Уведомление за промяна на лихвени проценти по безсрочни спестовни сметки и безсрочна спестовна компонента на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 19.08.2019 г. Банка ДСК променя приложимите лихвени проценти по безсрочни спестовни сметки и безсрочна спестовна компонента, част от водеща разплащателна сметка в ДСК Директ, на клиенти физически лица.

Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 19.08.2019 г.

Приложимите лихвени проценти се променят, както следва:

І. БЕЗСРОЧНИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ:

1. БЕЗСРОЧНИ ВЛОГОВЕ

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

GBP

CHF


Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%
2.СПЕСТОВНА СМЕТКА “ДСК МОТИВ”

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

няма

Минимална сума за откриване

няма

Минимална сума за откриване

няма

От 0.00 до 5 000.00

0,00%

От 0.00 до 2 500.00

0,00%

От 0.00 до 2 500.00

0,00%

От и над 5 000.01 (за горницата над

5 000)

0,001%

От и над 2 500.01 (за горницата над 2 500)

0,001%

От и над 2 500.01 (за горницата над 2 500)

0,001%


3. БЕЗСРОЧНА СМЕТКА "ДСК СТИМУЛ ПЛЮС“

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

1000

Минимална сума за откриване

1000

Минимална сума за откриване

1000

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


4. БЕЗСРОЧНА СМЕТКА "ДСК НОВ СТИМУЛ“

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

800

Минимална сума за откриване

800

Минимална сума за откриване

800

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


5. БЕЗСРОЧНА СМЕТКА "ДСК СТИМУЛ ЕКСТРА“

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

100 000

Минимална сума за откриване

100 000

Минимална сума за откриване

100 000

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


6.ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

GBP

CHF


Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%
7. ДЕТСКА СПЕСТОВНА СМЕТКА „ДСК БЪДЕЩЕ”

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

200

Минимална сума за откриване

200

Минимална сума за откриване

200

Възраст на титуляра:


Възраст на титуляра:


Възраст на титуляра:


до 3 години включително

0,03%

до 3 години включително

0,03%

до 3 години включително

0,03%

над 3 години до 8 години включително

0,02%

над 3 години до 8 години включително

0,02%

над 3 години до 8 години включително

0,02%

над 8 години до 13 години включително

0,01%

над 8 години до 13 години включително

0,01%

над 8 години до 13 години включително

0,01%

над 13 години

0,00%

над 13 години

0,00%

над 13 години

0,00%


ІІ. БЕЗСРОЧНИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА

1. БЕЗСРОЧНА СМЕТКА „ДСК СТИМУЛ” (от 16.07.2012г. временно е преустановено предлагането на продукта)

ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ТИТУЛЯРИ:

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

200

Минимална сума за откриване

100

Минимална сума за откриване

100

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ТИТУЛЯРИ:

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

100

Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


2. СЪВМЕСТНИ ВЛОГОВЕ

BGN

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


3.ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

BGN

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


4.ВЛОГОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В МЕСТНИ ЛЕВА

BGN

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


5. УСЛОВНИ ВАЛУТНИ ВЛОГОВЕ

EUR

USD

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

GBP

CHF

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


ІІІ. БЕЗСРОЧНА СПЕСТОВНА КОМПОНЕНТА, ЧАСТ ОТ ВОДЕЩА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ДСК ДИРЕКТ

1. БЕЗСРОЧНА СПЕСТОВНА КОМПОНЕНТА - "ДСК ДИРЕКТ"

BGN

EUR

USD

С остатък до 999,99

0,00%

С остатък до 999,99

0,00%

С остатък до 999,99

0,00%

С остатък от 1 000,00 до 4 999,99

0,01%

С остатък от 1 000,00 до 4 999,99

0,01%

С остатък от 1 000,00 до 4 999,99

0,01%

С остатък от 5 000,00 до 24 999,99

0,02%

С остатък от 5 000,00 до 24 999,99

0,02%

С остатък от 5 000,00 до 24 999,99

0,02%

С остатък над 25 000,00

0,03%

С остатък над 25 000,00

0,03%

С остатък над 25 000,00

0,03%


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5