News image

Промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти относно договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки и др.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях относно договорите за откриване и обслужване на разплащателни сметки, за издаване и обслужване на дебитна карта, за предоставяне на достъп до електронни канали, за ползване на пакет от продукти и услуги, които се налагат поради предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД.

Във връзка с вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Банка ДСК става правоприемник на Експресбанк, в това число и страна по всички договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки, за издаване и обслужване на дебитна карта, за предоставяне на достъп до електронни канали, за ползване на пакет от продукти и услуги, по които преди вливането страна е била Експресбанк. В резултат, Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги ще бъдат приложими и по всички договори (за разплащателни сметки, детски сметки, платежни сметки за основни операции, договори за издаване на инструменти за отдалечен достъп до сметка, както и договори за ползване на пакет от продукти и услуги), сключени с Експресбанк до вливането.

Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги заменят Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта относно договорите за откриване и обслужване на разплащателни сметки, за издаване и обслужване на дебитна карта, за предоставяне на достъп до електронни канали, за ползване на пакет от продукти и услуги, считано от датата на оперативното вливане на  Експресбанк в Банка ДСК (техническо обединяване на системите на двете банки), независимо дали към тази дата правното вливане (вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ) е осъществено или не. Датата на оперативно вливане е планирано да бъде в началото на месец май 2020 г., а точната дата ще бъде публично оповестена от Банка ДСК и Експресбанк на техните интернет страници: https://dskbank.bg, както и в офисите на двете банки.

Информираме Ви, че Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги няма да включват уредба относно спестовни сметки, депозитни сметки и кредитни карти. За промените, свързани със спестовни и депозитни сметки, ще бъдете информирани с отделни уведомления. По отношение на кредитните карти – документи ще бъдат предоставени в момента на получаване на картите.

С настоящото уведомление Ви информираме относно основните промени, свързани с договорите за откриване и обслужване на разплащателни сметки, за издаване и обслужване на дебитна карта, за предоставяне на достъп до електронни канали, за ползване на пакет от продукти и услуги. С пълните текстове на Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, съдържащи всички промени, които ще бъдат в сила от датата на оперативно вливане, можете да се запознаете на dskbаnk.bgкакто и във всеки офис на Банка ДСК и Експресбанк.

I. Промени, отнасящи се до всички договори:

I.1.    Относно основната информация за доставчика на платежни услуги:

 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” №19;
 • Данни за контакт: тел: 0700 10 375/*2375, факс: (02) 980 64 77; e-mail: call_center@dskbank.bg;
 • BIC/SWIFT: STSABGSF;
 • Общо работно време за Банката с клиенти в официални за страната работни дни е от 8:00 до 17:00 ч.
 • Интернет адрес за уведомления при прилагане на защитена процедура (например при компрометиране на платежен инструмент, загубване, унищожаване, повреждане на банкова карта): dskbаnk.bg 

   

  I.2.    Относно начина за предоставяне на информационни услуги чрез call center, както и самите информационни услуги:

 • телефонен номер за предоставяне на информационни услуги от разстояние  - 0 700 10 375;
 • идентификация при предоставяне на информационни услуги чрез call center - съгласно описанието в  Потребителско ръководство за ползване на услугите, извършвани чрез електронните канали, Call Center и SMS, публикувано на интернет страницата на Банка ДСК dskbank.bg/ и на страницата на интернет банкирането ДСК Директ – www.dskdirect.bg.
 • отпадат голяма част от информационните услуги, достъпни чрез call center след идентификация.

   

  I.3.    Относно информацията за обработване на личните данни: Информацията вече не се урежда като част от Общите условия, а представлява отделен документ, наречен Информация относно обработването на лични данни на физически лица от Банка ДСК. Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от Банка ДСК може да бъде намерена на интернет страницата https://dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката. При поискване, информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител.

   

  I.4.    Относно изпълнението на платежни операции:

  I.4.1. За платежни операции, наредени пред служител на Банката:

 • Прекратява се възможността за извършване на касови операции в следните валути: канадски долари, шведски крони, японски йени, норвежки крони и датски крони.

