Научете повече за:

Тарифа и лихвен бюлетин по договори за предоставяне на платежни услуги

  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, приложимите такси и комисиони за ползвани услуги от клиенти ще бъдат валидните към тази дата в „Тарифата за таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти“.
  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК ще е валиден  Лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
  • В случай че новоприложимите към датата на вливането такси, комисиони и лихвени проценти се различават от прилаганите от Експресбанк преди датата на вливането, клиентите ще бъдат своевременно уведомени за промените по реда и начина, предвидени в приложимото законодателство.