Стандартен

 • вид валута – в лева, EUR и USD
 • размер /лимит/ – по договаряне
 • срок за финансиране  - според целта на кредита (за оборотни или инвестиционни цели)
 • усвояване и погасяване – по договореност, с възможност за гратисен период за погасяване на  главницата
 • обезпечения - всички предвидени в действащата нормативна уредба и съобразно степента на кредитния риск
 • лихвените равнища се формират по договаряне и се издължават ежемесечно
 • такси и комисиони съгласно Тарифата на Банката

При кредитиране на сделки, които се извършват на части и/или в продължителен срок и изискват контрол по финансирането на инвестицията, траншовете се определят в договора за кредит или се договарят в план за финансиране на проекта.

Кредитна линия

 • кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът /лимит/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се смята за  предоставена за повторно усвояване;
 • първоначален срок за пълно усвояване - по договаряне
 • намаляващи размери в срока на кредита, с възможност за последващо усвояване и погасяване в рамките на намаления размер /лимит/ - по договаряне;
 • възможност за продължаване на срока на кредитната линия  /револвираща кредитна линия/.

Кредитна линия с погасителен план

 • кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът /лимит/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита  предоставена за повторно усвояване;
 • срок на кредита – до 60 месеца с възможност за ползване през първите 12 месеца без намаляващи плафони;
 • след преглед на финансовото състояние на всеки 12 месеца се допуска ползването на кредита за следващите 12 месеца от договорения срок, без подписване на анекс и без да се погасява усвоената част;
 • в случай на непродължаване, кредитът се погасява окончателно по предварително договорен погасителен план в рамките на 6 месеца след изтичане на едногодишния период

Овърдрафт

Кредит "овърдрафт" се предоставя по разплащателната сметка и се ползва, когато наличният авоар по сметката е недостатъчен да покрие постъпилите нареждания за плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит.
По кредита се договарят размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване.

Кредит основан на материални активи

Банка ДСК предлага продукт за фирми, притежаващи атрактивни недвижими имоти в определени населени места в страната. Кредитите са за оборотни средства или инвестиционни цели и се предоставят по облекчена процедура, но при завишени изисквания към достатъчността и ликвидността на приеманите обезпечения. Възможно е кредитиране на фирми без финансова и бизнес история.

 • Размер – в зависимост от стойността на предлаганото обезпечение
 • Обезпечение – първа по ред ипотека върху жилищни, търговски, административни /офис/ и хотелски имоти със степен на завършеност мин. Акт 15, както и строителни парцели, включени в регулационния план на населеното място, предназначени за строителство.

Кредит за производители и търговци на зърно, обезпечен със складов запис

Банка ДСК предлага кредити на производители и търговци на зърно, обезпечени със складови записи по реда на Закона за търговия и съхранение със зърно. Кредитите са за оборотни средства със срок до 12 месеца и се отпускат на корпоративни клиенти и малки и средни предприятия с бизнес и финансова история. Кредитоискателите имат възможност да избират вида на кредита – стандартен, кредитна линия, револвиращ кредит и овърдрафт. Размерът на кредита е до 75% от сконтираната стойност на вложеното в лицензиран публичен склад зърно – пшеница, царевица, слънчоглед. Банката приема складови записи от публични складове по одобрен от нея списък.

Финансирането срещу складови записи дава възможност на производителите и търговците на зърно да осигурят своевременно необходимите им оборотни средства и да постигнат по-изгодни пазарни цени на вложеното зърно.

Обезпечения

Банка ДСК приема по кредитните сделки всички допустими от законодателството обезпечения при спазване на изискванията за:

 • достатъчност – стойността да покрива цялото вземане
 • ликвидност – възможност за реализация в кратки срокове по цена, близка до приетата от Банката
 • изключителност – липса на тежести в полза на други кредитори.

Обезпеченията се оценяват от лицензирани оценители или от компетентни експерти на Банката. Приетата пазарна цена се сконтира в зависимост от вида на обезпечението и неговата ликвидност. Обезпеченията могат да бъдат собственост на кредитоискателя /наредителя/ или на трети лица.
Приетите обезпечения се застраховат в полза на Банка ДСК. Договорите за застраховка се подновяват до окончателното издължаване на кредита.

Необходими документи

 • Искане за предоставяне на кредит 
 • Документи за удостоверяване на правния Ви статут 
 • Отчети за финансовото Ви състояние 
 • Бизнес план
 • Прогнозни парични потоци
 • Декларация за открити банкови сметки, ползвани кредити и други задължения  
 • Декларация за свързани лица
 • Декларация за гражданско и имуществено състояние
 • Декларация за наличие или липса на публични задължения по реда на ДПК