Научете повече за:

Дебитни и кредитни карти


  • Индивидуалните застрахователни покрития по сключени сертификати (извън посочените по-горе за бизнес дебитни и кредитни карти) от клиенти на Експресбанк запазват действието си. При настъпване на застрахователни събития и други въпроси, свързани с тези застраховки, се прилагат договорените между клиентите и застрахователните компании условия.
  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, клиентите на Експресбанк могат да се възползват от предложенията за застраховане за бизнес потребители при „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.