Уведомление за промяна на Общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК ЕАД публикува промяна в Общи условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, приети на 12.04.2018 г., които влизат в сила на 15.05.2018 г.

Промяната в Общите условия е във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), който влиза в сила от 25.05.2018г. и Данъчно – осигурителен процесуален кодекс.

При несъгласие с промяната в Общите условия, се дава възможност на  клиента да прекрати договора, преди влизане в сила на промяната.

С текстове на Общите условия, приложими към договорите, относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиенти, може да се запознаете на www.dskbank.bg.

Още новини