Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Ние не питаме за какво харчите
 

Условия на Банка ДСК за предоставяне на ипотечни кредити на граждани
(Условията са в сила за  нови кредити предоставяни след  23.07.2014 г..)

БАНКАТА предоставя:

 • кредит за финансиране на текущи потребности, включително и за инвестиране в имот;
 • кредит за покупка, рефинансиране, строителство, довършителни работи или подобрения на нежилищен имот;
 • кредит за покупка и довършителни работи или подобрения на нежилищен имот;
 • кредит за рефинансиране и довършителни работи или подобрения на нежилищен имот;
 • кредит за издължаване и консолидиране на кредити към банковата система и други финансови институции, както и други дългове. С този кредит могат да се издължават:

1. потребителски кредити (кредитни или стокови карти, овърдрафт, стокови кредити, кредити за автомобили);
2. комунални услуги – ел. енергия, задължения към ВиК, отопление, телефон;
3. данъчни задължения, дължими на годишна база.

Банката предоставя възможност кредитоискателят да избере обема на отговорността при принудително изпълнение: ограничена имуществена отговорност (отговаря до размера на обезпечението) или неограничена имуществена отговорност (отговаря с цялото си имущество). При избор на режим на ограничена имуществена отговорност максималният размер на един кредит е 147 000 лева.

Максимални размери на кредитите

Ако обезпечението е  жилищен имот:

 • до 80 на сто от приетата  от Банката пазарна стойност на обезпечението - масивно или монолитно строителство;
 • до 75 на сто от приетата от Банката пазарна стойност на обезпечението - панелно строителство;
 • до 70 на сто от  приетата от Банката пазарна стойност на обезпечението  - за жилища, находящи се във ваканционни селища, хотелски апартаменти и урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно  застрояване.

Ако обезпечението е нежилищен имот:

 • до 60 на сто от приетата  от Банката пазарна стойност на обезпечението

При избран от кредитоискателя режим на ограничена имуществена отговорност:

 • до 50 на сто  от приетата от Банката пазарна стойност на жилищен имот.
 • до 30 на сто от приетата от Банката пазарна стойност на нежилищен имот.

Обезпечения

В зависимост от целта на кредита Банката приема за обезпечение готови имоти и имоти на степен "груб строеж" / минимум с издаден Акт № 14 за приемане на конструкцията по Наредба № 3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ; заверка на ниво „било“  и др .документи, удостоверяващи степента на завършеност/.

1. Жилищни имоти

 • жилища (монолитни, панелни, ЕПК или ППП);
 • масивни жилищни сгради с до 6 самостоятелни основни обекта, без да се отчитат броя на гаражите;
 • вили;
 • урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно застрояване.

2. Нежилищни имоти, които са:

 • Имоти, находящи се в монолитни жилищни, административни, търговски или хотелски сгради, които не са предназначени и не се използват за производствени нужди;
 • Монолитни нежилищни сгради с търговско предназначение (магазини, заведения за обществено хранене) с разгъната застроена площ до 600 кв. м.

За договаряне на максимален размер на кредит, БАНКАТА може да приеме като обезпечение повече от един недвижим имот.

Платежоспособност

 • Месечната вноска по кредита, включително и други кредитни задължения, не може да надхвърля 70% от нетния доход  на кредитоискателя (нетен доход = брутен доход – данъци, социални и здравни осигуровки - др. задължения към държавата - дължими суми за издръжка). Ако доходът на кредитоискателя е недостатъчен или не може да бъде удостоверен Банката може да приеме платежоспособен съдлъжник/съдлъжници с удостоверен доход.
 • Финансовото състояние се удостоверява  в съответствие с  източника на доход и предвидения с действащото законодателство ред за данъчно облагане и деклариране.

Валута на  кредитите

Кредитите  се разрешават в лева и евро.

Гратисен период по главница

До 12 месеца при избран обем на неограничена имуществена отговорност

Погасяване на  кредити

Кредитите се погасяват с равни месечни погасителни вноски, намаляващи месечни погасителни вноски или по индивидуален погасителен план.

Банка ДСК предлага възможност при избран режим на  неограничена имуществена отговорност кредитоискателят да  ползва многократно средствата от  кредита  в зависимост от неговите лични  потребности, желания и финансови планове. Не е необходимо отново да се подават  документи за разглеждане искането за кредит и оценка на обезпечението при всяко усвояване на суми от кредита -  това се прави само веднъж при разрешаване на кредита. Договаря се срок на погасителен план без задължителна месечна вноска по главница, в който ще се заплаща само месечната лихва и кредитополучателят  може да  ползва  суми  до размера на направените погашения по главницата на кредита.

Срокът на погасителния план без задължителна вноска по главница, в който може да се ползват суми в рамките на погашенията, е не по-кратък от 2 години и не по-дълъг от 7 години, при обезпечение жилищен имот, самостоятелно или в комбинация с нежилищен имот, или 5 години, ако обезпечението е нежилищен имот.

Срокът за погасяване на кредита е най-малко 10 години. В този срок се включва и срока без задължителна вноска по главница.

Минималната сума на кредита е 10 000 лева / 5 000 евро. 

След изтичане на срока без задължителна вноска по главница кредитът се погасява с  равна или намаляваща месечна погасителна вноска.

За да се ползват отново суми от разрешения кредит, в периода без задължителна вноска по главница, е необходимо да се подаде  писмено искане в поделение на Банката  по избор на клиента.

Погасяването на всички дължими плащания по кредитите се извършва само чрез разплащателна сметка на длъжника, открита в БАНКАТА.

Срок за издължаване

 • до 30 години, когато обезпечението е жилищен имот;
 • до 25 години, когато обезпечението е нежилищен имот или в комбинация с жилищен;

При избран от кредитоискателя режим на ограничена имуществена отговорност:

 • До 20 години, независимо от вида на  обезпечението.

Усвояване на кредита

Кредитите се усвояват безкасово -  еднократно или на части.

Финансови услуги

Банката предлага две финансови услуги, които предхождат искане за ипотечен кредит. Едната е насочена към определяне на размера на  кредит на база удостоверени месечни доходи, а другата - към  оценка на имот, както жилищен, така и нежилищен.

Застраховки

Приетите като обезпечение по кредити имоти, с изключение на  урегулираните поземлени  имоти, се застраховат от кредитоискателя съгласно изискванията на БАНКАТА.
БАНКАТА уведомява кредитоискателите за размера на минималната застрахователна стойност и за застрахователните събития, за които следва да бъде застраховано обезпечението.
Кредитоискателят подновява застраховката до изтичане крайния срок по договора за кредит.

Препоръчителна е предварителна консултация с кредитен специалист на Банката.