Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

А. Основни  документи

 • Искане за кредит по образец на Банката;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Декларация за гражданско и имуществено състояние и свързани лица по образец на Банката;
 • Документ  за собственост на недвижимия имот, предмет на сделка и/или приеман за обезпечение.  
 • Декларация за наличие или липса на публични задължения и предприети изпълнителни действия по реда на ДОПК и ГПК;
 • Удостоверение  за липса на тежести върху имота, предлаган като обезпечение по кредита.
 • Документи за доказване доходите на кредитоискателите;
 • Актуална скица, издадена от  съответната община, за урегулирани поземлени имоти, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти;
 • Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнителни производства, удостоверение за наличие или липса на  задължения на фирмата по чл. 87, ал. 6 от ДОПК-  за кредитоискатели, упражняващи стопанска дейност;
 • Удостоверение за семейно положение, издадено или заверено от ЕСГРАОН или съответната институция;
 • Решение от районния съд за малолетни и непълнолетни кредитоискатели.

Б. В зависимост от целта на кредита

1. При кредити за покупка /замяна, делба/  на недвижими имоти:

 • документ за предстоящо извършване на сделка – предварителен договор за покупко-продажба. В предварителния договор следва да са включени клаузите, изисквани от Банката. В случай, че в предварителния договор не са включени клаузите, изисквани от Банката, същите следва да са оформени в допълнително споразуение към основния договор;
 • при кредити за покупка на УПИ - заверено от общината извлечение от подробния градоустройствен план;
 • документи за удостоверяване на сделки при делба - договор за доброволна  делба, съдебно решение по чл. 288 от ГПК при покупка на дялове от  недвижими имоти;
 • нотариален акт за продажба или замяна с уговорено отложено плащане. 

В зависимост от степента на завършеност на имота  се представят и:

1.1.  При кредити за покупка на недвижими имоти най-малко на степен на завършеност „груб строеж” (със заверка на кота „било”):

 • актуална скица от регулационния план, издадена от съответната община;
 • архитектурен проект на етажа, на който се намира апартамента и мазето;
 • заверен от фирмата, заедно с обяснителна записка за сградата, ценообразуване и площообразуване за конкретния имот;
 • разрешение за строеж;
 • констативен протокол за завършен груб строеж (по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ) или удостоверение за степен на завършеност на сградата;
 • нотариален акт за собственост за УПИ или отстъпено право на строеж;
 • удостоверение за актуално правно състояние на продавача - търговец;
 • решение за продажба на конкретното жилище от управомощения орган на продавача, ако е търговец;
 • БУЛСТАТ  на продавача – търговец;
 • документ за наличие на собствено участие, ако се изисква от условията на кредитния продукт.

1.2. При кредити за покупка на напълно завършени недвижими имоти, снабдени с разрешение за ползване:

 • разрешение за ползване или Акт 16;
 • удостоверение за актуално правно състояние на продавача - търговец;
 • решение за продажба на конкретното жилище от управителния орган на продавача, ако е търговец;
 • БУЛСТАТ  на продавача-търговец;
 • документ за наличие на собствено участие, ако се изисква от условията на кредитния продукт.

2. При кредити за строителство и при  кредити за довършителни работи:

 • документ, удостоверяващ собствеността върху имотите, обект на кредит или придобитото право на строеж върху  урегулирания поземлен имот, върху който ще се извършва или е извършено строителството;
 • разрешение за строеж, придружено с одобрения инвестиционен проект;
 • протокол за строителна линия  и ниво със заверка за ниво    “цокъл”, “корниз” и “било”, в зависимост от степента на завършеност на имота;
 • подробни количествено - стойностни сметки /КСС/ по цени, актуални към датата на подаване на молбата за кредит, в зависимост от целта на кредита и във валутата на кредита. За преценка на достатъчността на обезпечението общата стойност се превалутира в лева.

2.1. При кредити за строителство на отделен обект в жилищна сграда  или вила, освен документите по т. 2 се представя по избор на кредитоискателя и един от следните документи:
а) ценообразуване на имотите в жилищната  сграда  или вилата, изготвено на база КСС, в зависимост от кредитираната степан на завършеност:

 • Когато се цели окончателно завършване на жилищната сграда или вилата  КСС следва да е в два раздела:

Първият раздел следва да обхваща видовете СМР за  кредитирания обект като цяло, осигуряващи изцяло завършване на общите части и завършеност на жилищата и другите обекти във вид както следва:
- стени и тавани – гипсови или варови мазилки;
- подове – изравнителни циментови замазки.
Вторият раздел следва да обхваща индивидуалните довършителни работи на отделните жилища и другите обекти.

 • Когато не се цели окончателно завършване на жилищната сграда или вилата КСС следва да обхваща кредитираните видове СМР.

б) нотариално заверено разпределение на средствата между собствениците, осигуряващи изпълнението на КСС за къщата или вилата по фази на изпълнение – за «груб строеж», за общи части и за индивидуалните обекти.

2.2.  При кредити за строителство на отделен обект в жилищна сграда или вила в случаите, когато кредитоискателите не предоставят документите по т. 2.1. буква «а» или  буква «б» и КСС се определя от Банката по експертна преценка:

 • документ, удостоверяващ собствеността върху имотите, обект на кредит или придобитото право на строеж върху  урегулирания поземлен имот, върху който ще се извършва или е извършено строителството;
 • разрешение за строеж, придружено с одобрения инвестиционен проект;
 • протокол за строителна линия  и ниво със заверка за ниво    “цокъл”, “корниз” и “било”, в зависимост от степента на завършеност на имота.

3. При кредити за подобрения:

 • документ, удостоверяващ собствеността върху имота;
 • подробна  КСС;
 • разрешение за строеж в случаите, когато това се изисква от строителните разпоредби.

3.1. Количествено стойностната сметка следва да обхваща предвидените за изпълнение строителни и ремонтни работи и необходимите за целта материали, изделия и съоръжения и да е във валутата на кредита. За преценка на достатъчността на обезпечението общата стойност се превалутира в лева.

4. При кредити за издължаване и консолидиране на кредити към банковата система и други финансови институции, както и на други дългове:

При консолидиране на кредити към друга банка и финансова институция се представят следните документи:

а) писмен документ от банката – кредитор, с който се потвърждава:

 • наличието на задължение по целеви кредит;
 • титуляр /-и/ по заемната сметка;
 • остатъка на дълга към определена дата в зависимост от методиката на олихвяване и издължаване и в съответствие с погасителния план;
 • размер на дължима такса за предсрочно погасяване;
 • вид и местонахождение на имота /-ите/, ипотекирани за обезпечаване на задължението.

б) договор за кредит, сключен с другата банка.

При консолидиране на други задължения се представя  документ за размера на дължимите суми, в който е посочена и сметката, по която следва да се плати задължението.