фондове amundi

Фондове Amundi

Amundi е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб.

Запази час
Час Минути
Описание

Кои са Amundi?

 

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб. Amundi управлява над 1.563 трилиона евро активи и притежава глобална база от над 100 милиона индивидуални, институционални и големи корпоративни клиенти. Продуктите им обхващат всички класове активи по целия свят.

Фондове, предлагани от Банка ДСК:

Фондове в облигации в евро

AMUNDI FUNDS Cash EUR

Старт: 24.06.2011 | Синтетичен индикатор за риска: 1  от 7 (минимален риск) |  Бенчмарк: EURIBOR 3 MONTH | ISIN код: LU0568620560 | Morningstar рейтинг: 

Целта на подфонда е постигане на доходност, близка до 3-месечния Euribor.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AMUNDI FUNDS Euro Aggregate Bond

Старт: 24.06.2011 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: BARCLAYS EURO - AGGREGATE | ISIN код: LU0616241476 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми към постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост), при умерен риск чрез инвестиране предимно в държавни и корпоративни облигации деноминирани в евро.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AMUNDI FUNDS Euro High Yield Bond

Старт: 04.06.2001 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: ML EUROPEAN CURR H YLD BB-B RATED CONSTRAINED HED | ISIN код: LU0119110723

Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми към постигане на комбинация от приход и капиталов растеж (обща възвращаемост), при умерен риск чрез инвестиране приоритетно в еврови облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AMUNDI FUNDS Global Aggregate Bond

Старт: 18.03.2013 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен до висок риск) |  Бенчмарк: BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED | ISIN код: LU0906524193 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от бенчмарка си при умерен до висок риск, чрез инвестиране в дългови инструменти от целия свят, без валутни ограничения, като болшинството от тях ще са с инвестиционен кредитен рейтинг.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


 

 

Подробна информация относно дяловете от договорни фондове управлявани от Amundi Asset Management и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страницата на Amundi.

 

Информацията е налична на български език.

 

 

Калкулатор

Моля, използвайте филтрите по долу за да изберете договорен фонд

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

BGN
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.