Научете повече за:

Електронно банкиране за индивидуални клиенти

Във връзка с предстоящо вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД и пълното интегриране на двете банки в една – Банка ДСК, ще настъпят известни промени и подобрения в продуктите и услугите, които се предлагат чрез интернет банкирането за клиенти на Експресбанк.
След интеграцията на двете банки, клиентите на Експресбанк ще имат достъп до модерната, иновативна и потребителски ориентирана платформа за онлайн банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ.

За да потвърдят ползването на ДСК Директ, потребителите на BankOn Web трябва да последват линк, който ще бъде наличен в електронното им банкиране от март 2020 г. Той ще съдържа указания за действията, които трябва да се предприемат, като регистриране на потребителско име и парола за достъп до ДСК Директ, както и избор на средство за електронно подписване на платежни операции.

Услугите, които се предлагат в ДСК Директ се различават в известна степен от тези, които са достъпни в онлайн платформата на Експресбанк, като електронното банкирането на Банка ДСК дава достъп до повече и по-модерни електронни услуги:

1. Нови услуги в ДСК Директ, които ще бъдат достъпни за клиентите на Експресбанк след датата на вливането в Банка ДСК

 • Нов метод за подписване на преводи и други документи (допълнително средство за сигурност) - мобилно приложение DSK mToken
  Софтуерният тоукън DSK mToken е мобилно приложение, което се инсталира на смартфона на клиента. Може да се ползва на няколко устройства, ако клиентът има няколко мобилни телефона. DSK mToken предоставя най-високо ниво на защита чрез използване на ПИН код, пръстов идентификатор или лицево разпознаване.  
  Повече информация за DSK mToken
 • Управление на банкови карти
  От меню Карти клиентите ще имат възможност да управляват своите картови продукти изключително лесно, като използват допълнителните функционалности:
  • Заявка за издаване на нова банкова карта;
  • Преиздаване на банкова карта;
  • Промяна на клон за получаване на карта;
  • Временно блокиране на карта от клиента и последващо активиране;
  • Промяна на лимити по карта;
  • Заявяване на 3D парола, за повишаване на сигурността на картата при пазаруване онлайн; необходим е регистриран инструмент за подписване в ДСК Директ;
  • Проследяване на начислени бонус точки по различни програми за лоялност от подменю Бонус програми.
 • Виртуална карта
  Виртуалните карти на Банка ДСК Virtual MasterCard и Virtual Visa се предлагат в лева, eвро и щатски долари. Виртуалната карта е без магнитна лента и ПИН код. Тя е предназначена единствено за онлайн пазаруване в български и международни сайтове и е създадена, така че да осигурява максимална защита на средствата на клиентите. Виртуалната карта се захранва със собствени средства, но за разлика от обикновените дебитни карти с нея са възможни разплащания и в някои интернет сайтове, които приемат само кредитни карти.
 • С ДСК Директ могат да се ползват различни спестовни продукти:
  • Чрез безсрочната Спестовна компонента клиентите на Банка ДСК имат възможност да спестяват, като парите остават на разположение, без ограничения за падежна дата, минимални суми, брой тегления, без допълнителни такси. Безсрочната спестовна компонента е част от водещата разплащателна сметка, която служи за спестяване на средства и е във валутата на тази сметка.
  • Виртуалният срочен депозит се открива чрез интернет канала ДСК Директ, като захранването се извършва от разплащателна сметка, достъпна в ДСК Директ. Виртуалният депозит е част от разплащателна сметка, от която е открит и е във валутата на тази сметка. Чрез ДСК Директ клиентът има възможност да открие виртуален срочен депозит със следните параметри:
