фондове от Банка ДСК

Договорни фондове

Управлявайте парите си гъвкаво чрез богатата ни гама договорни фондове
Запази час

Час Минути

015

Инвестиционните фондове са колективен инструмент за управление на Вашите спестявания.

044

Закупувайки дялове от фонд, средствата Ви се обединяват с тези на още хиляди клиенти и се управляват съгласно стратегията на конкретния фонд.

048

Доходността от тази инвестиция е пряко свързана с нейния рисков профил и чрез комбинация от продукти можете да изградите портфейл, отговарящ на Вашите лични нужди и цели.

008

Нашата продуктова гама обхваща целия рисков спектър в лева, евро и долари. Запознайте се с нея по-долу или директно се свържете с наш представител чрез формата за контакт.Какво мислят клиентите ни?

потребителски кредит - ревю

Кристиян Вачев


По време на целия процес имаше адекватна комуникация между мен и банката, като служителят се отнесе към въпросите ми с професионализъм и отношение.


потребителски кредит ревю

Александър Георгиев


Професионално и коректно отношение и голям избор от продукти. Препоръчвам запазването на час за консултация. Стартирането на инвестиционен план стана бързо и лесно, а служителите на банката отговориха компетентно на всичките ми въпроси. Аз лично съм много доволен!
потребителски кредит ревю

Светла Спасова


Изключително доволна съм от отзивчивостта на хората, които ме обслужиха в Банка ДСК. Моя приятелка ми препоръча Специалистът инвестиционни продукти в клон Калоян, който ѝ е съдействал да инвестира парите си. Проверих на сайта на банката и запазих час за консултация. На срещата, специалистът отдели достатъчно време, за да ме запознае с рисковете, перспективите и с ключовите характеристики на различните фондове. Възможността да инвестирам автоматично всеки месец е супер удобна. Благодаря Ви!

Всички фондове

Всички фондове

Фондове от ДСК Управление на Активи

Инвестирайте в България и чужбина чрез договорните фондове на ДСК Управление на Активи. Изберете от широката гама рискови профили.

Инвестиционен план

Предоставя удобен начин да спестявате периодично средства в някой от взаимните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. По този начин може да намалите на половина разходите за такси при покупка на дялове от фондовете.

Фондове от ОТП Фонд Мениджмънт

Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа и др.

Фондове от Schroders

Фондове в евро с умерен инвестиционен риск в дългови инструменти, емитирани от държави и компании от целия свят. Специализирани фондове, комбиниращи глобални инвестиции с инструменти за контрол на риска.

Фондове Amundi

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб.


Анализи
Често задавани въпроси за договорни фондове

Инвестиционните фондове са финансови продукти за управление на свободни средства и спестявания на клиенти чрез инвестирането им в различни „кошници“ от финансови активи (акции, облигации, депозити и др.), които се управляват професионално от специализирана компания. Чрез тях голям брой инвеститори обединяват средствата си, за да се възползват от повече възможности за инвестиции и генериране на допълнителна стойност.

 • Професионално управление на портфейла – клиентите са освободени от ангажимента активно да следят пазарите и да управляват парите си и знаят че екип от професионалисти се занимава само това.

   

 • Ефективен подбор и разнообразие в инвестициите (диверсификация) – основен начин за оптимизиране на риск/доходност при всяка инвестиция. Големият обем на средствата, които акумулират и управляват фондовете, се разпределят между различни класове активи (акции, облигации, депозити и др.) и различни пазари (Азия, Америка, Европа и др). Така всеки клиент получава голямо разнообразие в инвестициите дори и с по-малка по размер инвестирана сума.

   

 • Достъп до повече възможности за инвестиции – индивидуалните клиенти не могат да правят лесно сделки с глобалните финансови институции и не разполагат с достатъчно средства, за да търгуват с финансови инструменти с голяма номинална стойност (например, емисии дългови книжа с номинал от 100 хил. евро и т.н.) Чрез фондовете те могат да се възползват от възможностите на много по-голяма част от капиталовите пазари.

   

 • Висока ликвидност – клиентите могат да изтеглят парите си в рамките на 1 до 3 дни от подаване на поръчка за обратно изкупуване без санкции или загуба на реализирания до момента резултат.

   

 • Без данък - Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.

   

 • Отчетност и регулация – Дейността на инвестиционните фондове се регулира от Комисията по Финансов Надзор (КФН), която налага европейски стандарти за поведение и отчетност върху всички предприятия за колективно инвестиране.

Финансовият инструмент е актив или група активи, които може да се търгуват на финансовите пазари и които могат да променят пазарната си стойност. Тези инструменти дават възможност „парите да произвеждат пари“ и най-общо са свързани с вложение в дълг (облигации) или в бизнес (акции).

Множество инвеститори / клиенти (физически лица, фирми, институции) влагат парични средства чрез закупуване на дялове от фонда. Фондът събира средствата и ги управлява съгласно инвестиционната си политика - инвестира в различни финансови инструменти (депозити, облигации, акции и др.) с цел да увеличи стойността на първоначалното вложение.

Тези инвестиции може да генерират допълнителна стойност чрез лихви, дивиденти, промяна в пазарната стойност и т.н. Стойността им (респ. и общата стойност на портфейла на фонда) може да нараства или спада в резултат от пазарните оценки на тези инструменти. Ежедневната преоценката на инвестициите по пазарната им стойност се отразява като увеличение или намаление на цената на един дял на фонда. Клиентите получават резултата от вложените средства чрез изменение (поскъпване/поевтиняване) на цената на един дял.

