Научете повече за:

Тарифа и лихвен бюлетин по договори за предоставяне на платежни услуги

  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, приложимите такси и комисиони за ползвани услуги от клиенти на Експресбанк ще бъдат валидните към тази дата в „Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти“.
  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, спрямо клиентите на Експресбанк ще бъде приложим Лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
  • В случай, че новоприложимите към датата на вливането такси, комисиони и лихвени проценти се различават от прилаганите от Експресбанк преди датата на вливането, клиентите ще бъдат своевременно уведомени за промените по реда и начина, предвидени в приложимото законодателство.
  • Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти, както и Лихвеният бюлетин на Банка ДСК са публикувани на интернет страницата https://dskbank.bg и са на разположение в клоновата мрежа на Банка ДСК.