News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на бизнес клиенти, приложими считано от 02.09.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 02.09.2019 г. се актуализира Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на Банка ДСК, относимо към част от услугите и продуктите за бизнес клиенти.
Актуализираната Тарифа ще е достъпна за информация в банковите салони и на интернет страницата на Банка ДСК от датата на прилагането.
За Ваша предварителна информация, приложено Ви информираме за обхвата и нивата на влизащите в сила промени:

1. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

Внасяне на пари в наличност (дневно):

ЛЕВА

ВАЛУТА

Внасяне на суми в банкноти- за суми над 3000 лева / над EUR 1500 описани и оформени по купюри

2 лв. + 0.25%, за горницата над

3000 лв., мин. 5.00 лв., макс. 400.00 лв.

EUR 1 + 0.35%, за горницата над EUR 1500, мин. EUR 5, макс. EUR 300

- за суми над 3000 лева / над EUR 1500 неоформени по купюри

2 лв. + 0.65%, за горницата над

3000 лв., мин. 20.00 лв.

EUR 1 + 0.65%, за горницата над EUR 1500, мин. EUR 10

Теглене на пари в наличност (на всяка транзакция):Теглене на суми в банкноти- За суми до 2000 лева/EUR 1000, вкл.

0,5% върху цялата сума, мин. 3.50 лв.

0,5% върху цялата сума, мин. 2 евро

- За суми над 2000 лева/EUR 1000 с предизвестие

0,5% върху цялата сума

0,5% върху цялата сума

- За суми над 2000 лева/EUR 1000 без предизвестие

0,75% върху цялата сума

0,75% върху цялата сума

2. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

УСЛУГА

ТАКСА

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

Вътрешнобанкови преводи в лева:


Кредитен превод

2.00 лв.

Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

6.00 лв.

Изпълнение на периодичен кредитен превод

2.00 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор

2.00 лв.

Директен дебит:


- иницииране на нареждане за директен дебит

2.00 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит

2.00 лв.

Плащане на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и др. по съгласие за директен дебит - за всеки превод:


- за всеки превод

2.00 лв.

Междубанкови изходящи преводи в лева:


Кредитен превод през БИСЕРА

4.00 лв.

Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

12.00 лв.

Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

4.00 лв.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

4.00 лв.

Кредитен превод през RINGS

20.00 лв.

Директен дебит:


- иницииране на нареждане за директен дебит

4.00 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

4.50 лв.

- плащане по нареждане за директен дебит през RINGS

20.00 лв.

2. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ


УСЛУГА

ТАКСА

Транзакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

ВАЛУТА

Междубанкови изходящи преводи в лева:Наличен паричен превод:- когато внасяните пари са в банкноти:- през БИСЕРА

0.8%, мин. 20.00 лв.


- към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

0.8%, мин. 40.00 лв.


- през RINGS

0.8%, мин. 25.00 лв.


Междубанков кредитен превод във валутаКредитни преводи във валута, различни от SEPA кредитни преводи и налични парични преводи във валута:Кредитен превод


0.20%, мин. EUR 25.00

Наличен паричен превод


0.8%, мин. EUR 35.00

Междубанкови входящи преводи:Кредитни преводи, различни от SEPA кредитни преводи:по сметка в Банката:- до EUR 100.00 вкл.


0.1% мин. EUR 7.00, макс. EUR 200.00

- над EUR 100.00 (с изключение на получени преводи в HUF)


0.1% мин. EUR 7.00, макс. EUR 200.00

Връщане на получен превод в полза на клиент на Банката, независимо по чия инициатива се извършва


0.20 %, мин. EUR 30.00, макс. EUR 300.00

3. "ДСК ДИРЕКТ" - ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

УСЛУГА

ТАКСА


ЛЕВА

ВАЛУТА


Тарифа "Обем"

Тарифа "Старт"

Тарифа „Инфо"

Тарифа "Обем"

Тарифа "Старт"

Тарифа „Инфо"

Вътрешнобанкови преводиКредитен превод/ иницииране на нареждане за директен дебит

0.40 лв.

0.55 лв.

0.70 лв.EUR 2.00

Междубанкови преводи в лева:Кредитен превод през БИСЕРА/ иницииране на нареждане за директен дебит

1.10 лв.

1.25 лв.

1.95 лв.
Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА4.00 лв.
Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА4.00 лв.
Кредитен превод през RINGS

9.50 лв.

10.50 лв.

11.50 лв.
Междубанкови преводи във валута:Кредитни преводи във валута, различни от SEPA кредитни преводи:
0.12%, мин. EUR 18.00

Плащане на комунална услуга

0.40 лв.

0.55 лв.

0.70 лв.
С уважение,

Екипът на Банка ДСК

Още новини

;
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5