Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

до 31 май 2017 г. включително
 

Вземете сега своя потребителски кредит в лева или евро от Банка ДСК при промоционални лихвени условия

Ако обмисляте по - голяма покупка, жилището Ви има нужда от належащ ремонт, или Ви трябват свободни средства, с Банка ДСК можете да получите промоционален кредит като осигурите пре-вод на своята пенсия по сметка в Банката.
Ние Ви предлагаме удобство и сигурност за Вашите пари, както и възможност да изберете мини-мална месечна вноска по кредит при атрактивна лихва и дълъг срок на погасяване.

  • Минимален размер: 500 лв. / 250 евро
  • Максимален размер: до 10 000 лв. / 5 000 евро
  • Обезпечение: Залог на вземане за пенсия, заедно със залог на вземане по сметка
  • Минимален срок за издължаване – 18 месеца, независимо от размера на кредита.
  • Максимален срок за издължаване – до 10 години, независимо от размера

Право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“ при изпълнение на следните условия:

- получаване на пенсия по разплащателна сметка в Банка ДСК;
- ползване на платежен пакет DSK Pay+ 
- заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит или при закупуване на допълнителен продукт или услуга“

Пример при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“:

Ако вземете кредит в размер на 5 000 лева за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 57.28 лева, а общата Ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 7 319.30 лева.

ГПР 8,47%, изчислено на база следните такси и лихви:

  • променлива лихва – 6,70%; 
  • такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,5% върху одобрения размер;
  • месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ - 3,50 лв.

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, зависещ от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева или 6-месечен EURIBОR, за кредити в евро. В случаите на отрицателна стойност на съответния  лихвен индекс, същата се приема за стойност 0%, a крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от договорената фиксирана надбавка. Лихвените проценти, зависещи от 6-месечния SOFIBOR/ 6-месечния EURIBOR се променят от Банка ДСК два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли. Промяната се извършва съгласно котировката на 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg), на Европейската Банкова Федерация (www.euribor-ebf.eu) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg.
При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новият размер на променливия лихвен индекс, от който зависи размерът на приложимия лихвен процент, се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата ѝ – www.dskbank.bg. Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.