Научете повече за:

Лизинг

  • Остават непроменени условията по всички договори за лизинг (финансов и оперативен) от ОТП Лизинг ЕООД (с предишно наименование Сожелиз България), дъщерно дружество на Експресбанк, а след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК – на Банка ДСК.
  • Допълнителна информация е налична на сайта на лизинговото дружество - www.otpleasing.bg, както и във всеки един офис на ОТП Лизинг, Банка ДСК и Експресбанк.
  • „Тарифа за таксите и комисионите, събирани от ОТП Лизинг ЕООД“ остава непроменена.