News image

Уведомление за промяна в Тарифата за такси и комисиони на Банка ДСК ЕАД, в частта Операции с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 19.09.2019 г. в Тарифата за такси и комисиони на Банка ДСК ЕАД, в частта Операции с финансови инструменти, ще бъде извършена следната промяна:

Наименованието на услугите „Комисиона за сделка с ДЦК на първичен и вторичен пазар в страната“  и „Комисиона за сделка с дългови инструменти, търгувани на международните пазари“ се променя съответно на „Такса за операции с ДЦК на първичен и вторичен пазар в страната“ и „Такса за операции с дългови инструменти, търгувани на международните пазари“.

При несъгласие с промяната в Тарифата за такси и комисиони на Банка ДСК ЕАД, се дава възможност на клиента да прекрати договора си с Банката, без предизвестие преди влизане в сила на промяната и без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

С Тарифата за такси и комисиони на Банка ДСК ЕАД, може да се запознаете на www.dskbank.bg като посочената по-горе промяна ще бъде отразена от датата на влизането й в сила.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

;
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5