Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Какво представлява взаимния (договорния) фонд?

Взаимният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Вие предоставяте средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на фонда. „ДСК Взаимни фондове” обявяват нетната стойност на активите на един дял, издават и изкупуват обратно дялове ежедневно. 

Кой управлява „ДСК Взаимни фондове”?

Дейността на „ДСК Взаимни фондове”, включително инвестиционната политика и управлението на активите, се осъществява от „ДСК Управление на активи” АД - управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано съгласно българското законодателство от Комисията за финансов надзор.

Кой е подходящият за Вас фонд?

  • ДСК Стандарт - чрез този фонд Вашите средства се инвестират в нискорискови активи, предимно дългови ценни книжа (облигации) и депозити. Препоръчителният период, през който е желателно да задържите средствата си във фонда (инвестиционен хоризонт), е поне 3 месеца.
  • ДСК Евро Актив - Фондът е деноминиран в евро и инвестира предимно в еврови корпоративни облигации, търгувани на регулиран пазар в България; ипотечни облигации, издадени от български банки; ценни книжа, издадени или гарантирани от България или друга държава от ЕС; банкови депозити, както и в други ликвидни финансови активи. По-малка част от активите на фонда (максимум 20%) ще бъдат инвестирани и в деноминирани в евро акции/дялове на колективни инвестиционни схеми, търгувани в България и в чужбина. ДСК Евро Актив е подходящ за Вас, ако предпочитате инвестиции с по-нисък риск. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е около и над 1 година.
  • ДСК Баланс - инвестиционната стратегия на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, акции и други финансови инструменти. До 50% от средствата на фонда могат да бъдат инвестирани в акции. „ДСК Баланс” е подходяща инвестиция за Вас, ако искате да реализирате по-висок възможен доход при поемане на умерен риск. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 2 години.
  • ДСК Имоти - Фондът инвестира набраните средства предимно в акции на български и чуждестранни акционерни дружества със специална инвестиционна цел за  секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ), приети за търговия на регулиран пазар. Делът на тези инвестиции ще бъде между 40% и 90% от активите. Фондът ще инвестира също и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ. „ДСК Имоти” Ви дава възможност дори с малко средства, Вие да имат непряко вложение в недвижими активи (бизнес или жилищни сгради, земя и т.н.). Нивото на риск, което бихте поели инвестирайки във фонда, може да се определи като средно до високо. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 3 години.
  • ДСК Растеж - набраните средства във фонда се инвестират предимно (между 40% и 90%) в ликвидни български и чуждестранни акции и други финансови инструменти с потенциал за растеж на цените им. „ДСК Растеж” е подходящ продукт за Вас, ако сте готови да поемете по-голям инвестиционен риск и търсите инвестиция, която може да донесе възможно най-висок доход. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е поне 4 - 5 години.

Незабавна ликвидност

При подаване на поръчка за обратно изкупуване, Вие получавате незабавно между 70% и 100% от нейната стойност, в зависимост от Фонда и вида на поръчката, а останалата част - в края на същия ден. Обратно изкупуване на дяловете можете да правите всеки работен ден.

Цена на дяловете

Цените на дяловете се обявяват ежедневно в клоновете на Банка ДСК ЕАД, на БФБ - София, във в. "Пари", както и на интернет страници – www.dskbank.bg (Банка ДСК ЕАД), www.dskam.bg (ДСК Управление на активи АД).

Удобство

  • ДСК Взаимни Фондове се предлагат в 116 клона на Банка ДСК в цялата страна.
  • Време за приемане на поръчки – всеки работен ден в рамките на работното време на съответния клон на Банката, но не по-късно от 17:00 часа.
  • Вие можете да подадете поръчка за обратно изкупуване на дяловете във всеки клон на Банката, където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката сте ги закупили.
  • Можете да подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност” (за конкретна сума) или за „Брой дялове”.

Подробна информация за Взаимните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД, може да получите в офиса на Дружеството на адрес: София 1000, ул. „Цар Калоян №1, ет.4 от интернет-страницата www.dskam.bg, от поделенията на „Банка ДСК”,  които дистрибутират дяловете на фондовете и от Информационния център на „Банка ДСК” на тел. 0700 10 375. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не е задължително да са свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса на Дружеството на адрес: София 1000, ул. „Цар Калоян №1, ет.4 и на интернет страница - www.dskam.bg.