  • Срок на депозита – 1, 3, 6 или 12 месеца;
  • Валута – BGN, EUR или USD, съответстваща на валутата на разплащателната сметка към която е открит;
  • с автоматично подновяване;
  • с минимална сума за откриване, обявена в лихвения бюлетин на Банката.
 • Управление на профила и персонализация в интернет банкирането ДСК Директ:
  • Добавяне и премахване на сметки – в профила могат да се премахват или добавят сметки за проследяване;
  • Бързи връзки на начален екран;
  • Възможност за промяна на потребителското име;
  • Промяна на наименованията на сметките;
  • Възстановяване на забравена парола онлайн, без посещение на клон.
 • Обмен на валута с преференциален курс – в ДСК Директ договарянето на преференциален курс се извършва с дилърите на банката по телефон.
 • Заплащане на местни данъци и такси
  Потребителите на ДСК Директ имат възможност да заплатят бързо, лесно и удобно задълженията си за местни данъци и такси. Точният размер на актуалното задължение се извлича онлайн от системите на всяка отделна община. След като се избере общината, към която е съответното данъчно задължено лице, информацията за задълженията се получава автоматично:
  • данък върху недвижим имот;
  • такса битови отпадъци;
  • данък върху превозните средства;
  • такса за притежаване на куче.
   Плащанията чрез ДСК Директ се отразява в реално време в базата данни на общините.
 • Плащане на Глоби КАТ - Заплащане на глоби по фишове и наказателни постановления към КАТ, в случай че срокът за доброволно плащане не е изтекъл. Изисква потвърждение с валиден инструмент за подписване. Данните за получателя се зареждат автоматично в зависимост вида на глобата.
 • Плащане на университетски такси – Позволява заплащане на различни видове такси по номенклатура към Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет или Медицински университет Варна. Данните за университета се зареждат автоматично с възможност за запазване на платежното нареждане като готова бланка.
 • Закупуване на билети за концерти и фестивали на преференциални цени за клиентите на Банка ДСК
 • Заявки
  От меню Заявки в ДСК Директ  може:
  • да се подаде искане за ползване на кредитни продукти с възможност за подписване на договор онлайн;
  • да се открие онлайн нова карта;
  • да се открие онлайн нова сметка;
  • да се открие онлайн нов виртуален депозит;
  • да се заяви ново съгласие за директен дебит;
  • да се достъпват електронно подписаните документи и да се проследяват подадените искания за кредит;
  • да се запазва час за консултация в предпочитан клон на Банка ДСК.
 • Управление на SMS известия:
  Налични са възможности за заявяване и управление на SMS известия, като  създаване и прекратяване на абонамент за  съобщения на избран мобилен номер:
  • Сутрешно Салдо;
  • Платена/неплатена комунална услуга   - известия, свързани с плащания на битови сметки;
  • Постъпления по сметка;
  • Наредени преводи/тегления от сметка;
  • Трансакция по карта;
  • Минимална сума за револвиране.
 • Операции с договорни фондове и проверка на партиди в пенсионен фонд:
  • Проследяване на инвестиции в договорни фондове;
  • Подаване на поръчки за инвестиционни дялове, дистрибутирани от банката и ДСК Управление на активи;
  • Подаване на поръчки за обратно изкупуване на дялове на договорни фондове;
  • Справка за подадени поръчки;
  • Преглед на календар за търговия с фондове;
  • Информация за пенсионно-осигурителните партиди към ДСК Родина.
 • Дарения без банкова такса за преводите
  В интернет банкирането ДСК Директ е възможно да се нареждат дарения към SOS Детски селища България и Сдружение Български Червен кръст без банкова такса за преводите.

