Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

до 20 февруари 2017 г. включително
 

Вземи сега своя потребителски кредит в лева или евро от Банка ДСК при промоционални лихвени условия при превод на работна заплата или пенсия, включително индивидуален превод.

Стандартен потребителски кредит с обезпечение залог на вземане по трудово правоотношение, заедно със залог на вземане по сметка

 • Минимален размер – 500 лева / 250 евро.
 • Максимален размер – 10 000 лева / 5 000 евро.
 • Минимален срок за издължаване – 18 месеца.
 • Максимален срок за издължаване – до 10 години, независимо от размера.
 • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца в рамките на срока за издължаване.
 • Превод на работна заплата, включително индивидуален превод по разплащателна сметка в Банката.
 • Право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“ при изпълнение на следните условия:

– ежемесечно безкасово заплащане на минимум две комунални услуги**, извършено автоматично от Банката;
– ползване на електронно банкиране "ДСК Директ"

Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“

Ако вземете кредит в размер на 10 000 лева за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 133,26 лева, а общата ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 16 323, 35 лева.

ГПР – 11,29% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 10,20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,50% върху одобрения размер
 • Месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,65 лв.
 • Такса за безкасово плащане на две комунални услуги** – 0,70 лв. месечно

Ако вземете кредит в размер на 5 000 евро за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 66,63 евро, а общата ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 8 164,68 евро.

ГПР – 11,30%, изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 10,20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,5% върху одобрения размер
 • Месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,65 лв.
 • Такса за безкасово плащане на две комунални услуги** – 0,70 лв. месечно.

Стандартен потребителски кредит с обезпечение поръчителство

 • Минимален размер – 500 лева / 250 евро.
 • Максимален размер – до 35 000 лева /17 500 евро.
 • Минимален срок за издължаване – 18 месеца.
 • Максимален срок за издължаване  – до 10 години, независимо от размера.
 • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца в рамките на срока за издължаване.
 • Броят на поръчителите се определя в зависимост от размера на искания кредит:

– за кредити в размер до 15 000 лева/7 500 евро – един платежоспособен* поръчител физическо лице;
– за кредити в размер от 15 000,01 лева/7 500,01 евро до 25 000 лв./12 500 евро – двама платежоспособни* поръчители физически лица;
– за кредити в размер над 25 000,01 лева/12 500,01 – трима платежоспособни* поръчители физически лица.

 • Превод на работна заплата или пенсия, включително индивидуален превод по разплащателна сметка в Банката.
 • Право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“ при изпълнение на следните условия:

– превод на работна заплата/пенсия по разплащателна сметка в Банката;
– ежемесечно безкасово заплащане на минимум две комунални услуги**, извършено автоматично от Банката;
– ползване на електронно банкиране „ДСК Директ“.

Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“

Ако вземете кредит в размер на 20 000 лева за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 255,52 лева, а общата ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 31 044,67 лева.

ГПР – 9,96% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 9,20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,5% върху одобрения размер
 • Месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,65 лв.
 • Такса за безкасово плащане на две комунални услуги** – 0,70 лв. месечно.

Ако вземете кредит в размер на 10 000 евро за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 127,76 евро, а общата ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 15 524,34 евро.

ГПР – 9,97% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 9.20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,5% върху одобрения размер
 • Месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 1,65 лв.
 • Такса за безкасово плащане на две комунални услуги** – 0,70 лв. месечно.

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева или 6-месечен EURIBОR за кредити в евро + фиксирана надбавка. В случаите на отрицателна стойност на съответния  лихвен индекс, същата се приема за стойност 0%, a крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от договорената фиксирана надбавка. Лихвените проценти, зависещи от 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR се променят от Банка ДСК два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли, като промяната се извършва съгласно котировката на 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg), на Европейската Банкова Федерация (www.euribor-ebf.eu) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg.

При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новият размер на променливия лихвен индекс, от който зависи размерът на приложимия лихвен процент се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата ѝ – www.dskbank.bg. Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.

*Платежоспособност е финансова възможност да бъде обслужван кредит при договорени условия.

**Безкасовото заплащане дава възможност битовите задължения да се заплащат по банков път, автоматично всеки месец, въз основа на предварително съгласие от клиента, без да се налага клиентите да посещават каса на дружеството или банков клон. Ползващите тази услуга клиенти трябва да имат открита разплащателна сметка, която да захранват периодично, тъй като банката превежда месечното им задължение само при налична сума по нея.

За всички свои клиенти Банка ДСК предлага и гъвкави възможности за предоговаряне на условията по потребителски и жилищни кредити.