Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

до 31 май 2017 г. включително
 

Вземи сега своя потребителски кредит в лева или евро от Банка ДСК при промоционални лихвени условия при превод на работна заплата или пенсия, включително индивидуален превод.

Стандартен потребителски кредит с обезпечение залог на вземане по трудово правоотношение, заедно със залог на вземане по сметка

 • Минимален размер – 500 лева / 250 евро.
 • Максимален размер – 10 000 лева / 5 000 евро.
 • Минимален срок за издължаване – 18 месеца.
 • Максимален срок за издължаване – до 10 години, независимо от размера.
 • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца в рамките на срока за издължаване.
 • Превод на работна заплата, включително индивидуален превод по разплащателна сметка в Банката.
 • Право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“ при изпълнение на следните условия:

- Превод на работна заплата/кредитен оборот или пенсия, включително индивидуален превод по разплащателна сметка в Банката;
- Ползване на платежен пакет „DSK Pay+“;
- Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга.

Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“

Ако вземете кредит в размер на 10 000 лева за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 127.76 лева, а общата ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 15 801.34 лева.

ГПР – 10,43% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 9,20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,50% върху одобрения размер
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ - 3,50 лв. 

Стандартен потребителски кредит с обезпечение поръчителство

 • Минимален размер – 500 лева / 250 евро.
 • Максимален размер – до 35 000 лева /17 500 евро.
 • Минимален срок за издължаване – 18 месеца.
 • Максимален срок за издължаване  – до 10 години, независимо от размера.
 • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца в рамките на срока за издължаване.
 • Броят на поръчителите се определя в зависимост от размера на искания кредит:

– за кредити в размер до 15 000 лева/7 500 евро – един платежоспособен* поръчител физическо лице;
– за кредити в размер от 15 000,01 лева/7 500,01 евро до 25 000 лв./12 500 евро – двама платежоспособни* поръчители физически лица;
– за кредити в размер над 25 000,01 лева/12 500,01 – трима платежоспособни* поръчители физически лица.

 • Превод на работна заплата или пенсия, включително индивидуален превод по разплащателна сметка в Банката.
 • Право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори“ при изпълнение на следните условия:

– превод на работна заплата/пенсия по разплащателна сметка в Банката;
– ежемесечно безкасово заплащане на минимум две комунални услуги**, извършено автоматично от Банката;
– ползване на електронно банкиране „ДСК Директ“.

Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“

Ако вземете кредит в размер на 20 000 лева за срок от 10 години, размерът на месечната вноска ще бъде 244.77 лева, а общата ви дължима сума към Банка ДСК ще бъде 29 893.13 лева.

ГПР – 9,00% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 8,20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,50% върху одобрения размер
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ - 3,50 лв. 

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, формиран от 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева или 6-месечен EURIBОR за кредити в евро + фиксирана надбавка. В случаите на отрицателна стойност на съответния  лихвен индекс, същата се приема за стойност 0%, a крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от договорената фиксирана надбавка. Лихвените проценти, зависещи от 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR се променят от Банка ДСК два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли, като промяната се извършва съгласно котировката на 6-месечния SOFIBOR/6-месечния EURIBOR, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg), на Европейската Банкова Федерация (www.euribor-ebf.eu) или в информационните системи на Reuters и Bloomberg.

При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новият размер на променливия лихвен индекс, от който зависи размерът на приложимия лихвен процент се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата ѝ – www.dskbank.bg. Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на 6-месечния SOFIBOR или 6-месечния EURIBOR в сроковете и по реда посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент на база новата стойност на лихвения индекс.

*Платежоспособност е финансова възможност да бъде обслужван кредит при договорени условия.

За всички свои клиенти Банка ДСК предлага и гъвкави възможности за предоговаряне на условията по потребителски и жилищни кредити.