News image

Уведомление до бизнес клиентите и лица свободни професии на Експресбанк АД по повод вливането в Банка ДСК ЕАД

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД, ще настъпят и промени в приложимите Общи Условия и Тарифа за бизнес клиенти.

Предвидено е промените да се приложат от датата на оперативното вливане на  Експресбанк в Банка ДСК (техническо обединяване на системите на двете банки), независимо дали към тази дата правното вливане (вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ) е осъществено или не. Датата на оперативно вливане е планирано да бъде в началото на месец май 2020 г., а точната дата ще бъде публично оповестена от Банка ДСК и Експресбанк на техните интернет страници: https://dskbank.bg , както и в офисите на двете банки. 

От датата на оперативното вливане, спрямо бизнес клиентите, включително свободни професии на Експресбанк АД и ползваните от тях продукти и услуги, когато не ползват индивидуално договорени условия, ще се прилага Тарифата за бизнес клиенти на Банка ДСК ЕАД. Бизнес клиентите, които не ползват пакетна програма, ще преминат по подразбиране към електронно банкиране по Тарифа „Старт“ при съответните условия за платежни нареждания и месечна такса за поддържане и оперативно обслужване. Повече информация относно таксите и комисионните на ползваните услуги може да получите на адрес: https://dskbank.bg/docs/default-source/тарифа-бизнес-клиенти/тарифа-за-бизнес-клиенти.pdf или при обслужващия Ви мениджър.

От датата на вливането, ще бъде прекратено действието на Общите условия на Експресбанк АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти и те ще бъдат заменени с приложимите от Банка ДСК ЕАД Общи условия, а именно:

С настоящото уведомление Ви информираме относно основните промени, свързани с договорите за откриване и обслужване на разплащателни сметки, за издаване и обслужване на дебитна карта, за предоставяне на достъп до електронни канали, за ползване на пакет от продукти и услуги. С пълните текстове на Общите условия на Банка ДСК, които ще се прилагат от датата на вливане, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, съдържащи всички промени, които ще бъдат в сила от датата на оперативно вливане, можете да се запознаете на https://dskbаnk.bg , както и във всеки офис на Банка ДСК и Експресбанк.

Промени, отнасящи се до всички договори:

1. Относно основната информация за доставчика на платежни услуги:

• Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” №19;

• Данни за контакт: тел: 0700 10 375/*2375, факс: (02) 980 64 77; e-mail: call_center@dskbank.bg;

• BIC/SWIFT: STSABGSF;

• Общо работно време за Банката с клиенти в официални за страната работни дни е от 8:00 до 17:00 ч.

• Интернет адрес за уведомления при прилагане на защитена процедура (например при компрометиране на платежен инструмент, загубване, унищожаване, повреждане на банкова карта): https://dskbаnk.bg

2.  Относно начина за предоставяне на информационни услуги чрез call center, както и самите информационни услуги:

• телефонен номер за предоставяне на информационни услуги от разстояние  - 0 700 10 375;

• идентификация при предоставяне на информационни услуги чрез call center - съгласно описанието в  Потребителско ръководство за ползване на услугите, извършвани чрез електронните канали, Call Center и SMS, публикувано на интернет страницата на Банка ДСК https://dskbank.bg и на страницата на интернет банкирането ДСК Директ – www.dskdirect.bg

• отпадат голяма част от информационните услуги, достъпни чрез call center след идентификация.

3. Относно информацията за обработване на личните данни: Информацията вече не се урежда като част от Общите условия, а представлява отделен документ, наречен Информация относно обработването на лични данни на физически лица от Банка ДСК. Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от Банка ДСК може да бъде намерена на интернет страницата https://dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката. При поискване, информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител.

В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключените договори, по силата на които ползвате банкови услуги, преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Счита се, че клиентът е приел промените, ако не е уведомил банката за обратното преди датата на влизане в сила на промените.

Уважаеми клиенти, до датата на оперативното вливане е възможно да бъдат извършени промени в посочените Общи условия на Банка ДСК, в това число и на Тарифата на Банка ДСК, които ще се прилагат считано от датата на оперативното вливане на Експресбанк в Банка ДСК, за което ще бъдете допълнително уведомени и ще Ви бъде предоставена възможност за запознаване с извършените промени. 

Още новини