Научете повече за:

Електронни канали – онлайн банкиране за бизнес клиенти

Във връзка с предстоящо вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД и пълното интегриране на двете банки в една – Банка ДСК, ще настъпят известни промени и подобрения в продуктите и услугите, които се предлагат чрез интернет банкирането за клиентите на Експресбанк.
След интеграцията на двете банки, клиентите на Експресбанк ще имат достъп до модерната, иновативна и потребителски ориентирана платформа за онлайн банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ.
За да потвърдят ползването на ДСК Директ, потребителите на BankOn Web Pro трябва да последват линк, който ще бъде наличен в електронното им банкиране от март 2020 г. Той ще съдържа указания за действията, които трябва да се предприемат, като регистриране на потребителско име и парола за достъп до ДСК Директ, както и избор на средство за електронно подписване на платежни операции.
Услугите, които се предлагат в интернет банкирането ДСК Директ се различават в известна степен от тези, които са достъпни в онлайн платформата на Експресбанк, като онлайн банкирането на Банка ДСК дава достъп до повече и по-модерни електронни услуги:

1. Нови услуги в ДСК Директ за бизнес клиенти, които ще бъдат достъпни за клиентите на Експресбанк след датата на вливането в Банка ДСК

 • Нов метод за подписване на преводи и други документи (допълнително средство за сигурност) - мобилно приложение DSK mToken
  Софтуерният тоукън DSK mToken е мобилно приложение, което се инсталира на мобилен телефон. Може да се ползва на няколко устройства, ако клиентът има няколко мобилни телефона. DSK mToken предоставя най-високо ниво на защита чрез използване на ПИН код, пръстов идентификатор или лицево разпознаване. 

 • Управление на банкови карти (функционалността е достъпна за потребители, ползващи метод за подписване)
  Налични са различни възможности за управление и конфигурации по банкови карти през интернет банкирането ДСК Директ, включително:
  • Промяна на офис за получаване на карта – може да се заяви предпочитан офис за получаване на карта;
  • Временно блокиране на карта и последващо активиране на карта, блокирана през ДСК Директ;
  • Промяна на дневни лимити по карта – могат да се променят 24-часови лимити за теглене в брой и плащане на ПОС терминал;
  • Заявяване на 3-D парола – може да бъде регистриран мобилен номер или DSK mToken, на който да се получава 3-D парола.
 • Управление на SMS известия (функционалността е достъпна за потребители, ползващи метод за подписване)
  Налични са възможности за управление (активиране, промяна на номер, деактивиране) на SMS известия за:
  • Сутрешно салдо;
  • Платена/неплатена комунална услуга;
  • Постъпления по сметка;
  • Наредени преводи/тегления от сметка
  • Извършени финансови операции с банкови карти.
 • Управление на профила и персонализация в ДСК Директ:
  Налични са различни функционалности и възможности за управление на профила в интернет банкиране ДСК Директ  в зависимост от индивидуалните предпочитания на клиента:
  • Персонализация на начален екран и различните менюта в ДСК Директ – възможност за управление на бързи връзки (уиджети);
  • Промяна на потребителското име, промяна на името на сметките в ДСК Директ;
  • Възстановяване на забравена парола онлайн, без посещение на офис. Функционалността е достъпна за клиенти с валидна дебитна карта и актуален регистриран мобилен номер в банковата система.
 • Нареждане на преводи eFaktura
  В интернет банкирането ДСК Директ е налична платежна форма, с която се визуализират и генерират автоматични плащания по неплатени електронни фактури за клиентите на услугата eFaktura на Банксервиз АД.
 • Възможност за задаване и работа с ограничен брой сметки в интернет банкирането ДСК Директ - оперативни сметки
  В интернет банкирането ДСК Директ бизнес клиентите имат достъп до функционалност Оперативни сметки, с която могат сами да управляват сметките, с които работят в профила в интернет банкирането си. Един потребител може да работи с до 60 броя оперативни сметки. В случай че са налични повече сметки, всеки потребител е свободен да добавя/премахва сметка от оперативни неограничен брой пъти.
 • Заплащане на местни данъци и такси
  Потребителите на ДСК Директ имат възможност да заплащат бързо, лесно и удобно задълженията си за местни данъци и такси. Точният размер на актуалното задължение се извлича онлайн от системите на всяка община. След като се избере общината, към която е данъчно задълженото лице, се получава автоматично информация за задълженията, както и за дължимите суми на съсобствениците за:
  • Данък върху недвижим имот;
  • Такса битови отпадъци;
  • Данък върху превозните средства и други.
  Плащането чрез ДСК Директ се отразява в реално време в базата данни на общините.
 • Дарения без банкова такса за преводите
  В интернет банкирането ДСК Директ е възможно да се нареждат дарения към SOS Детски селища България и Сдружение Български Червен кръст без банкова такса за преводите.

