Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от Банка ДСК ЕАД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Днес 26.09.2017 г. в 12:05 ч. Банка ДСК ЕАД сключи сделка „продава” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар с 17 650 /седемнадесет хиляди и петстотин/ акции от емисия „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, борсов код 4O1, ISIN – BG1100019022 на цена от 8.50 лв. за акция на обща стойност 157 250.00 /сто петдесет и седем хиляди и двеста и петдесет/ лева.

Днес 26.09.2017 г. в 12:07 ч. Банка ДСК ЕАД сключи сделка „продава” за  сметка на клиент на извън регулиран пазар с 850 /осемстотин и петдесет / акции от емисия „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, борсов код 4O1, ISIN – BG1100019022 на цена от 8.50 лв. за акция на обща стойност 7 225.00 /седем хиляди двеста двадесет и пет/ лева.

Още новини