2. Услуги, при които има разлика

 • Потвърждаване на преводи с SMS код и четири цифрен ПИН, определен от клиента
  Потребителите на BankOn Wеb, които потвърждават нарежданията си чрез SMS, ще имат възможност да продължат да използвате подобен инструмент за подписване и в ДСК Директ. Те трябва да изберат опцията за инсталиране на цифров сертификат на Банка ДСК в комбинация с еднократен SMS код.  Сертификатът се заявява и инсталира еднократно на сървър на банката през ДСК Директ. По време на инсталацията на сертификата се посочва 4-цифрен ПИН код. Впоследствие, при извършване на преводи, този ПИН се използва заедно с еднократен SMS код
 • Създаване/редактиране на получатели/готови бланки – потвърждава се с инструмент за подписване
  ДСК Директ предоставя възможност да се добави нов получател/готова бланка в списъка със сметки на получатели, така че при следващо изпращане на превод да се избере сметката на получателя от падащото меню. Създаването или редактирането на получатели и готови бланки се потвърждава чрез наличен инструмент за подписване.
 • Погасяване на задължения по кредитна карта
  В интернет банкирането ДСК Директ погасяване на задължения по кредитна карта може да се извърши по няколко начина:
 • През менюто за управление на карти и бутон Погасяване може да се погаси минимална сума за револвиране (погасяване) по кредитната карта.
 • Чрез Превод между свои сметки от разплащателна сметка към сметката на кредитната карта може да се погаси цялото задължение или част от него.
 • Меню Битови сметки, секция Минимална сума за револвиране по кредитни карти (в случай че е извлечена дължимата сума) чрез бутон Погаси.

3. Функционалности от BankOn Web, които няма да се предлагат в ДСК Директ след датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК:

 • Интернет банкиране на клиенти, които нямат разплащателна сметка в една от следните валути - BGN, EUR или USD
  Според правилата на Банка ДСК, достъп до ДСК Директ имат само клиенти с разплащателна сметка в една от трите валути - лева, евро или щатски долари.
  Откриването на разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари може да стане във всеки офис на Експресбанк и отнема не повече от 15 минути. След интеграцията на двете банки, клиентите ще могат да си открият сметка и във всеки един от офисите на обединената Банка ДСК.
 • Нареждане на многоредово платежно нареждане към бюджета
  Функционалността за многоредов бюджетен превод, която позволява да се изпращат едновременно до 4 записа на бюджетни плащания чрез бутона Добави, няма да е налична в ДСК Директ.  Бюджетни преводи чрез ДСК Директ могат да се наредят от меню Преводи.
 • Заявяване на регулярен превод във валута;
  В ДСК Директ може да се запази регулярен превод като периодично плащане единствено от левова сметка. Опцията за нареждане на периодичен междубанков валутен превод не е налична.
  Регулярните преводи, наредени от левова сметка, се запазват в  меню Преводи, в подменю Автоматични.
 • Подаване на искане за директен дебит
  Платежна операция за нареждане на искане за директен дебит не е налична за избор в мено Преводи в ДСК Директ.
 • Нареждане на  превод в лева от спестовна сметка към сметки на трето лице
  Към момента нареждане на превод от спестовна сметка към трети лица чрез ДСК Директ не е възможно. ДСК Директ предлага възможност за използване по всяко време на Спестовна компонента с контрол над спестяванията. Чрез опцията Спести/Изтегли могат да се прехвърлят  средства от и към разплащателната сметка, откъдето може да се нареждат преводи.
 • Нареждане на автоматичен периодичен превод за поддържане на максимална наличност по сметка
  Услугата за нареждане на автоматичен превод между свои сметки за поддържане на максимална наличност по сметка не е налична в ДСК Директ.
 • Хардуерен тоукън
  След вливането на Експресбанк в Банка ДСК отпада възможността за използване на хардурен тоукън като средство за подписване. Може да се избере един от следните достъпни методи:
  • Тоукън - мобилно приложение DSK mToken, в комбинация с цифров сертификат, издаден от Банката;
  • Цифров сертификат, издаден от Банката, в комбинация с еднократен код, изпращан чрез SMS;
  • Квалифициран електронен подпис (закупува се от клиента от лицензиран доставчик) в комбинация с еднократен код, изпращан чрез SMS.
 • BankHub
  Услугата BankHub не е налична в ДСК Директ.

4. Потребителско ръководство за работа с ДСК Директ