Фондове Amundi

Фондове Amundi

Amundi е най-голямото дружество за управление на активи в Европа
по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10
в световен мащаб.

Кои са Amundi?

 

Amundi управлява над 1.563 трилиона евро активи и притежава глобална база от над 100 милиона индивидуални, институционални и големи корпоративни клиенти. Продуктите им обхващат всички класове активи по целия свят.

Фондове, предлагани от Банка ДСК:

Фондове в облигации в евро

AMUNDI FUNDS Cash EUR

Старт: 24.06.2011 | Синтетичен индикатор за риска: 1  от 7 (минимален риск) |  Бенчмарк: EURIBOR 3 MONTH | ISIN код: LU0568620560 | Morningstar рейтинг: 

Целта на подфонда е постигане на доходност, близка до 3-месечния Euribor.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

AMUNDI FUNDS Euro Aggregate Bond

Старт: 24.06.2011 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: BARCLAYS EURO - AGGREGATE | ISIN код: LU0616241476 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми към постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост), при умерен риск чрез инвестиране предимно в държавни и корпоративни облигации деноминирани в евро.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

AMUNDI FUNDS Euro High Yield Bond

Старт: 04.06.2001 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: ML EUROPEAN CURR H YLD BB-B RATED CONSTRAINED HED | ISIN код: LU0119110723

Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми към постигане на комбинация от приход и капиталов растеж (обща възвращаемост), при умерен риск чрез инвестиране приоритетно в еврови облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

AMUNDI FUNDS Global Aggregate Bond

Старт: 18.03.2013 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен до висок риск) |  Бенчмарк: BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED | ISIN код: LU0906524193 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от бенчмарка си при умерен до висок риск, чрез инвестиране в дългови инструменти от целия свят, без валутни ограничения, като болшинството от тях ще са с инвестиционен кредитен рейтинг.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

 

Подробна информация относно дяловете от договорни фондове управлявани от Amundi Asset Management и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страницата на Amundi.

Информацията е налична на български език.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

лв.
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Годишна такса дистрибуция

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани за управляващото дружество (индиректни разходи)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Ключова информация за инвеститорите

* Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg)

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД „ДСК Управление на Активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК“, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.

Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“ са достъпни в клоновете на „Банка ДСК“, които дистрибутират дялове на фондовете и на www.dskbank.bg.

Информацията е налична на български език.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати