Научете повече за:

Банкови кредити


  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, условията по всички договори за кредит, сключени между Експресбанк и клиенти – юридически лица, остават непроменени.
  • Учредените обезпечения ще запазят своята валидност.
  • Ако към съответния кредит има сключена застраховка, тя ще продължи да бъде обслужвана съобразно договорените условия.