Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.06.2021 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по платежни сметки, както следва:

 • Посочените кредитни преводи в унгарски форинти (HUF) ще бъдат с приложими такси за съответния междубанков кредитен превод във всички останали валути, различни от евро към/от други банки в ЕИП, както следва:
  • Изходящи (наредени в банков офис): 0.22%, мин. EUR 24.00, макс. EUR 200.00;
  • Входящи междубанкови:
   • до EUR 100: без такса;
   • над EUR 100: 0.1% мин. EUR 10.00, макс. EUR 200.00;
 • Банка ДСК ще прилага следните приемливи такси за услугите, посочени в Приложение №1 на Наредба №3 на БНБ, предоставяни на клиенти физически лица по договори за откриване и обслужване на Платежна сметка за основни операции:

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ*

Услуги в левове

Такса

1.

Откриване на платежна сметка в офис на банката

1,51 лв.

2.

Поддържане и оперативно обслужване на платежна сметка – месечна такса

2.1.

- без издадена дебитна карта

2,96 лв.

2.2.

- с издадена дебитна карта

2,43 лв.

3.

Закриване на платежна сметка в офис на банката

Без такса

4.

Внасяне на средства по платежна сметка в офис на банката от титуляр до 3 600 лв. (дневно)

Без такса

5.

Теглене на пари в брой

5.1.

На каса в офис на банката до 1 000 лв. (на всяка трансакция)

0.40% в/у цялата сума, мин. 3,49 лв.

5.2.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0,24 лв.

5.3.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

1,14 лв.

6.

Плащане по директен дебит

6.1.

Към сметка при същата банка, вкл. плащане на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и др. по съгласие за директен дебит - за всеки превод

0,34 лв.

6.2.

Към сметка при друга банка

3,90 лв.

7.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

7.1.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

Без такса

7.2.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в страната

Без такса

8.

Кредитен превод, включително към платежна сметка на бюджета

8.1.

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка, вкл. по собствени сметки на един клиент

1,73 лв.

8.2.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор на хартиен носител към платежна сметка при същата банка, вкл. по собствени сметки на един клиент

1,73 лв.

8.3.

Чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) към платежна сметка при същата банка, вкл. с бъдещ вальор**

0,42 лв.

8.4.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

3,77 лв.

8.5.

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2,78 лв.

8.6.

Чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, вкл. с бъдещ вальор

0,99 лв.

9.

Периодичен превод

9.1.

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител**

1,39 лв.

9.2.

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране (ДСК Директ)**

0,42 лв.

9.3.

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

2,78 лв.

9.4.

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране (ДСК Директ)

0,99 лв.

* За услуги, които не са посочени в горната таблица, се прилагат съответните такси съгласно Тарифата за лихви, такси и комисиони на Банка ДСК.
** Таксата не се прилага по собствени сметки на един клиент.


Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.06.2021 г.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати