dskbank team

Пълномощни за индивидуални и бизнес клиенти

Насоки за клиенти при необходимост от ползване на пълномощни при откриване на сметки, разпореждане със средства по тях, издаване на дебитни и кредитни карти, заявяване и ползване на електронно банкиране


Общи положения

При необходимост от упълномощаване на лице, което да представлява бъдещ или настоящ клиент пред банката и от негово име и за негова сметка да извърши определени действия, за Ваше улеснение предоставяме образци на пълномощни, приложими според правата, с които бихте искали да упълномощите Вашите пълномощници.

Пълномощните са изготвени в различни варианти, осигуряващи ползването на най-удачния от тях за всеки индивидуален случай според нуждите на клиента. От клиентите се изисква да въведат съответните данни в предвидените за това активни полета (лични данни, мобилен телефонен номер, електронен адрес и др.).

Подписът на упълномощителя върху пълномощното следва да бъде удостоверен от нотариус или друго длъжностно лице с удостоверителни функции според приложимото законодателство (помощник-нотариус; съдия по вписванията; кмет на община; българските дипломатически и консулски представители в чужбина; капитани на кораби, плаващи под българско знаме; други лица, изрично овластени с нормативен акт; лица с възложени такива функции в други държави, включително чуждестранни нотариуси).

Пълномощни, изхождащи от страна, присъединила се към Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 05.10.1961 г. (Хагска конвенция), с която Република България няма сключен договор за правна помощ, трябва да бъдат снабдени с апостил, издаден от компетентния орган на съответната държава.

Пълномощни, заверени в страна, с която Република България има сключен договор за правна помощ, регламентиращ освобождаването им от легализация, и които притежават съответните реквизити на заверката съгласно двустранните договорености (напр. са заверени и подпечатани от компетентните органи/лица на съответната държава), се приемат за редовни, без необходимост от други заверки.

В случаите, извън горепосочените, при които пълномощното е заверено в страна, с които РБ има дипломатически отношения, с нотариална или равностойна на нея заверка, извършена от компетентните органи на съответната държава, пълномощното трябва да бъдат заверено от Министерство на външните работи на издаващата държава, регионални служби на Министерството на външните работи на издаващата страна или други изрично оправомощени съгласно местното законодателство компетентни органи, след което легализирано от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава. Легализацията може да бъде извършена и от Министерството на външните работи на Република България, след като на нотариално завереното в издаващата държава пълномощно бъде направена заверка от намиращото се в България дипломатическо или консулско представителство на тази страна.

Пълномощните, издадени на чужд език, трябва да бъдат преведени от преводач на български език и подписът му да е нотариално заверен.

Пълномощното трябва да бъде представено в банката в оригинал, като преди поставяне на съответните заверки следва да са попълнени всички полета от предоставените образци.

При желание да прекратите предоставените правомощия на упълномощено лице е необходимо да информирате писмено Банка ДСК за всяко оттегляне на пълномощно. Банка ДСК не носи отговорност за изплатени суми, извършени разпореждания и други действия, извършени от името на клиента въз основа на пълномощно, за което не ѝ е съобщено, че е оттеглено.

Образци на пълномощни за клиенти – физически лица

1. Пълномощно за откриване на сметка, разпореждане със средства, заявяване на дебитна и  кредитна карта, и заявяване на достъп до електронните канали за титуляря и за пълномощника (за  физически лица) (правомощия в най-голям обем за ежедневно банкиране)

Приложимо е, когато клиентът желае да упълномощи друго лице, което да открие сметка, да се разпорежда със средствата по нея, да заяви и получи кредитна/дебитна карта (вкл. и за пълномощника), да заяви достъп до електронно банкиране, което да бъде ползвано от титуляря и от пълномощника с пълни права.


2. Пълномощно за откриване на сметка, разпореждане със средства, заявяване и получаване на дебитна карта, и заявяване на достъп до електронните канали за титуляря и за пълномощника (за физически лица) – без кредитна карта

Приложимо е, когато клиентът желае да упълномощи друго лице, което да открие сметка, да се разпорежда със средствата по нея, да заяви и получи дебитна карта (вкл. и за пълномощника), и да заяви достъп до електронно банкиране, което да бъде ползвано от титуляря и от пълномощника с пълни права.


3. Пълномощно за заявяване и получаване на кредитна карта (за физически лица)

Приложимо е, когато клиентът желае да упълномощи друго лице, което да заяви и получи кредитна карта на името на титуляря.

4. Пълномощно за откриване на сметка, заявяване на дебитна карта, и заявяване на достъп до електронните канали за титуляра - без право на разпореждане със сметка и електронно банкиране на пълномощника

Приложимо е, когато клиентът желае да упълномощи друго лице, което да открие сметка, да заяви и получи дебитна карта на името на титуляря, да заяви достъп до електронно банкиране, което да бъде ползвано от титуляря (без право на разпореждане и електронно банкиране за пълномощника).

 

Образци на пълномощни за бизнес клиенти

1. Пълномощно за откриване на сметка, разпореждане със средства, заявяване на дебитна и  кредитна карта, и заявяване на достъп до електронните канали за законния представител, за пълномощника и за други лица (за бизнес клиенти)  (правомощия в най-голям обем за ежедневно банкиране)

Приложимо е, когато клиентът желае да упълномощи друго лице, което да открие сметка, да се разпорежда със средствата по нея, да заяви и получи дебитна карта (вкл. и за пълномощника), да заяви и получи кредитна карта (вкл. и за пълномощника), да заяви достъп до електронно банкиране. Въз основа на това пълномощно пълномощникът ще може да заяви пълен активен достъп до електронните канали на банката за законния представител и самият той ще разполага с пълен активен достъп до електронните канали, включващ разпореждане със средства по сметки и права за работа с всички функционалности на електронното банкиране (права във връзка с обработка на заплати, права за сключване и прекратяване на договори за банкова сметка; заявяване и получаване на референции, удостоверения и други документи, съдържащи банкова тайна; подписване на: документи за  усвояване/погасяване на кредит, издаване/промяна на банкови гаранции и/или акредитиви по действащи договори за кредитни продукти; на искания за нов и/или за револвиране на кредит/банкова гаранция/кредитна карта; на договори за издаване на кредитна карта към съществуващ кредитен лимит/дебитни карти; права за деклариране на обстоятелства във връзка със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.), вкл. и с право да заяви достъп до електронно банкиране за трети лица с права, определени по преценка на пълномощника.


2. Пълномощно за откриване на сметка/депозит, разпореждане със средства, заявяване на дебитна карта (за бизнес клиенти) (без електронно банкиране за законен представител и за пълномощник)

Приложимо е, когато клиентът желае да упълномощи друго лице, което да открие сметка/депозит, да се разпорежда със средствата по сметката, да заяви и получи дебитна карта (вкл. и за пълномощника).


3. Пълномощно за откриване на сметка и заявяване на достъп до електронните канали за законния представител (за бизнес клиенти) (без права на разпореждане за пълномощника)

Приложимо е, когато клиентът желае да упълномощи друго лице, което да открие сметка и да заяви достъп до електронно банкиране, което да бъде ползвано от законния представител с пълни права.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon