Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

Банка ДСК ЕАД предоставя ипотечни кредити на пълнолетни и платежоспособни български граждани с месторабота в Европейския съюз, които са в трудово правоотношение.
Изисквания към кредитополучателите: минимална възраст 18 години, максимална възраст към крайната падежна дата за издължаване на кредита – не по-голяма от 65 години.

Съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, при искане за кредит до 147 хил. лева / валутна равностойност, клиентът избира да сключи договор за кредит, при който обемът на отговорността при принудително изпълнение е:

 • Ограничена отговорност – Банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението по договора след принудително изпълнение върху обезпечението по съдебен ред или след продажба със съгласие на Банката
 • Неограничена отговорност – Банката може да се удовлетвори от цялото имущество по реда на чл.133 от Закона за задълженията и договорите.

Цел на ипотечния кредит – предоставя се за финансиране на текущи потребности.
Валута – евро
Максимален размер на кредита спрямо стойността на обезпечението – до 50 на сто от приетата от Банката пазарна стойност на обезпечение жилищен имот.
Минимален размер на кредита, независимо от избрания режим на имуществена отговорност – 5 000 евро;
Максимален размер на кредита, независимо от избрания режим на имуществена отговорност – 100 000 евро.
Максимална кредитна експозиция на едно лице – 100 000 евро.
Максимален срок за издължаване – 15 години.
Условие за ползване на повече от един кредит – кредитна история в Банката минимум 6 месеца;
Усвояване на ипотечен кредит – еднократно по разплащателна сметка на кредитополучателя.
Изисквани документи с цел анализ на платежоспособност при искане за ипотечен кредит:

1) Документи, издадени от работодателя:

 • документ от работодател за платени данъци от клиента за предходна година;
 • фишове за заплати за последните 6 (шест) месеца, заверени от работодателя, или удостоверение от работодателя за изплатеното възнаграждение през последните 6 (шест) месеца;
 • документ от работодател, потвърждаващ заетостта към датата на молбата за кредит. Този документ може да е едно цяло с удостоверението за изплатеното възнаграждение.

2) Банкови документи:

 • банкови извлечения за последните 6 (шест) месеца от сметката, по която се получава дохода, заверени от съответната банка;
 • референция от обслужващата банка.

3) Документи, удостоверяващи кредитни задължения. (документ за удостоверяване на кредитни задължения се представя от всеки кредитополучател).

 • Кредитните задължения се удостоверяват чрез справка от кредитно бюро или от кредитен регистър или документ за кредитни задължения, издаден от обслужващата банка, ако няма местно кредитно бюро или кредитен регистър.
 • Кредитоискатели, които представят справка от кредитно бюро или кредитен регистър не представят референция от обслужваща банка.
 • Всички документи удостоверяващи доходите и кредитните задължения се представят в оригинал. Банката приема документите с превод на български език от лицензиран преводач.

Забележка: При липса или невъзможност за заверка на кредитната справка, удостоверяваща достоверност на информацията и в случай, че посредническата фирма или пълномощникът разполагат с достъп (собствен или на клиента) до сайта на кредитното бюро или клиентът кандидатства лично за кредит, информацията се извлича от Интернет сайта на кредитното бюро в поделение на Банката в присъствие на банков служител. Кредитната справка се заверява от фирмата или клиента или упълномощеното лице (т.е. този, който разполага с достъп) от една страна и от служителя на Банката от друга.

 • Не се изисква кредитоискателите да представят превод на български на кредитната справка от Кредитно бюро Equifax.

За наети лица се изисква:

 • превод на банковите извлечения само за последния месец. По преценка на кредитният инспектор може да се изиска превод на банковите извлечения за целия период.
 • превод само на първия фиш за работна заплата – в случай, че всички фишове са идентични. По преценка на кредитният инспектор може да се изиска превод на фишовете за работна заплата за целия период;

Изискване при преценка за достатъчност на доходите

Нетният доход на кредитоискателя се формира след приспадане от удостоверения брутен доход на данъчни задължения, вноски за здравни осигуровки, социални осигуровки, описани в представените документи и декларирани дължими суми за издръжка.

Банката поставя изисквания за минимален брутен годишен доход

Банката не разрешава ипотечни кредити при наличие на информация за просрочени задължения по кредити, за съдебни производства, или принудително изпълнение по отношение на имущество на кредитоискателя.

Обезпечения по ипотечен кредит

Жилищни имоти:

 • жилище (апартамент) с конструктивна система на изпълнение – монолитно;
 • жилищна сграда(къща) с до 6 самостоятелни основни обекта, или вила, с конструктивна система на изпълнение – масивна;
 • гараж, в комбинация с апартамент, жилищна сграда(къща) с до 6 самостоятелни основни обекта или вила.

Изисквания за степен на завършеност - напълно завършени или снабдени с Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец № 15 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) жилищни имоти.
По ипотечен кредит като обезпечение се допуска приемане само на един жилищен имот.
Издължаване на ипотечен кредит - с равна по размер месечна погасителна вноска.

Лихвен процент по ипотечен кредит.

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева или 6-месечен EURIBОR, за кредити в евро и надбавка.
Конкретните лихвени проценти са посочени в Лихвения бюлетин на Банка ДСК.