  I.4.2. За платежни операции, наредени през електронните канали:

 • Прекратява се възможността за нареждане на: междубанков валутен периодичен превод; на кредитен превод в лева от спестовна сметка към трето лице; междубанков кредитен превод в лева  от разплащателна сметка във валута различна от BGN; на директен дебит; на многоредово платежно нареждане към бюджета; на автоматичен периодичен превод за поддържане на максимална наличност по сметка;
 • Прекратява се услугата Bank HUB

  I.4.3. Въвежда се нова възможност за подаване на електронно платежно нареждане, подписано с електронен подпис – чрез доставчик на платежни услуги по иницииране на плащане.

   

  I.5. Относно ползването на услугата Автоматично плащане на комунални услуги: Ползването на услугата се преустановява в частта относно възможността за потвърждаване на плащането чрез SMS.

   

  I.6. Относно Тарифата на Банка ДСК за лихвите, таксите и комисионите, които Банката прилага по извършвани услуги на клиенти: Считано от датата на оперативно вливане, за клиентите ще се прилага нова тарифа, като най-съществените промени, произтичащи от нея са, както следва:

  I.6.1. Отпадат таксите за месечно обслужване за следните продукти: дебитни карти Debit Mastercard PayPass/Visa Debit payWave; достъп до електронни канали; автоматично плащане на комунални услуги (забeлежка: ще се заплащат само платените комунални услуги); SMS известяване (забележка: заплащат се само получените съобщения);

  I.6.2. Отпадат таксите за следните услуги: плащане на ПОС с дебитна карта извън ЕС и в ЕС във валута различна от евро; конвертиране за международни транзакции във валута различна от EUR (за дебитни карти с логото на Visa); SMS известие, необходимo за потвърждение на превод през електронни канали; SMS известие за извършена транзакция с кредитна карта;

  I.6.3. Прилага се диференцирана такса за обслужване на разплащателни сметки – с и без дебитна карта. В резултат се запазва месечната такса за обслужване на разплащателна сметка, когато към нея има издадена дебитна карта (като самата карта е без допълнителна такса, отнася се за дебитни карти Debit Mastercard PayPass/Visa Debit payWave), а когато няма издадена дебитна карта, таксата за сметки в лева става 4,00 лева месечно (забележка: с таксите за сметки в чуждестранна валута можете да се запознаете в Тарифата на Банката). Такса за месечно обслужване ще бъде приложима и по разплащателни сметки, обслужващи само срочни влогове, както и по разплащателни сметки, за които в Тарифата на Експресбанк е предвидено, че обслужват съдебни и присъдени кредити.

  I.6.4. Въвежда се такса за вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършван в поделение, вкл. при заявено изпълнение в поделение на услугата с бъдещ вальор, с приложим размер на таксата, идентичен на таксата за извършване вътрешнобанков кредитен превод по сметки на трети лица, извършван в поделение. Услугата вътрешнобанков кредитен превод по собствени сметки на един клиент, извършвана през електронни канали, както и при заявено изпълнение на периодичен превод, остава без такса;

  I.6.5. Променя се размерът на таксата за междубанкови входящи кредитни преводи в чуждестранна валута, по сметка на клиент в Банката, различни от SEPA кредитни преводи и от преводи в унгарски форинти (HUF), за суми над EUR 100, като става с приложим размер 0.1% мин. EUR 10, макс. EUR 200. Напомняме, че входящите кредитни преводи в евро от други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) са без такса, независимо от размера;

  I.6.6. Въвежда се такса плащане на комунални услуги през електронни канали, в размер на 0,20 лева, когато услугата се извършва от сметка в лева, респективно съответната такса във валута, когато услугата се извършва от сметка в чуждестранна валута. Обръщаме внимание, че електронните канали ще бъдат без такса за достъп;

  I.6.7. Такси за касови операции – теглене и внасяне на пари в наличност, се прилагат и при извършване на съответната операция във валута, различна от валутата на сметката;