Богата палитра от различни фондове може да откриете в клоновете и офисите на банката, които предлагат инвестиционни продукти.

За да вложите средства във фонд следва да закупите негови дялове. За целта трябва да сключите рамков договор за търговия с дялове, което може да направите във всеки по-голям офис на Банка ДСК. След това можете да подавате поръчки за покупка на дялове в поделение или през ДСК Директ. Ако имате нужда от съдействие можете да запазите час за среща с наш експерт чрез формата за консултация.

Дялове на фондове могат да бъдат закупувани от всеки - пълнолетни български и чуждестранни физически лица и юридически лица. В проспектите и правилата на някои фондове може да има допълнителни ограничения за физически лица от някои конкретни националности или юридически лица със седалище в някои държави.

Повечето фондове предлагани от Банка ДСК имат минимална сума за покупка от 100 лв., 50 евро или 50 долара.

Дори да нямате голяма натрупана сума, която да инвестирате, можете да правите регулярни автоматични вноски в избран от вас фонд чрез ДСК Инвестиционен план

Всеки фонд има препоръчителен инвестиционен хоризонт, който ориентира клиентите за колко време трябва да са готови да задържат инвестицията си във фонда. Фондовете с различен рисков профил имат различни препоръчителни инвестиционни хоризонти, които варират от няколко месеца до няколко години. По правило колкото по-високорисков е един фонд, толкова по-дълъг следва да бъде инвестиционния му хоризонт. Този срок е само насока и клиентите могат да прекратят инвестицията си и да изтеглят частично или изцяло парите си от фонда във всеки работен ден.

Срещу средствата, които клиентите инвестират във фонда, получават безналични дялове, които се водят в „Централен Депозитар“ АД или друга депозитарна институция. Стойността на тези дялове се изчислява ежедневно, за да отрази текущата пазарна стойност на направените инвестиции. Доходът се отразява в нарастване на стойността на дяловете от Фонда.
Притежателите на дялове на Фонда могат да реализират този доход като продадат притежаваните от тях дялове на Фонда чрез поръчка за обратно изкупуване.

Например, когато инвестирате 10,000 лв. във фонд с цена на дял от 1 лв. и след 2 години цената на дял е станала 1.38 лв. за дял, стойността на инвестицията ви ще е 13,800 лв. За да реализирате тази печалба можете да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или цялата сума. Този доход е необлагаем.

Обратното изкупуване на дялове на Договорните Фондове се извършва през всеки работен ден. В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, в защита на интересите на инвеститорите, Инвестиционния Фонд  може временно да спре обратното изкупуване на дялове. В тези случаи обратното изкупуване на дялове се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

Съгласно действащото законодателство инвеститорът получава парите си при обратно изкупуване на дялове до 10 дни след подаване на поръчката. Обичайната практика е минималния срок да бъде 2 работни дни.     
Притежателите на дялове от Фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД, имат уникалната възможност да получават парите си още в работния ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване (Т+1) в 15:15.

Инвеститорите в чуждестранни фондове получават парите 3 или 4 работни след подаване на поръчката за обратното изкупуване в зависимост от пазара на който преимуществено оперира фонда (Т+3 / Т+4) в 19:00 ч.

Цените за дяловете се обявяват всеки работен ден в офисите на „Банка ДСК” АД, където се дистрибутират Фондовете, на интернет страницата на управляващото дружество (ДСК Управление на Активи, Schroders, Amundi) и на интернет страницата на Банка ДСК. Можете да следите цените и размера на инвестициите си и в ДСК Директ, меню "Фондове".

При наследяване на дялове на инвестиционен фонд имате възможност да:
1. задържите инвестираните средства във фонда с цел нарастване на тяхната стойност и да използвате тези средства по-късно
или
2. да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или всички дялове.

 

Преди да изберете някой от двата варианта обаче е необходимо дяловете да се прехвърлят на Ваше име.

За чуждестранни фондове, това става с удостоверение за наследници в поделенията на Банката.

За фондовете управлявани от „ДСК Управление на Активи“ АД това става чрез прехвърлянето им по Ваша подсметка за финансови инструменти в „Централен депозитар” АД. За целта следва да посетите офис на инвестиционен посредник, който извършва дейност на „регистрационен агент” (в списъка тези инвестиционни посредници са отбелязани с „Да” в колоната РА).

След като сте прехвърлили дяловете на Ваше име може да ги задържите:
1. по Ваша подсметка при инвестиционния посредник или         
2. по Ваша подсметка при „Банка ДСК” АД. За целта подавате нареждане за прехвърляне на дяловете до двете страни (инвестиционния посредник и „Банка ДСК“ АД). Нареждането за прехвърляне до Банката може да се подаде във всяко поделение – точка на дистрибуция, като се заплаща такса, съгласно Тарифата на Банката.

В случай че искате да направите обратно изкупуване (да получите тяхната стойност), дяловете задължително трябва да са прехвърлени по Ваша подсметка при Банка ДСК АД. След това може да подадете поръчка за обратно изкупуване във всеки офис на Банка ДСК, който е точка на дистрибуция на дялове на договорни фондове.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието