Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

ТРЕЖЪРИ ПРОДУКТИ

Валутни сделки:

  • Банка ДСК ЕАД извършва всички видове сделки на FX пазарите с вальор – TOD, TOM, SPOT, FW и SWAP
  • За удобство на клиентите „Банка ДСК” ЕАД гарантира обмяна на валута при пазарни условия, с възможност за директно договаряне с дилърите на банката за суми над 10 000 лв.

Срочни сделки

Банка ДСК ЕАД предлага на клиентите си възможност за хеджиране на валутния риск чрез следните продукти:

Форуърд (FWD) - Финансов продукт за фиксиране на валутен курс в бъдещ момент
Гъвкав / плаващ Форуърд (Flexible FWD) - Форуърд с възможност за частични плащания по изпълнението му в периода до изтичането му.

Валутна опция - Европейски стил (FX Option European Style)- Plain Vanilla Option - Финансов продукт, даващ възможност за обмяна на валута на определена бъдеща дата при предварително договорен валутен курс.

Валутна опция - Американски стил (FX Option American Style) - Финансов продукт, даващ възможност за обмяна на валута на определена бъдеща дата при предварително договорен валутен курс, с възможност за частични плащания по изпълнението му в периода до изтичането му

Валутен суап (FX SWAP) - Финансов продукт, даващ възможност за размяна на сума от един вид валута в друга, с договореност за обратната им размяна на определена бъдеща дата и при предварително договорен валутен курс.

Лихвен суап - Финансов инструмент за управление на лихвения риск, подходящ за клиенти, които имат задължения с плаваща лихва базирана на референтен лихвен процент /Libor, Euribor/. Лихвеният суап дава възможност за защита от неблагоприятно изменение на референтните лихвени проценти чрез замяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания.

Ценни книжа и инвестиции

Банка ДСК ЕАД извършва пласиране, структуриране, проучване и поемане на публични и частни емисии на безналични облигации на клиенти.
Банка ДСК ЕАД е първичен дилър на ДЦК и инвестиционен посредник
Банка ДСК ЕАД извършва сделки от името и за сметка на нейните клиенти с български и чуждестранни ценни книжа – облигации и акции.

Предимства:

  • При заявка за поемане на облигационна емисия се извършва кредитно проучване
  • Обезпечаването на банката като поемател на емисия облигации се обезпечава съгласно Правилата за обезпечаване на кредитите
  • Сделките могат да бъдат както окончателна покупка или продажба, така и за определен срок, т. нар. ”РЕПО” сделки.
  • Банката има обособено звено за попечителски услуги свързани с ценни книжа – български и чуждестранни.
  • Възможности за инвестиране съобразени с клиентските възможности, потребности и готовност за поемане на риск
  • Ценните книжа са алтернатива на депозитите, а също така могат да бъдат използвани като обезпечение за краткосрочно финансиране под формата на репо-сделки;
  • Директен контакт със служителите на Управление “Трежъри и капиталови пазари“

 

ИНВЕСТИЦИИ В ДОГОВОРНИ (ВЗАИМНИ) ФОНДОВЕ

Възможност за управление на част от спестяванията или свободните средства на клиента със съдействието на Управляващо дружество ДСК „Управление на активи“ АД - http://www.dskam.bg/