  I.6.8. Променя се размерът на таксата за теглене на пари в наличност от собствен АТМ на Банката с дебитна карта - става 0,30 лв. за карти, издадени в лева (забележка: с таксите за карти, издадени в чуждестранна валута можете да се запознаете в Тарифата на Банката). Обръщаме внимание, че мрежата от АТМ устройства на Банката ще бъде значително разширена, което е предпоставка за по-улеснен избор от клиентите на собствен за Банката АТМ. За клиентите с превод на пенсия по сметка в Банката и за клиенти със закупени пакети Smart и „Клуб Престиж“, услугата остава без такса;

  I.6.9. Променя се размерът на таксата за теглене с дебитна карта на пари в наличност от АТМ на други банки в страната и на всички АТМ в чужбина –  като става 1,20 лева за карти, издадени в лева (забележка: с таксите за карти, издадени в чуждестранна валута можете да се запознаете в Тарифата на Банката);

  I.6.10. Въвежда се възможност за внасяне на пари в брой без такса чрез широка мрежа от банкомати за вноски на Банката;

  I.6.11. Въвежда се такса за услугата паричен трансфер по банкови карти. Таксата се прилага при захранване на микросметки, транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти. (забележка: с конкретния размер на таксата приложима за съответния вид карта, можете да се запознаете в Тарифата на Банката);

  I.6.12. Ценови условия за клиенти с представен в Банката документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност или степен на увреждане: Банка ДСК прилага специални ценови условия за посочените клиенти, които се изразяват в по-ниски такси по някои от най-ползваните услуги от клиентите.

  Използваме случая, за да препоръчаме да се възползвате от предимствата на предлаганите от Банката алтернативни канали, в т.ч. електронни канали, собствени АТМ устройства и директно разплащане с банкови карти на ПОС устройства при търговци.

  I.7.    Относно основанията за извършване на промени в договорите. Въвеждат се нови основания, както следва:

 • Без уведомление от страна на Банката - когато Банката разширява обхвата на услугите. Счита се, че Клиентът е изявил съгласие с това, когато, ако е необходимо, заяви услугата в офис на Банката или чрез технически средства за комуникация, както и когато използва новата услуга за първи път, ако тя се предоставя без заявка. В тези случаи той няма право да се откаже от договора.
 • Без уведомление от страна на Банката - за промени, които са по-благоприятни за Клиента, както и промени, с които се възпроизвеждат изменения/допълнения в нормативни актове или нова нормативна уредба.

   

  II.Промени в отделните договори:

  II.1. Разплащателни сметки

 • Международен номер на банкова сметка (IBAN): Откритите от Експресбанк платежни сметки, получават нов международен номер на банкова сметка (IBAN), определен от Банка ДСК. След датата на оперативно вливане, сметките с IBAN номер на Експресбанк няма да могат да бъдат използвани, като вместо тях ще се използват сметките с IBAN номер, определен от Банка ДСК. Клиентите се задължават да уведомят всички лица, с които имат взаимоотношения, и, на които е бил предоставен IBAN номер на сметка в Експресбанк, за новия IBAN номер на банковата им сметка в Банка ДСК.

   

 • Пълномощни: След датата на оперативно вливане на Експресбанк в Банка ДСК, Банка ДСК ще продължи да приема представените в Експресбанк до датата на вливането и съставени от клиент в присъствието на служител на Експресбанк, банкови пълномощни, но сключване на договор и разпореждане със сметка въз основа на новопредставени банкови пълномощни няма да бъде възможно, като ще се извършва по реда, предвиден в Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги. 

