News image

Промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти относно договори за Спестовна сметка

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях относно договори за спестовна сметка, които се налагат поради предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД.

Във връзка с вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Банка ДСК става правоприемник на Експресбанк, в това число и страна по всички договори за спестовна сметка, по които преди вливането страна е била Експресбанк. В резултат, Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица ще бъдат приложими и по всички договори за спестовна сметка (Самоспестовна сметка, Спестовна сметка за пълнолетни и непълнолетни лица, Спестовна сметка „Хоризонти“ за пълнолетни и непълнолетни лица и Спестовна сметка „Нови Хоризонти“ за пълнолетни и непълнолетни лица), сключени с Експресбанк до вливането.

Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях заменят Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта относно договорите за спестовна сметка, считано от датата на оперативното вливане на  Експресбанк в Банка ДСК (техническо обединяване на системите на двете банки), независимо дали към тази дата правното вливане (вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ) е осъществено или не. Датата на оперативно вливане е планирано да бъде в началото на месец май 2020 г., а точната дата ще бъде публично оповестена от Експресбанк и Банка ДСК на техните интернет страници: dskbank.bg , както и в офисите на двете банки.

Информираме Ви, че Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги няма да включват уредба относно разплащателни сметки, депозитни сметки, инструменти за отдалечен достъп (дебитни и кредитни карти, електронни канали), ползване на пакети от продукти и услуги. За промените относно разплащателни сметки, депозитни сметки, инструменти за отдалечен достъп, ползване на пакети от продукти и услуги, ще бъдете информирани с отделни уведомления. По отношение на кредитните карти – документи ще бъдат предоставени в момента на получаване на картите.

С настоящото уведомление Ви информираме относно основните промени относно откриването и обслужването на спестовни сметки. С пълните текстове на Общите условия на Банка ДСК към договори за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, съдържащи всички промени, които ще бъдат в сила от датата на оперативно вливане, можете да се запознаете на dskbank.bg, както и във всеки офис на Банка ДСК и на Експресбанк.

1. Променя се основната информация за доставчика на платежни услуги:

 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” №19;
 • Данни за контакт: тел: 0700 10 375/*2375, факс: (02) 980 64 77; e-mail: call_center@dskbank.bg;
 • BIC/SWIFT: STSABGSF;
 • Общо работно време за Банката с клиенти в официални за страната работни дни е от 8:00 до 17:00 ч.

2. Международен номер на банкова сметка (IBAN): Сметките по договори, сключени с Експресбанк преди вливането, получават нов международен номер на банкова сметка (IBAN), определен от Банка ДСК. След датата на оперативно вливане, сметките с IBAN номер на Експресбанк няма да могат да бъдат използвани, като вместо тях ще се използват сметките с IBAN номер, определен от Банка ДСК. Клиентите се задължават да уведомят всички лица, с които имат взаимоотношения, и, на които е бил предоставен IBAN номер на сметка в Експресбанк, за новия IBAN номер на банковата им сметка в Банка ДСК.

 

3. Пълномощни: След датата на оперативно вливане на Експресбанк в Банка ДСК, Банка ДСК ще продължи да приема представените в Експресбанк до датата на вливането и съставени от клиент в присъствието на служител на Експресбанк, банкови пълномощни, но сключване на договор и разпореждане със сметка въз основа на новопредставени банкови пълномощни няма да бъде възможно, като ще се извършва по реда, предвиден в Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки и предоставяне на платежни услуги по тях.

4. Гарантиране на влогове: По отношение на лица, които преди вливането са били едновременно титуляри на влогове в Експресбанк и в Банка ДСК, до изтичане на 6 месеца, считано от датата на правно вливане, покритието на гаранцията по ЗГВБ за влоговете в двете банки, открити преди вливането, ще се изчислява поотделно за всяка банка съгласно изискванията на ЗГВБ и до размера на гарантираната сума (196 000 лв.). След изтичане на този срок, влоговете, открити преди вливането, ще се сумират, като общата стойност на всички влогове, заедно с начислените лихви, ще бъдат гарантирани за целите на изчислението на гаранцията в размер до 196 000 лв., заедно с начислените лихви.

5. Относно информацията за обработване на личните данни: Информацията вече не се урежда като част от Общите условия, а представлява отделен документ, наречен Информация относно обработването на лични данни на физически лица от Банка ДСК. Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от Банка ДСК може да бъде намерена на интернет страницата https://dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката. При поискване, информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител.

6. Олихвяване: Променя се начинът на олихвяване, като лихвите по сметките ще се изчисляват на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за месец. Лихвата се начислява ежедневно и се капитализира в края на годината или при закриване на сметката.

7. Откриване на сметка в полза на трето лице: Въвежда се възможност за откриване на безсрочна спестовна сметка в полза на трето лице.

8. Изпълнение на кредитен превод:

 • Не се приемат нареждания за периодични преводи и еднократни преводи с бъдеща дата на изпълнение на стойност на и надвишаващи 15 000 евро.
 • Променя се размерът на сумата за нареждане на превод, над която Банката изисква установяване на произхода на средствата, всъответствие със ЗМИП, като тя вече е 15 000 евро.

