Уведомление за промяна на лихвени проценти по разплащателни сметки, сметки за специфични клиентски сегменти, платежни сметки за основни операции и други сметки с целеви характер и/или специални условия на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Считано от 19.08.2019 г., Банка ДСК променя приложимите лихвени проценти по разплащателни сметки, сметки за специфични клиентски сегменти, платежни сметки за основни операции и други сметки с целеви характер и/или специални условия на клиенти физически лица.

Моля, считайте настоящото изявление за предварително уведомление в съответствие с изискванията на на чл. 62, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 19.08.2019 г.

Приложимите лихвени проценти се променят, както следва:

І. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ:

1. СТАНДАРТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

BGN

EUR

USD

Минимална сума за касово откриване

10

Минимална сума за касово откриване

10

Минимална сума за касово откриване

10

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

GBP

CHF

CAD

Минимална сума за откриване

10

Минимална сума за откриване

10

Минимална сума за откриване

10

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

SEK

HUF

RON

Минимална сума за откриване

100

Минимална сума за откриване

3000

Минимална сума за откриване

40

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

JPY

RUB

TRY

Минимална сума за откриване

1500

Минимална сума за откриване

500

Минимална сума за откриване

30

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


2. РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА С ДИФЕРЕНЦИРАНО ОЛИХВЯВАНЕ

BGN

EUR

Минимална сума за откриване

50

Минимална сума за откриване

50

С остатък до 25 000

0,00%

С остатък до 25 000

0,00%

С остатък от 25 000,01 до 50 000

0,01%

С остатък от 25 000,01 до 50 000

0,01%

С остатък над 50 000,01

0,02%

С остатък над 50 000,01

0,02%


3. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

BGN

Минимална сума за откриване

няма

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


ІІ. СМЕТКИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ КЛИЕНТСКИ СЕГМЕНТИ:

1. СМЕТКИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ДЕБИТНИ КАРТИ „ДСК СТАРТ”, „ДСК ТИЙН” и „ДСК МАКС”

BGN

Минимална сума за откриване

5

ДСК СТАРТ

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

ДСК ТИЙН

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

ДСК МАКС

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


ІІІ. ДРУГИ СМЕТКИ С ЦЕЛЕВИ ХАРАКТЕР И/ИЛИ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ:

1.ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА „ДСК ПУЛС”

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

Няма

Минимална сума за откриване

Няма

Минимална сума за откриване

Няма

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


2.СМЕТКА С ДЕБИТНА КАРТА MASTERCARD SPACE/ VISA SPACE

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

10

Минимална сума за откриване

10

Минимална сума за откриване

10

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


3. ДЕПОЗИТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 240 ОТ ТЗ

BGN

EUR

USD

Минимална сума за откриване

Няма

Минимална сума за откриване

Няма

Минимална сума за откриване

Няма

Олихвяване, независимо от остатъка

Приложимият лихвен процент по безсрочен влог – 0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

Приложимият лихвен процент по безсрочен влог – 0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

Приложимият лихвен процент по безсрочен влог – 0,00%


4. ДЕПОЗИТИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ.116В ОТ ЗППЦК

BGN

Минимална сума за откриване

Няма

Олихвяване, независимо от остатъка

Приложимият лихвен процент по безсрочен влог – 0,00%


ІV. СМЕТКИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ КЛИЕНТСКИ СЕГМЕНТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА:

1. РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА КЪМ ПАКЕТНА ПРОГРАМА "ДСК ПРЕМИЯ" (спряна от 26.05.2014 г)

BGN

Минимална сума за откриване

няма

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


2.ЦЕЛЕВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА "СИГУРНОСТ" (спряна от 30.06.2014 г.)

EUR

USD

Минимална сума за откриване

няма

Минимална сума за откриване

няма

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


3. СМЕТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ (спряна от 23.02.2017 г.)

BGN

Олихвяване, независимо от остатъка

0,00%


С уважение,
Екипът на Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5