Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

Програма "Инициатива за МСП" 

На 19 декември 2016 г. Банка ДСК ЕАД подписа с „Европейски инвестиционен фонд“ гаранционно споразумение по програма „Инициатива за МСП“. Банка ДСК отпуска средства за кредитни сделки на бизнес клиенти при преференциални лихви и при облекчени изисквания за обезпечение. Кредитите се предоставят при условията на програмата и се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014 – 2020 с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Вземанията на кредитора по договора за кредит са частично и условно гарантирани от ЕИФ, чрез включването им в гарантиран портфейл от кредити при условията на споразумението.  

Основни предимства:

 • Облекчени изисквания за обезпеченост
 • Преференциални лихвени условия в сравнение със стандартните по продукти на Банката;

Изисквания към кредитополучателите:

 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;
 • Да не осъществяват дейност в следните икономически сектори: Рибарство и аквакултури, Първично производство на селскостопански продукти, дейност по преработка и търговия със селскостопанските продукти;

Параметри на кредитите, предоставяни по условията на  програма "Инициатива за МСП":

Видове кредити 
 • Инвестиционен
 • Стандартен кредит за оборотни средства
 • Кредитна линия
 • Овърдрафт
 
Валута  Лева и евро 
Минимален размер на кредита  Няма ограничение 
Максимален размер на експозиция на клиент:  5 000 000 евро (или равностойност в лева – 9 779 000 лева) 
Гаранционно покритие  60% от размера на кредита 
Срок на кредитите 
 • За инвестиционни кредити и стандартни кредити за оборотни средства – минимален срок 24 месеца/ максимален срок – 144 месеца (12 години)
 • За кредитни линии и овърдрафти - минимален срок 24 месеца/ максимален срок - 48 м.
 

Ограничения:

 • Финансиране на проекти с безвъзмездна финансова помощ;
 • Финансиране на предоставяне на финансови услуги или инвестиции в недвижими имоти;
 • Финансиране на разходи, които вече са направени, т.е. напълно завършен проект/инвестиция и въведени в експлоатация
 • Рефинансиране на текущи кредити/лизинги в Банка ДСК ЕАД или други банки;

С гаранции от НГФ

Банка ДСК и „Национален Гаранционен Фонд“ ЕАД (НГФ) подписаха  Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити, с което изразяват взаимната си воля за осъществяване на съвместна дейност, във връзка с осигуряване на малките и средни предприятия в България на финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

Фондът издава гаранция по инвестиционни и оборотни кредити, както и за банкови гаранции, предоставяни от Банка ДСК на МСП, по смисъла на Закона за МСП.

Гаранционната схема се прилага и за кредити, свързани с финансирането на проекти по оперативни програми от програмен период 2014-2020г.

Съгласно сключеното Споразумение, НГФ гарантира до 50% вземанията по кредити, предоставени от Банката на Малки и средни предприятия (МСП). Гаранционното споразумение дава възможност банката да предоставя кредити и да издава гаранции при облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни цени.

Предназначение на кредитите:

 • За инвестиции;
 • За оборотни средства, включително и лимити за банкови гаранции, плащане на ДДС и др;

Документи за кредити, гарантирани от НГФ, се приемат във всички бизнес центрове на Банката, като клиентите ще бъдат консултирани от съответните кредитни специалисти, отговарящи за обслужването на МСП и корпоративни клиенти или Мениджърите на поделенията.

С гаранции от ОГФ

Съгласно споразумение между Банка ДСК и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (МСП) при Столична община (ОГФМСП-СО) от 29.10.2008 г., Банка ДСК дава възможност за създаване на благоприятна среда за развитието на малки и средни предприятия.
Основната цел на Общинският Гаранционен Фонд /ОГФ/ е провеждането на политика за стимулиране на сектора на МСП и създаване на оптимални условия  за тяхното развитие, като третира преференциално следните категории:

 • Жени предприемачи;
 • Лица с увреждания;
 • Собственици на МСП до 30-годишна възраст;
 • Фирми, осигуряващи собствени източници и средства за съфинансиране на бизнес-проекта.

Фондът третира преференциално бизнес-проекти, в следните области:

 • Високи технологии и информационни услуги;
 • Туризъм и в частност семейно хотелиерство и ресторантьорство;
 • Производство и търговия на стоки и услуги от леката и хранителна промишленост;
 • Транспорт и транспортни услуги за населението;
 • Услуги, предоставяни от домашни лекари, зъболекари, рехабилитатори, и психотерапевти.
 • Услуги в областта на спорта, културата, младежки дейности и други;
 • Екология;
 • Експортно ориентирани производства;
 • Производство на екологично чисти производства, както и на машини и съоръжения, допринасящи за опазване на и подобряване на околната среда.

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община гарантира с предимство кредити предоставени за:

 • Внедряване нови технологии и технологични линии;
 • Купуване на нови машини и съоръжения;
 • Купуване на патенти и лицензи, касаещи основната инвестиция;
 • Ноу-хау и обучение на кадри;
 • Въвеждане на системи за управление на качеството;
 • Оборотен капитал.

По силата на Споразумението, Банка ДСК подкрепя проектите в посочените области чрез осигуряване на финансиране по гъвкави схеми. Ако осъществявате фирмена дейност на територията на Столична Община и желаете да кандидатствате за кредит, Банка ДСК ви кани да посетите следните финансови центрове в гр. София, където ще получите пълна информация за условията по кредита и необходимите документи:

ФЦ Московска, ул. „Московска” № 19;
Филиал Бенковски, ул. „Дондуков” № 19;
ФЦ Батенберг, ул. „Княз Александър І” № 6;
ФЦ Христо Ботев, ж.к.Младост 1 бл.24;
ФЦ Калоян, ул. „Цар Калоян” № 1;
ФЦ София 3, бул. „Дондуков” № 5;
ФЦ София 4, бул. „Витоша” № 15;
ФЦ София 6, ул. „Дебър” № 1;

С гаранции от НГФ