2. Услуги, при които има разлика:

 • Потвърждаване на преводи с SMS код и четири цифрен ПИН, определен от клиента.
  Потребителите на BankOn Web Pro, които потвърждават нареждания чрез SMS, имат възможност да продължат да използват подобен инструмент за подписване и в ДСК Директ за бизнес клиенти. За целта те трябва да изберат опцията за инсталиране на цифров сертификат на Банка ДСК в комбинация с еднократен SMS код.  Сертификатът се заявява и инсталира еднократно през ДСК Директ. Подновяването му става автоматично, без да  са необходими допълнителни действия. По време на инсталацията на сертификата трябва да се посочи 4-цифрен ПИН код. Впоследствие, при извършване на преводи,  се използва посочения ПИН заедно с еднократен SMS код.
 • Създаване/редактиране на получатели (бенефициенти) и готови бланки (образци) – потвърждава се с допълнително средство за сигурност
  При създаване на получатели или готови бланки в ДСК Директ е необходимо да се подпише и нареди превод, за да могат да бъдат запазени. Създаването/редакцията на вече запазени получатели и готови бланки изисква потвърждение с метод за подписване (допълнително средство за сигурност).
 • Възможност за обмен на валута с преференциален курс
  В интернет банкиране ДСК Директ договарянето на преференциален курс може да се извършва с дилърите на банката по телефон.
 • Погасяване на задължения по кредитна карта
 • В интернет банкирането ДСК Директ погасяване на задължения по кредитна карта може да се извършва по няколко начина:
  • През менюто за управление на карти и бутон Погасяване може да се погаси минимална сума за револвиране (погасяване) по кредитната карта.
  • Чрез Превод между свои сметки от разплащателна сметка към сметката на кредитната карта може да се погаси цялото задължение или част от него.

3. Функционалности от BankOn Web Pro, които няма да се предлагат в ДСК Директ за бизнес клиенти след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК:

 • Нареждане на междубанков валутен периодичен превод
  В ДСК Директ не е налична възможност за нареждане на периодичен валутен превод. Налична е възможност за нареждане на валутен превод с текуща и бъдеща дата на изпълнение.
 • Подаване на искане за директен дебит
  В ДСК Директ не е налична възможност за подаване на искане за директен дебит.
 • Нареждане на автоматичен периодичен превод за поддържане на максимална наличност по сметка
  В ДСК Директ не е налична възможност за нареждане на автоматичен периодичен превод за поддържане на максимална наличност. Към настоящия момент е възможно нареждане на превод за поддръжка на минимална наличност по сметка.
 • Заявяване на автоматични плащания на битови сметки
  В ДСК Директ не е налична възможност за автоматично плащане на битови сметки. Абонаменти, които са активирани през BankOn Web Pro, ще бъдат запазени и достъпни в ДСК Директ, но ще бъде необходимо ръчно да се потвърждават плащанията по тях. По този начин, клиентите ще могат да верифицират данните за плащанията по битови сметки преди излъчването им. След интеграцията на двете банки, във всеки от офисите на обединената Банка ДСК ще бъде възможно да се управляват, както и да бъдат заявени нови абонаменти.
 • Услугата „Баланс към бъдеща дата“
  В ДСК Директ не е налична възможността за справка „Баланс към бъдеща дата“.
 • Bank Hub
  В ДСК Директ не е налична услугата Bank Hub.
 • Използване на хардуерен тоукън за подписване на преводи и други операции
  Отпада възможността за използване на хардурен тоукън като средство за подписване. Може да се избере един от следните достъпни методи:
  • Тоукън - мобилно приложение DSK mToken, в комбинация с цифров сертификат, издаден от Банката;
  • Цифров сертификат, издаден от Банката, в комбинация с еднократен код, изпращан чрез SMS;
  • Квалифициран електронен подпис (закупува се от клиента от лицензиран доставчик) в комбинация с еднократен код, изпращан чрез SMS. 

   

4. Потребителско ръководство за работа с ДСК Директ