Уведомление за предстоящи промени в Общите условия за издаване и обслужване на банкови карти

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че считано от 12.04.2019 г. отпада възможността с банкови карти, издавани от Банка ДСК, да се нареждат до три плащания чрез Интернет страници на търговци, осигуряващи възможност за ползване на SecureCode/VbV, без въвеждане на 3-D парола.

Във връзка с гореизложеното, считано от 12.04.2019 г., Банка ДСК извършва промени в Общите условия за издаване и обслужване на банкови карти.
  1. От Общите условия по договор за издаване и обслужване на дебитни карти на Банка ДСК и от Общите условия по договор за издаване и обслужване на кредитни карти с револвиращ кредит на Банка ДСК отпада следния текст:

          „При плащания в Интернет, Клиентът има право да нареди до три плащания чрез Интернет страници на търговци, осигуряващи възможност за ползване на SecureCode/VbV, без въвеждане на 3-D парола, в случай че не е заявил регистриране на номер на мобилен телефон или тоукън устройство за получаване/генериране на 3-D парола. Истинността на картата при тези плащания се потвърждава само чрез въвеждане на CVC/CVV.“

  2. От Общите условия по договор за дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти на Банка ДСК иОбщите условия за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти на Банка ДСК по кредитен лимит отпада следния текст:

 „При плащания в Интернет, Клиентът/Картодържателят има право да извърши до три плащания чрез Интернет страници на търговци, осигуряващи възможност за ползване на SecureCode/VbV, без въвеждане на 3-D парола, в случай че не е заявил регистриране на номер на мобилен телефон или тоукън устройство за получаване/генериране на 3-D парола. Самоличността на картодържателя при тези плащания се потвърждава само чрез въвеждане на CVC/CVV, като Банката не носи отговорност в случаите на неразрешени транзакции.“

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление за потребителите в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 ЗПУПС, а за бизнес клиентите – в съответствие с предвидения в Общите условия ред за извършване на промени по договора за издаване и обслужване на банкова карта. В случай че не приемате извършените изменения, имате възможност да прекратите  договора преди датата, на която промените влизат в сила, без да носите отговорност за разноски и обезщетения. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди датата на влизането им в сила.  

 

С всички промени и с пълните текстове на Общите условия можете да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

 

Още новини