 • Гарантиране на влогове: По отношение на лица, които преди вливането са били едновременно титуляри на влогове в Експресбанк и в Банка ДСК, до изтичане на 6 месеца, считано от датата на правно вливане, покритието на гаранцията по ЗГВБ за влоговете в двете банки, открити преди вливането, ще се изчислява поотделно за всяка банка съгласно изискванията на ЗГВБ и до размера на гарантираната сума (196 000 лв.). След изтичане на този срок, влоговете, открити преди вливането, ще се сумират, като общата стойност на всички влогове, заедно с начислените лихви, ще бъдат гарантирани за целите на изчислението на гаранцията в размер до 196 000 лв., заедно с начислените лихви.
 • Олихвяване: Променя се начинът на олихвяване, като лихвите по сметките ще се изчисляват на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за месец. Лихвата се начислява ежедневно и се капитализира в края на годината или при закриване на сметката.
 • Деактивиране на разплащателни сметки: Въвежда се възможност за деактивиране на разплащателни сметки, по които няма собствени средства, и в продължение на два и повече последователни месеца не са платени изцяло или частично дължимите месечни такси за поддържане и оперативно обслужване и по сметката не е имало постъпления в продължение на 24 и повече последователни месеца. Деактивирането е за максимален срок от 12 месеца, като докато то трае се спира изпълнението на платежни операции, издадените към сметката дебитни карти се деактивират и договорите за тях се прекратяват.
 • Неактивни сметки: Променят се условията за обслужване на сметки, определени в тарифата на Експресбанк като неактивни (със салдо равно или по-малко от 5 лв. и липса на операции, инициирани от клиента в продължение на 3 месеца), като сметките ще се обслужват съгласно Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги, респективно ще бъдат приложени условията за прекратяване на договорите за сметка съгласно същите условия.
 • Прехвърляне на платежни сметки: възможността вече няма да е предмет на уредба в Общите условия, но продължава да се прилага, като подробна информация относно начина и реда, по които можете да се възползвате от нея се съдържа на сайта на Банката – https://dskbank.bg.
 • Прекратяване: Въвеждат се нови основания за прекратяване: право на Банката да прекрати едностранно и без предизвестие който и да е или всички договори с Клиента, когато установи, че сметка и/или инструмент за отдалечен достъп са използвани за дейности, свързани с виртуални валути, както и за незаконни цели; право на Банката да прекрати договор за разплащателна сметка, ако бъде уведомена, че Клиентът и негов съпруг по силата на брачен договор са уговорили съвместно разпореждане с разплащателна сметка, с изключение на сметки Фамилия; прекратяване на договор при деактивирани сметки.  Отпада основанието за прекратяване при трайна невъзможност за осъществяване на директен контакт с Клиента.

   

  II.2.   Платежни инструменти за отдалечен достъп до сметка

  II.2.1. Промени, отнасящи се до всички инструменти за отдалечен достъп:

 • Сключване на договор: Сключването на договор за платежни инструменти може да бъде извършвано във всеки удобен за клиентите офис, а не само в този, в който е открита сметката.
 • Задълбочено установяване на идентичност: Променя се редът и начинът за установяване на идентичност, автентичност и задълбочено установяване на идентичност.

   

  II.2.2. Промени, отнасящи се до отделни инструменти за отдалечен достъп:

  II.2.2.1. Банкови карти

 • Получаване и използване на преиздадени с логото на Банка ДСК дебитни карти: След получаване на преиздадените с логото на Банка ДСК дебитни карти на Експресбанк, картите няма да могат да бъдат използвани веднага, а от датата на оперативно вливане на Експресбанк в Банка ДСК. Считано от датата на оперативно вливане издадените от Експресбанк дебитни карти ще бъдат блокирани за използване.
 • Лимити: 24-часови лимити за операции: Преиздадените карти от Банка ДСК ще се обслужват при запазване размера на 24-часовите лимити за операции, прилагани по издадените от Експресбанк карти и валидни към датата на оперативното вливане. След датата на оперативното вливане, при издаване на нови карти се прилагат лимитите, посочени в Общи условия на Банка ДСК.

  Операционни лимити: Отпадат следните видове операционни лимити: лимити в България; лимити извън България; лимит за брой транзакции за 24 часа; лимит за брой транзакции за 7 дни; общ лимит за 7 дни;

  Лимити за безконтактни плащания: За безконтактна операция под определения от Международните картови организации лимит за всяка държава (за България този лимит е 50 лв./валутна равностойност) се въвежда изискване за въвеждане на ПИН, в случай че преди операцията са извършени:

  - пет поредни безконтактни плащания без въвеждане на ПИН  или       

  - едно или няколко поредни безконтактни плащания без въвеждане на ПИН, общата стойност на които надвишава сумата от 150 EUR/валутна равностойност.