9. Относно Тарифата на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, които Банката прилага по извършвани услуги на клиенти: Считано от датата на оперативно вливане, за клиентите ще се прилага нова тарифа, като най-съществените промени, произтичащи от нея, са, както следва:

 • Отпадат таксите за месечно обслужване за следните продукти: достъп до електронни канали; SMS известяване (забележка: заплащат се само получените съобщения);
 • Въвежда се такса за вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършван в поделение, вкл. при заявено изпълнение в поделение на услугата с бъдещ вальор, с приложим размер на таксата, идентичен на таксата за извършване вътрешнобанков кредитен превод по сметки на трети лица, извършван в поделение. Услугата вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършвана през електронни канали, както и при заявено изпълнение на периодичен превод, остава без такса;
 • Променя се размерът на таксата за междубанкови входящи кредитни преводи в чуждестранна валута, по сметка на клиент в Банката, различни от SEPA кредитни преводи и от преводи в унгарски форинти (HUF), за суми над EUR 100, като става с приложим размер 0.1% мин. EUR 10, макс. EUR 200. Напомняме, че входящите кредитни преводи в евро от други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) са без такса, независимо от размера;
 • Такси за касови операции – теглене и внасяне на пари в наличност, се прилагат и при извършване на съответната операция във валута, различна от валутата на сметката.

10. Неактивни сметки: Променят се условията за обслужване на сметки, определени в тарифата на Експресбанк като неактивни (със салдо под 30 лв. и липса на операции, инициирани от клиента в продължение на 3 месеца), като от оперативното вливане сметките ще се обслужват съгласно Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, респективно ще бъдат приложени условията за прекратяване на договорите за сметка съгласно същите условия.

11. Самоспестовна сметка: Преустановява се възможността за превод на сума над определен остатък от свързаната разплащателна сметка към самоспестовна сметка.

12. Относно изпълнението на платежни операции, наредени през електронните канали:

Прекратява се възможността за нареждане на кредитен превод в лева и валута от спестовна сметка към трето лице; на междубанков валутен периодичен кредитен превод; на директен дебит; на многоредово платежно нареждане към бюджета; на автоматичен периодичен превод за поддържане на максимална наличност по сметка; за заплащане на комунални услуги чрез меню „Битови сметки“.

 

13. Сметки с повече от един титуляр: сметки, за които потребителят не е единствен титуляр, няма да бъдат достъпни в електронните канали на Банка ДСК.

14. Относно основанията за извършване на промени в договорите. Въвеждат се нови основания, както следва:

 • Без уведомление от страна на Банката - когато Банката разширява обхвата на услугите. Счита се, че Клиентът е изявил съгласие с това, когато, ако е необходимо, заяви услугата в офис на Банката или чрез технически средства за комуникация, както и когато използва новата услуга за първи път, ако тя се предоставя без заявка. В тези случаи той няма право да се откаже от договора.
 • Без уведомление от страна на Банката - за промени, които са по-благоприятни за Клиента, както и промени, с които се възпроизвеждат изменения/допълнения в нормативни актове или нова нормативна уредба.

15. Обездвижване: Въвежда се възможност за обездвижване на спестовни сметки с остатък под 50 лева/левова равностойност, и по които не е имало движение за последните 12 месеца. По обездвижена сметка не се изпълняват платежни операции и титулярът заплаща такса за поддържането и обслужването й, съгласно Тарифата за таксите и комисионите на Банката, действаща към датата на събирането й.

16. Прехвърляне на платежни сметки: възможността вече няма да е предмет на уредба в Общите условия, но продължава да се прилага, като подробна информация относно начина и реда, по които можете да се възползвате от нея се съдържа на сайта на Банката – https://dskbank.bg.

17. Прекратяване: Въвеждат се нови основания за прекратяване: право на Банката да прекрати едностранно и без предизвестие който и да е или всички договори за спестовна сметка с Клиента, когато установи, че по сметката няма наличност и начислени лихви повече от 60 последователни дни и по сметката не е наложен запор и/или не се получава лихва от срочен влог сметка; право на Банката да прекрати договор за спестовна сметка, ако бъде уведомена, че Клиентът и негов съпруг по силата на брачен договор са уговорили съвместно разпореждане със спестовна сметка, с изключение на сметки Фамилия. Договорът за спестовна сметка се прекратява при подаване на искане от титуляра за прехвърлянето й, като прекратяването произвежда действие от датата, посочена в искането за прехвърляне, ако са налице нормативно определените предпоставки за прехвърлянето. Отпада основанието за прекратяване при трайна невъзможност за осъществяване на директен контакт с Клиента.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Счита се, че клиентът е приел промените, ако не е уведомил за обратното преди датата на влизане в сила на промените.

Уважаеми клиенти, до датата на оперативното вливане е възможно да бъдат извършени и други промени в Общите условия за откриване и обслужване на безсрочни спестовни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги по тях, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, в случай че представляват разширяване на обхвата на предоставяните услуги, по-благоприятни са за клиентите, или възпроизвеждат изменения/допълнения в нормативни актове или нова нормативна уредба, като същите ще бъдат приложими от датата на оперативно вливане.

С уважение,

Екипите на „Експресбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД

Още новини