Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Уважаеми клиенти,

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД намалява с 50% таксата при покупка на дялове от ДФ „ДСК Алтернатива”, ДФ „ДСК Стандарт” и ДФ „ДСК Евро Актив“ за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. В тази връзка при поръчки за покупка на дялове, приети в посочения период, инвеститорите ще заплащат само половината от разходи за емитиране, а именно:

Договорен фонд  Разходи (такси) за емитиране 
"ДСК Алтернатива"  0.01% 
„ДСК Стандарт”  0.05% 
„ДСК Евро Актив”  0.05% 

 

Какво представлява взаимният (договорният) фонд?

Взаимният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Вие предоставяте средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на фонда. „ДСК Взаимни фондове” обявяват нетната стойност на активите на един дял, издават и изкупуват обратно дялове ежедневно.


Кой управлява „ДСК Взаимни фондове”?

Дейността на „ДСК Взаимни фондове”, включително инвестиционната политика и управлението на активите, се осъществява от „ДСК Управление на активи” АД - управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано съгласно българското законодателство от Комисията за финансов надзор. 

Кой е подходящият за Вас фонд?

 • ДСК Фондове на паричния пазар – ДСК Фондове на Паричния Пазар са създадени за граждани, фирми и институции, които търсят инвестиция с много нисък риск – те са от възможно най-нискорисковия вид договорен фонд, и предпочитат краткосрочна инвестиция, която носи постоянен доход и има висока ликвидност. Фондовете следват максимално консервативна инвестиционна стратегия, инвестирайки предимно в краткосрочни банкови депозити. По този начин цената на дяловете им има предвидим стабилен растеж и не изисква дълъг инвестиционен хоризонт. ДСК Фондовете на Паричния Пазар са деноминирани в лева и евро и дават практическа възможност на инвеститорите да управляват максимално ефективно краткосрочно свободните си средства.
 • ДСК Алтернатива – Фондът осигурява на инвеститорите максимална ликвидност и възможност да управляват ефективно краткосрочно свободните си средства при поемане на минимален инвестиционен риск. ДСК Алтернатива следва консервативна инвестиционна стратегия, с цел да осигури предвидим растеж на цената на дяловете на Фонда при малки флуктуации. Активите на Фонда ще бъдат инвестирани преимуществено на българските парични пазари.
 • ДСК Стандарт - чрез този фонд Вашите средства се инвестират в нискорискови активи, предимно дългови ценни книжа (облигации) и депозити. Препоръчителният период, през който е желателно да задържите средствата си във фонда (инвестиционен хоризонт), е около и над 1 година.
 • ДСК Евро Актив - Фондът е деноминиран в евро и инвестира предимно в еврови корпоративни облигации, търгувани на регулиран пазар в България; ипотечни облигации, издадени от български банки; ценни книжа, издадени или гарантирани от България или друга държава от ЕС; банкови депозити, както и в други ликвидни финансови активи.  ДСК Евро Актив е подходящ за Вас, ако предпочитате инвестиции с по-нисък риск. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е около и над 1 година.
 • ДСК Баланс - инвестиционната стратегия на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, акции и други финансови инструменти. До 50% от средствата на фонда могат да бъдат инвестирани в акции. „ДСК Баланс” е подходяща инвестиция за Вас, ако искате да реализирате по-висок възможен доход при поемане на умерен риск. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е над 2 години.
 • ДСК Имоти - Фондът инвестира набраните средства предимно в акции на български и чуждестранни акционерни дружества със специална инвестиционна цел за  секюритизация на недвижими имоти (АДСИЦ), приети за търговия на регулиран пазар. Делът на тези инвестиции ще бъде между 40% и 90% от активите. Фондът ще инвестира също и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ. „ДСК Имоти” Ви дава възможност дори с малко средства, Вие да имат непряко вложение в недвижими активи (бизнес или жилищни сгради, земя и т.н.). Нивото на риск, което бихте поели инвестирайки във фонда, може да се определи като средно до високо. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е над 3 години.
 • ДСК Растеж - набраните средства във фонда се инвестират предимно (между 40% и 90%) в ликвидни български и чуждестранни акции и други финансови инструменти с потенциал за растеж на цените им. „ДСК Растеж” е подходящ продукт за Вас, ако сте готови да поемете по-голям инвестиционен риск и търсите инвестиция, която може да донесе възможно най-висок доход. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на фонда е поне 4 - 5 години.
 • ДСК Глобални Компании – Фондът инвестира предимно в акции на глобални компании, търгувани на регулирани капиталови пазари в развитите страни (основно европейски и американски капиталови пазари), които са включени в основните борсови индекси на тези пазари и/или в борсово търгуеми фондове, инвестиращи в такива акции.

Незабавна ликвидност 

При подаване на поръчка за обратно изкупуване, Вие получавате незабавно 70% или 100% от нейната стойност, в зависимост от вида на поръчката, а останалата част – до обяд на следващия работен ден. При ДСК Фондове на паричния пазар и ДСК Алтернатива незабавно получавате 99% или 100% в зависимост от вида на поръчката, а останалата част – до обяд на следващия работен ден. Обратно изкупуване на дяловете можете да правите всеки работен ден.

Секцията Цена на дяловете  трябва да стане:

Цените за дяловете се обявяват всеки работен ден в клоновете на „Банка ДСК” ЕАД, където се дистрибутират Фондовете, както и на интернет страници – Банка ДСК ЕАД (www.dskbank.bg) и ДСК Управление на активи АД(www.dskam.bg). Информация за цените може да се получи и на телефон 0700 10 375 (на цената на един градски разговор).

Цена на дяловете

Цените на дяловете се обявяват ежедневно в клоновете на Банка ДСК ЕАД, на БФБ - София, във в. "Пари", както и на интернет страници – www.dskbank.bg (Банка ДСК ЕАД), www.dskam.bg (ДСК Управление на активи АД).

Удобство

 • ДСК Взаимни Фондове се предлагат в над 200 клона на Банка ДСК в цялата страна.
 • Време за приемане на поръчки – всеки работен ден в рамките на работното време на съответния клон на Банката, но не по-късно от 17:00 часа.
 • Вие можете да подадете поръчка за обратно изкупуване на дяловете във всеки клон на Банката, където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката сте ги закупили.
 • Можете да подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност” (за конкретна сума) или за „Брой дялове”.

Подробна информация за Взаимните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД, може да получите в офиса на Дружеството на адрес: София 1301, ул. „Алабин” No. 36, ет.3, от интернет-страницата www.dskam.bg, от поделенията на „Банка ДСК”,  които дистрибутират дяловете на фондовете и от Информационния център на „Банка ДСК” на тел. 0700 10 375.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не е задължително да са свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни в офиса на Дружеството на адрес: София 1000, ул. „Алабин” №36, ет.3 и на интернет страница - www.dskam.bg.