 • ПИН код: Брой опити за въвеждане на ПИН код: Променя се броят опити за въвеждане на ПИН код при извършване на операция с банкова карта –  картата се блокира при въвеждане на пет поредни пъти на грешен ПИН. Карти, блокирани поради тази причина не могат да бъдат отблокирани. Клиентът може да поиска издаване на нова карта с нов ПИН.

  Промяна на ПИН при преиздаване на дебитна карта с изтекла валидност: При преиздаване на дебитни карти за тях не се предоставя нов ПИН код, а важи последно промененият ПИН код на банковата карта с изтекла валидност.

  Промяна на ПИН на АТМ на друга банка: Отпада възможността за промяна на ПИН код на АТМ на друга българска банка. Промяна на ПИН код може да бъде извършена на АТМ на Банка ДСК.

 • Кеш бек: Въвежда се услугата „кеш бек“ - получаване на пари в брой при плащане на стоки и услуги с карта чрез терминално устройство ПОС в търговски обекти, които предоставят тази услуга.
 • Застраховки: индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати, сключени във връзка с конкретна дебитна карта (с изкл. на карти Visa Infinite) остават в сила до изтичане на срока на посочената в сертификата банкова карта или до предсрочното им прекратяване, съгласно условията, посочени в сертификатите.
 • Срок на валидност: за преиздадените карти от Банка ДСК, срокът е посочен върху картата, а за издадени след датата на оперативно вливане карти, срокът е 3 години.  
 • Получаване на преиздадени банкови карти: Преиздадените в резултат на изтичане на валидността на картата банкови карти са налични в поделенията на Банката в края на месеца, в който изтича срокът на валидност на старата карта.
 • Промени в справочни, платежни и неплатежни операции с банкови карти: отпада възможността за извършване на справка чрез АТМ в страната за последните пет транзакции, извършени с банковата карта, както и на превод между сметки чрез терминални устройства АТМ.
 • Обменни курсове при операции с банкова карта, извършени във валута различна от валутата на сметката: сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сметката на Клиента по реда, описан в Общите условия, като в зависимост от валутата на сметката на клиента и операцията се извършва превалутиране, базирано на обменния курс на евро спрямо лева, публикуван от Европейската централна банка (ЕЦБ) с процентна надбавка.
 • Предоставяне на информация на картовия оператор БОРИКА, на МКО или на други организации, ангажирани в процеса на изпълнение на платежните или справочни операции, наредени с банковите карти: Банка ДСК ще предоставя информация относно наличност по разплащателна сметка на картодържатели на банкови карти, които преди вливането са били издадени от Ескпресбанк, на картовия оператор БОРИКА, на МКО или на други организации, ангажирани в процеса на изпълнение на платежните или справочни операции, за което картодържателите предоставят своето съгласие, в случай че приемат Общите условия на Банка ДСК за предоставяне на платежни услуги.
 • Блокиране на карти от картовия оператор БОРИКА: Преустановява се услугата за блокиране на карти от картовия оператор БОРИКА при получено уведомление от клиент на Банката за изгубена, открадната, повредена карта или друга причина налагаща блокиране на картата. Въвежда се нов телефон за блокиране на банкова карта – тел. на Call Center на Банка ДСК.
 • Прекратяване: Въвеждат се нови основания за прекратяване на договора: Банката има право да прекрати едностранно Договора, в случай че в продължение на 12 месеца Клиентът не е извършвал операции с картата; в случай че картата и плик с ПИН не бъдат потърсени от клиента в срок от шест месеца от издаване/преиздаване на картата; както и в случай на деактивиране на сметката, към която картата е била издадена.
 • Преустановяване издаването на дебитни карти Visa Infinite: считано от датата на оперативно вливане се преустановява издаването на нови карти от този вид.

