Какво представлява взаимният (договорният) фонд?

Взаимният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Вие предоставяте средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на фонда. „ДСК Управление на Активи” обявяват нетната стойност на активите на един дял, издават и изкупуват обратно дялове ежедневно. Резултатът от Вашата инвестиция се получава като изменение в стойността на притежаваните от Вас дялове от конкретен фонд.


Кой управлява фондовете?

Дейността на фондовете, включително инвестиционната политика и управлението на активите, се осъществява от „ДСК Управление на активи” АД – дъщерно дружество на Банка ДСК и ОТП Фонд Мениджмънт, което е лицензирано и контролирано съгласно българското законодателство от Комисията за финансов надзор. „ДСК Управление на активи“ АД е лидер на българския пазар на колективни инвестиционни схеми с активи в управляваните фондове на стойност 219 млн. лева (към 31 март 2017 г.) 


Кой е подходящият за Вас фонд?

Разнообразието от Взаимни фондове, което предлага Банка ДСК, ще Ви позволи да откриете най-подходящия за Вас фонд в зависимост от бъдещите си финансови цели; времето, за което планирате Вашите инвестиции и предпочитаните различни пазари и/или финансови инструменти.  Обсъдете Вашите планове със служителите на Банка ДСК и ще откриете най-подходящия за Вас инвестиционен продукт.

 


 

Удобство

Разнообразие от фондове – 11 договорни фонда с различни инвестиционни портфейли;

Лесен достъп до множество инвестиционни възможност - както на българския капиталов пазар, така и международните пазари

Гъвкавост при ползване на средствата, натрупани във фонда;

Покупката и обратното изкупуване на дялове може да осъществите в близо 200 офиса на Банка ДСК в цялата страна;

 


 

Детайлна информация за фондовете на ДСК Управление на Активи:

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)
Такса за записване/покупка
Годишна такса дистрибуция
Такса за обратно изкупуване
Общо директни разходи
Такси, начислявани за управляващото дружество (индиректни разходи)
Възнаграждение за управляващото дружество
Други оперативни разходи
       
Общо индиректни разходи
Общо разходи:
Общата доходност за периода ще се понижи с: