Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

Размерът на вашия бизнес няма значение. Важното е да получи най - гъвкавото и достъпно финансиране, за да разгърнете най-добре потенциала му.

Размер на кредита  
Експозицията се определя въз основа анализ на финансовото ви състояние, източниците за погасяване на кредита и на достатъчността и ликвидността на обезпечението.

Цел на кредита

За оборотни средства – за финансиране на основната дейност (придобиване на суровини и материали, стоки  в оборот, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др. или за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента.

За инвестиционни кредити -  за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или особени части от тях, дялове и акции, рефинансиране на извършени инвестиционни разходи, за изграждане на ново строителство, реконструкция, разширяване и др.

Срок на кредитите
Краткосрочни - до 1 година;
Дългосрочни – до 25 години;

Гратисен  период – по договаряне

Видове кредити

 • Стандартен - кредит, който се усвоява еднократно или на части /траншове/ в договорен за това срок, след което се погасява по договорен погасителен план или еднократно, със или без гратисен период за главницата.
 • Кредитна линия - вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване. Предлага се възможност за продължаване на срока.
 • Овърдрафт -  краткосрочен кредит,  предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента. По кредита се договаря  размерът и крайният срок за погасяване, без да се определят междинни срокове и размери за усвояване и погасяване. Всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента се отнася за погасяване на дължимите лихви и размера на ползвания кредит. Предлага се възможност за продължаване на срока.

Вид валута
BGN, EUR и USD

Лихвени условия
1м СОФИБОР/ 3м EURIBOR/ 3м LIBOR плюс надбавка по договаряне

Обезпечения
За обезпечаване на кредитите се приемат всички допустими от българското законодателство обезпечения.

Колко ще струва?
Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и др. съпътстващи кредита такси, съгласно Тарифата си.

Какви са Вашите предимства?

 • гъвкав подход при финансиране на стопанската Ви дейност;
 • не се изисква представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци по кредити за оборотни средства;
 • възможност за договаряне размера на таксата за управление на кредитите по кредити със срок за издължаване над 1 година;
 • допуска се усвояване по кредити за оборотни средства, без представяне на фактури и други разходооправдателни документи;
 • финансирате бизнеса си при конкурентни лихвените условия и такси;
  за клиенти, които са на пълно обслужване от Банката се договаря преференциален лихвен процент по кредитите;
 • кратък срок за проучване - до 10 работни дни след представяне на изискваните  документи;
 • професионално отношение от компетентен и креативен екип от специалисти.

Какво трябва да направя?
Ако желаете да кандидатствате за кредит, посетете най-удобното за Вас поделението на Банката, където ще получите подробна информация за условията по кредитиране и изискваните образци на документи.