   

  II.2.2.2.  Електронни канали

 •  BankOn Web/BankOn Mobile: Услугата за интернет банкиране BankOn Web/BankOn Mobile се заменя с услугите за достъп до електронните канали на Банка ДСК, които включват: Интернет банкиране ДСК Директ, достъпно чрез www.dskdirect.bg и адаптираната мобилна версия www.dskdirect.mobi, както и мобилните приложения ДСК Смарт и DSK MoneyGram.

  Считано от датата на оперативно вливане на Експресбанк в Банка ДСК, се преустановява възможността за ползване на интернет банкиране BankOn Web и на мобилното приложение BankOn Mobile.

 • Интернет адрес: Променя се Интернет адресът за отдалечен достъп до банковите сметки чрез интернет банкиране, става https://www.dskdirect.bg/. Подробна информация и стъпки, които трябва да се предприемат за ползване на интернет банкирането ДСК Директ, може да бъдат открити в Ръководство на потребителя за ползване на услугите, извършвани чрез електронните канали, Call Center и SMS.
 • Уведомяване за модификации на компютърни програми: Преустановява се ангажиментът на Банката да  уведомява клиента за направени модификации  на компютърните програми, чрез които се предоставя услугата за достъп до електронните канали, да  изпраща съобщение поне 30 дни преди извършване на промяната в профила на Клиента.
 • Времеви интервали за достъп до информация и нареждане на платежни операции: Променят се времевите интервали за достъп до информация и нареждане на платежни операции. Достъпът е възможен както в рамките на общото работно време за банката в официални за страната работни дни от 8:00 до 17:00 ч., така и извън него, като подаването на платежни нареждания и изпълнението на вътрешнобанкови кредитни преводи чрез електронните канали, в часове извън общото работно време, е възможно да бъде затруднено от частични прекъсвания в работата на електронните канали в периода 22:00 – 04:00 часа.
 • Оторизирани ползватели: Преустановява се възможността клиент да договори с Банката ползването на интернет банкирането от трето лице – оторизиран ползвател. Достъпът чрез електронните канали до сметки, на които оторизираният потребител не е титуляр ще бъде прекратен  от датата на оперативно вливане на Експресбанк в Банка ДСК.
 • Сметки с повече от един титуляр: сметки, за които потребителят не е единствен титуляр, няма да бъдат достъпни в електронните канали на Банка ДСК.
 • Лимити за изпълнение на платежни операции: Дневни лимити: Променят се дневните лимити за изпълнение на платежни операции през електронните канали, като се прекратява прилагането на Стандартния дневен лимит за преводи към трети лица чрез BankOn Mobile в размер на 2 000 лева.  Максималният дневен лимит, който може да бъде определен за преводи към трети лица чрез ДСК Смарт е 10 000 лева, вместо този чрез BankOn Mobile от 30 000 лева. 

  Определяне на лимити от Клиента: с преустановяване възможността за ползване на услугата BankOn Mobile, отпадат определените от клиентите индивидуални лимити за извършване на операции през мобилното банкиране.

