News image

Уведомление за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти относно договори за Депозитна сметка

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях относно договори за депозитна сметка, които се налагат поради предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД.

Във връзка с вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Банка ДСК става правоприемник на Експресбанк, в това число и страна по всички договори за депозитна сметка, по които преди вливането страна е била Експресбанк. В резултат, Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на срочни влогове на физически лица ще бъдат приложими и по всички договори за депозитна сметка (Срочен депозит Гарант, Срочен депозит Дуо,  Срочен депозит Прогрес и Срочен депозит Рента), сключени с Експресбанк до вливането.

Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на срочни влогове на физически лица ще заменят Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти, в частта относно договорите за депозитна сметка, считано от на датата на оперативното вливане на  Експресбанк в Банка ДСК (техническо обединяване на системите на двете банки), независимо дали към тази дата правното вливане (вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ) е осъществено или не. Датата на оперативно вливане е планирано да бъде в началото на месец май 2020 г., а точната дата ще бъде публично оповестена от Банка ДСК и Експресбанк на техните интернет страници: dskbank.bg/ , както и в офисите на двете банки.

Информираме Ви, че Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на срочни влогове няма да включват уредба относно платежни сметки (вкл. сметките, открити за обслужване на депозитна сметка), инструменти за отдалечен достъп (дебитни и кредитни карти, електронни канали), ползване на пакети от продукти и услуги и спестовни сметки. За промените относно платежни сметки, инструменти за отдалечен достъп, ползване на пакети от продукти и услуги и спестовни сметки, ще бъдете информирани с отделни уведомления. По отношение на кредитните карти – документи ще бъдат предоставени в момента на получаване на картите.

С пълните текстове на Общите условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на срочни влогове за физически лица, както и Тарифата на Банка ДСК, съдържащи всички промени, които ще бъдат в сила от датата на оперативно вливане, можете да се запознаете през линка по-долу. В допълнение ще получите и индивидуално уведомление в съответствие с изискванията на чл. 147б от Закона за защита на потребителите. С влизане в сила на промените Банката ще преустанови обслужването на депозитните сметки при условията, действащи преди изменението.

Общи условия на Банка ДСК за откриване и обслужване на срочни влогове за физически лица.

С уважение,
Екипът на „Експресбанк“ АД

Още новини