Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Банка ДСК Ви предлага растеж, лидерска позиция на пазара, стабилност и огромни възможности.
 

Кредит – овърдрафт – кредит за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, при който се договарят размера и крайния срок за погасяване, без да се определят междинни срокове за усвояване и погасяване

Кредитна линия – кредит за оборотни средства, при който се договарят размера /лимита/ и крайния срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване

Револвираща кредитна линия – срокът на ползване на кредита е 12 месеца с възможност за продължаване до 10 години, кредитът се усвоява и погасява в рамките на договорения с клиента срок, като погасената част от кредитната линия се счита за предоставена за повторно усвояване

Кредитна линия с погасителен план - срокът на кредита е 60 месеца, ползването на кредита през първите 12 месеца е без намаляващи плафони, продължаването се извършва след преглед на финансовото състояние на клиента и изпълнение на договорните задължения на всеки 12 месеца, в рамките на общия договорен срок. Погасяването се извършва по предварително договорен погасителен план, който се актуализира при всеки годишен преглед

Стандартен кредит - за оборотни средства или инвестиционни цели, като кредитът се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно, с или без гратисен период за главницата

Земеделски кредити - за финансиране покупка на земеделска земя, както и за авансово финансиране на сезонни разходи на земеделски стопани и производители.

Кредити по европейски програми

  • Кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС и ДБ / ДСК ЕВРОСТАРТ / - Стандартен инвестиционен за финансиране до 100% извършването на предпроектни дейности и разплащане на разходи, свързани с експертни оценки, консултации, проучвания, подготовка на документация, вкл. сертифициране, инвестиционни дейности и всички други разходи, необходими за разработването на проект и за участие в търг по програма, финансирана от ЕС и ДБ.
  • Кредит за реализиране на проекти, финансирани от ЕС и ДБ / ДСК ЕВРОМОСТ / - инвестиционен /”мостови”/ за разплащане на допустими разходи, съгласно Правилата на съответната Оперативна програма, по проект, одобрен за финансиране от ЕС и ДБ
  • Кредит за съфинансиране на проекти, одобрени по програми на ЕС / ДСК ЕВРОПРОЕКТ / - Инвестиционен кредит за съфинансиране за разплащане на разходи, свързани с изпълнението на проекти, одобрени по програма на ЕС

Лимит за бизнес кредитни карти - кредитен лимит, от който се издават бизнес кредитни карти 

ЛИЗИНГ

Финансов и оперативен лизинг и съпътстващите ги услуги, предоставяни от ДСК Лизинг АД – за подробности http://dskleasing.bg/

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ФИНАНСИРАНЕ

Дирекция “Проектно финансиране и институционални клиенти” на Банка ДСК е първата в България нарочно създадена организационна единица за специализирано финансиране. Дирекцията работи и в близко сътрудничество с всички звена за специализирано финансиране на Група ОТП, което позволява бързото и ефективно структуриране на синдикирани сделки, когато това е необходимо, както и осигуряването на пряк контакт на клиентите на Банка ДСК, които имат проекти в други страни с присъствие на Група ОТП.

Банка ДСК се фокусира върху мащабни проекти в областта на изграждането на търговски комплекси, туристическата индустрия, енергетиката, телекомуникациите, инфраструктурата, жилищното и офис строителство, строителството на логистични центрове и др.

Главни параметри на предлаганото от Банка ДСК специализирано финансиране

Сделките за специализирано финансиране обхващат широк спектър от големи по мащаб сделки, касаещи проектно финансиране, придобивания, публично-частни партньорства. Специализираното финансиране се среща най-често (но не само) в секторите енергетика, инфраструктура, телекомуникации, недвижими имоти.

Специализираното финансиране представлява специфичен вид кредитиране, при което кредитополучател е т.нар. проектна компания или съществуващо дружество, при което проектът може да бъде обособен отделно както счетоводно, така и от гледна точка на системата от обезпечения по кредита.

Специализираното финансиране разчита най-вече на произхождащите /генерираните от проекта парични потоци за издължаване, а активите на проекта служат за обезпечение на заема. Едновременно с това, фирмата-майка подкрепя финансово проекта, като осигурява необходимото собствено участие и гарантира потенциални преразходи. В зависимост от специфичните рискове на инвестицията, съществуват както сделки, при които фирмата-майка не предоставя гаранции за самото обслужване на кредита (non-recourse), така и такива, при които се изисква фирмата-майка да гарантира и редовното обслужване на кредита (recourse).

Заради особеностите на специализираното финансиране и специфичната му структура, кредитирането от този тип предполага по-големи мащаби, като горната граница за сумата на кредита е гъвкава.
Срочността на кредита се договаря с клиента на базата на спецификите на съответния сектор и проект, като определящ в случая е очакваният паричен поток, генериран от проекта.

В зависимост от паричната единица, с която се реализира кредитирането, лихвата се основава на съответния базисен лихвен процент (SOFIBOR, LIBOR, EURIBOR и т.н.).

Изисквани данни от клиента

С цел извършване на финансова оценка на специализираното финансиране, Банка ДСК изисква следната първоначална информация във връзка с проекта, спонсорите на проекта и кредитоискателя:

  • Подробен бизнес план на проекта
  • Правна и фирмена документация на кредитоискателя и спонсора
  • Данни за финансовото състояние на спонсорите на проекта (годишен отчет, референции, опит в съответния сектор и т.н.)
  • Пазарно проучване, изготвено от независими външни експерти, финансови разчети, както и проучване на осъществимостта на проекта
  • Договори във връзка с проекта, които са подписани или се планира да бъдат подписани
  • Други сведения за проекта.