News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги, предоставяни по платежна сметка за основни операции на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 26.05.2020 г., Банка ДСК ще прилага следните приемливи такси за услугите, посочени в Приложение №1 на Наредба №3 на БНБ, предоставяни на клиенти физически лица по договори за откриване и обслужване на платежна сметка за основни операции:

уведомление 
Уведомление платежна сметка

уведомление

*Таксата не се прилага по собствени сметки на един клиент.

За услуги, които не са посочени в горната таблица, се прилагат съответните такси съгласно Тарифата за лихви, такси и комисиони на Банка ДСК.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 26.05.2020 г.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5