Ние не питаме за какво харчите
 

ПРОМОЦИЯ по Жилищни и ипотечни кредити!

до 30 април 2014 г. включително

Условия на Банка ДСК за предоставяне на ипотечни кредити на граждани
(Условията са в сила за нови кредити от 12.05.2010 г.)
 

БАНКАТА предоставя:

 • ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди, включително и за инвестиране в имот;
 • ипотечен кредит за покупка, рефинансиране, строителство, довършителни работи или подобрения на нежилищен имот;
 • ипотечен кредит за покупка и довършителни работи или подобрения на нежилищен имот;
 • ипотечен кредит за рефинансиране и довършителни работи или подобрения на нежилищен имот;
 • ипотечен кредит за издължаване и консолидиране на кредити към банковата система и други финансови институции, както и други дългове. С този кредит могат да се издължават:

1. потребителски кредити (кредитни или стокови карти, овърдрафт, стокови кредити, кредити за автомобили);
2. комунални услуги – ел. енергия, задължения към ВиК, отопление, телефон;
3. данъчни задължения, дължими на годишна база.

Оценка на имотите, приемани за обезпечение:

 • БАНКАТА определя пазарната стойност на недвижимите имоти - жилища, жилищни сгради*, вили, ателиета, гаражи и строителни парцели, приемани за обезпечение по кредитите.
 • Оценка на нежилищните имоти се извършва от лицензирани оценители, служители на БАНКАТА, или извън нея. Когато оценката е изготвена от външни оценители, същата подлежи на приемане от БАНКАТА.

Максималните размери на кредитите

Ако обезпечението е  жилищен имот:

 • до 80 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - масивно или монолитно строителство;
 • до 75 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението - панелно строителство;
 • до 70 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението  - за жилища, находящи се във ваканционни селища, хотелски апартаменти и урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно или вилно застрояване.

Ако обезпечението е нежилищен имот:

 • до 60 на сто от определената от Банката стойност на обезпечението

Ограничително условие  при ипотечни кредити за покупка, строителство, довършителни работи и подобрения на нежилищни имоти – не повече от цената на сделката или стойността на строителните работи.

Обезпечения

Банката приема за обезпечение готови имоти, имоти на степен "груб строеж", право на строеж и бъдещия имот:

1. Жилищни имоти

 • жилища (монолитни, панелни, ЕПК или ППП);
 • *масивни жилищни сгради с до 6 самостоятелни основни обекта, без да се отчитат броя на гаражите;
 • вили;
 • урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване.

2. Нежилищни имоти, които са:

 • Имоти, находящи се в монолитни жилищни, административни, търговски или хотелски сгради, които не са предназначени и не се използват за производствени нужди;
 • Монолитни нежилищни сгради с търговско предназначение (магазини, заведения за обществено хранене) с разгъната застроена площ до 600 кв. м.

Платежоспособност

 • Месечната вноска по кредита, включително и други кредитни задължения, не може да надхвърля 70% от нетния доход  на кредитоискателя (нетен доход = брутен доход – данъци, социални и здравни осигуровки - др. задължения към държавата - дължими суми за издръжка). Остатъчният доход следва да осигури средства за издръжка по 100 лева на член от семейството, съответно 150 лева за едночленни семейства.Ако доходът на кредитоискателя е недостатъчен и се приеме платежоспособен съдлъжник се анализира общия доход на кредитоискателя и платежоспособния съдлъжник.
 • Не се анализират доходи:

1. от изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности;
2. от парични обезщетения за временна трудоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете или помощи от държавното обществено осигуряване, заетост по програма „От социални помощи към заетост”;
3. от стопанска или занаятчийска дейност, свободна професия или извършване на услуги с личен труд, упражнявани по-малко от 6 месеца и кредитоискателя не е декларирал доход за предходната година;
4. в изпитателен срок;
5. в период на предизвестие за прекратяване на трудов договор;
6. при липса на доход за последните 3 месеца, предхождащи искането за кредит.

 • Финансовото състояние се доказва  в зависимост от източника на доход и предвидения с действащото законодателство ред за данъчно облагане и деклариране.

Валута на ипотечните кредити

Ипотечните кредити се разрешават в лева и евро.

Кредитни ограничения  на едно лице:

 • 600 000 лева /300 000 eвро – когато  обезпечението е нежилищен имот, или комбинация от жилищен и нежилищен имот, и когато 60 % или по-малко от 60 % от размера на  кредита е  на база оценката на жилищния имот;
 • Без ограничение – когато обезпечението е жилищен имот или комбинация от жилищен и нежилищен имот, и повече от 60% от кредита е на база оценката на жилищния имот.

Застраховка на обезпечението

Приетите като обезпечение по кредити имоти, с изключение на  поземлените  имоти, се застраховат от кредитоискателя съгласно изискванията на БАНКАТА.
БАНКАТА уведомява кредитоискателите за размера на минималната застрахователна стойност и за застрахователните събития, за които следва да бъде застраховано обезпечението.
Кредитоискателят подновява застраховката до изтичане крайния срок по договора за кредит.

Срок за издължаване

 • до 30 години, когато обезпечението е жилищен имот;
 • до 25 години, когато обезпечението е нежилищен имот или в комбинация с жилищен;

Гратисен период по отношение на издължаване на главница – 12 месеца

Усвояване на кредита – еднократно или на части по разплащателна сметка на кредитополучателя.

Погасяване на разрешените кредити

 • с равни по размер месечни вноски - за кредити в лева и в евро;
 • с намаляващи по месечен размер вноски – за кредити в лева и в евро;
 • с индивидуална схема за месечно погасяване, съобразно дохода -  за кредити в лева и в  евро.

Банка ДСК предлага възможност да се изтегли ипотечен кредит и да се ползват многократно средствата от него в рамките на направените погашения,  в зависимост от личните потребности, желания и финансови планове на кредитоискателите. Не е необходимо отново да се подават  документи за разглеждане искането за кредит и оценка на обезпечението, това се прави само веднъж.

За целта се договаря срок на погасителен план без задължителна месечна вноска по главница, в който ще се заплаща само месечната лихва.  В този срок отново може да се ползват суми от разрешения кредит до размера на направените погашения по кредита.

 • Срокът на погасителния план без задължителна вноска по главница, в който може да се ползват суми в рамките на погашенията, е не по-кратък от 2 години и не по-дълъг от 7 години или 5 години, ако обезпечението е нежилищен имот.
 • Срокът за погасяване на кредита е най-малко 10 години. В този срок се включва и срока без задължителна вноска по главница.
 • Минималната сума на кредита е 10 000 лева. 
 • След изтичане на срока без задължителна вноска по главница може да погасявате кредита с  равна или намаляваща месечна погасителна вноска.

Погасяването на всички дължими плащания по кредитите се извършва само чрез разплащателна сметка на длъжника, открита в БАНКАТА.

За да се подготвят документите, съгласно изискванията е необходима предварителна консултация със специалистите на Банката.