 • Брой грешни опити за въвеждане на парола за електронно банкиране: При въвеждане на 4 грешни опита за въвеждане на потребителско име и парола се изисква използването на число за  контрол (CAPTCHA тест)
 •  счита се, че информацията е получена от Клиента, когато след нейното предоставяне в личния профил на Клиента в някой от електронните канали, той се е регистрирал за използване на услугите на канала чрез въвеждане на потребителско име и парола, респективно е използвал опростен начин за идентификация, когато това е приложимо.
 • Използване на SMS банкиране BANKON SMS: Сключеният договор за  SMS банкиране BANKON SMS:
  • се прекратява, в частта относно: регистрираните SMS на английски език; Регистрираните SMS по сметки различни от разплащателни; Услугите от групи:  вътрешно-клиентски преводи и информационни услуги, за които се използват предефинирани команди чрез  SMS от страна на клиента; Получаване на SMS за Разполагаема наличност по сметка (по график или абонамент). ; Използването на зададен лимит във връзка с SMS за последно дебитно/кредитно движение по сметка – Клиентите, задали лимит за последно дебитно/кредитно движение автоматично се регистрират за съответното/ите известия без лимит; Прекратява се възможността за потвърждаване на автоматично плащане на битова сметка над  зададен лимит чрез SMS; възможността за потвърждаване на плащане за комунална услуга чрез SMS; регистрациите за SMS известия обвързани с   еднократни/единични плащания на битови сметки, направени чрез BOW.
  • се променя по отношение на използваните чрез него автоматични информационни услуги, които ще продължат да се използват със следните промени: достъпните канали за управление на SMS услуги – освен всички офиси на Банката, Клиентът може да активира/деактивира SMS известия и чрез интернет банкиране; обхватът на достъпните мобилни оператори (освен български могат да се регистрират и чуждестранни); сроковете за изпращане на автоматичните информационни съобщения; регистрацията за „Последно дебитно движение по сметка“ - регистрираните за този вид известие, автоматично се регистрират за SMS за нареден превод/плащане от сметка и за SMS за трансакция с карта за всички издадени на титуляра на сметката карти; известие за „Справки по кредитна карта“ - всички клиенти с издадени кредитни карти автоматично се регистрират за SMS за минимална дължима сума (MRA) по кредитна карта.
 • Прекратяване на договор: въвежда се ново основание за прекратяване на договора за ползване на електронните канали от Банката – едностранно без предизвестие - Когато в рамките на 6 месеца след предоставяне на достъпа Клиентът не е извършил първоначална идентификация в електронните канали -  с изтичане на срока. 

   

  II.3.   Договори за ползване на пакети от продукти и услуги:

  II.3.1. Въвеждат се нови условия за ползване:     

 • Специалните ценови условия за продуктите и услугите, включени в пакет, не могат да бъдат ползвани едновременно с други специални ценови условия, предвидени за същите тези продукти и услуги в други договори, сключени с Банката, вкл. договори за ползване на пакет от такива продукти и услуги.
 • Със сключването на договор за ползване на пакет, се преустановява прилагането на всякакви предходно уговорени между страните или ползвани от Клиента на друго основание специални условия за продуктите и услугите, включени в пакета.
 • Срокът за ползване на всеки пакет е до 31 декември на текущата календарна година. При изтичане на срока на договора, той се подновява автоматично до 31 декември на всяка следваща календарна година.
 • В случаите на автоматично подновяване срока на Договора, се прилагат актуалните към датата на подновяването специални ценови условия по пакета, както и такси, дължими съгласно Тарифата на Банката.
 • Банката обявява актуалните продукти/услуги, които ще са включени в пакета за следваща календарна година, специалните ценови условия по тях, както и размера на дължимите такси за ползване на пакета, на интернет страницата си: https://dskbank.bg, както и в офисите на Банката, най–късно до 01.11. на съответната календарна година.
 • Банката може едностранно, преди подновяване срока на Договора, и без да уведомява Клиента, да извърши промени в условията по пакета, които са по-благоприятни за Клиента, както и промени, с които се възпроизвеждат изменения/допълнения в нормативни актове или нова нормативна уредба. По-благоприятни за Клиента са например: допълване на специалните ценови условия по включените в пакета продукти/услуги, или намаляване размера на дължимите такси за ползване на пакета.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Счита се, че клиентът е приел промените, ако не е уведомил за обратното преди датата на влизане в сила на промените.

Уважаеми клиенти, до датата на оперативното вливане е възможно да бъдат извършени и други промени в Общите условия за предоставяне на платежни услуги, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, в случай че представляват разширяване на обхвата на предоставяните услуги, по-благоприятни са за клиентите, или възпроизвеждат изменения/допълнения в нормативни актове или нова нормативна уредба, като същите ще бъдат приложими от датата на оперативно вливане.

С уважение,

Екипите на „Експресбанк“ АД и „Банка ДСК“ ЕАД

Още новини