фондове от Банка ДСК

Инвестиционни фондове

Управлявайте парите си гъвкаво чрез богатата ни гама инвестиционни фондове
Запази час

Час Минути

 

 

044

Закупувайки дялове от фонд, средствата Ви се обединяват с тези на още хиляди клиенти и се управляват съгласно стратегията на конкретния фонд.

048

Доходността от тази инвестиция е пряко свързана с нейния рисков профил и чрез комбинация от продукти можете да изградите портфейл, отговарящ на Вашите лични нужди и цели.

008

Като дистрибутор предлагаме разнообразие от инвестиционни фондове в различни валути - BGN, EUR, USD, CHF и JPY.

Какво представляват инвестиционните фондове?

Инвестиционните фондове представляват колективната инвестиционна схема, която обединява средствата на много индивидуални инвеститори, а събраните средства ги инвестира в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи в полза на притежателите на фондовите дялове. Този инструмент предоставя на инвеститора:

 • възможност за избор на фонд с рисков профил и стратегия, съобразена с индивидуалните цели на инвеститора;

 • професионално управление на инвестираните средства;

 • висока ликвидност на инвестираното;

 • и действа на принципа разпределение на риска между различните активи в инвестиционния фонд.

За повече информация се запознайте с дистрибутираните инвестиционни фондове в отделните секции на различните управляващи дружества по-долу или като се свържете директно с наш представител чрез формата за контакт.

Всички фондове

Инвестиции във взаимни фондове

Фондове от ДСК Управление на Активи

Инвестирайте в България и чужбина чрез договорните фондове на ДСК Управление на Активи. Изберете от широката гама рискови профили.

Инвестиционен план

Предоставя удобен начин да спестявате периодично средства в някой от взаимните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. По този начин може да намалите на половина разходите за такси при покупка на дялове от фондовете.

Фондове от ОТП Фонд Мениджмънт

Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа и др.

Фондове от Schroders Investment Management

Инвестиционни фондове в EUR, USD и CHF от целия свят и управлявани от компания с над 200 годишен опит и традиции в сферата на инвестициите.

Фондове Amundi Asset Management

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб.


Анализи
Какво мислят клиентите ни?

потребителски кредит - ревю

Кристиян Вачев


По време на целия процес имаше адекватна комуникация между мен и банката, като служителят се отнесе към въпросите ми с професионализъм и отношение.


потребителски кредит ревю

Александър Георгиев


Професионално и коректно отношение и голям избор от продукти. Препоръчвам запазването на час за консултация. Стартирането на инвестиционен план стана бързо и лесно, а служителите на банката отговориха компетентно на всичките ми въпроси. Аз лично съм много доволен!
потребителски кредит ревю

Светла Спасова


Изключително доволна съм от отзивчивостта на хората, които ме обслужиха в Банка ДСК. Моя приятелка ми препоръча Специалистът инвестиционни продукти в клон Калоян, който ѝ е съдействал да инвестира парите си. Проверих на сайта на банката и запазих час за консултация. На срещата, специалистът отдели достатъчно време, за да ме запознае с рисковете, перспективите и с ключовите характеристики на различните фондове. Възможността да инвестирам автоматично всеки месец е супер удобна. Благодаря Ви!

Често задавани въпроси за инвестиционни фондове

Инвестиционните фондове са колективни инвестиционни схеми (предприятия за колективно инвестиране), учредени и вписани в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) и управлявани от специализирани компании, наречени управляващи дружества (УД).

Всеки отделен инвестиционен фонд инвестира в съответствие с различни инвестиционни стратегии. Фондът набира чрез публично предлагане парични средства, инвестирайки ги в "кошници" от разнообразни прехвърляеми безналични ценни книжа и други финансови активи.

Инвеститорите придобиват правото на собственост върху учредените дялове от фонда, като финансовият резултат от инвестициите се разпределя между всички инвеститори (диверсификация), съгласно нетната (пазарна) стойност на активите към деня на обратното им изкупуване от инвеститора.

Избирането на подходящ инвестиционен фонд се базира на инвестиционния хоризонт, рисковата толерантност и индивидуалните финансови цели на инвеститора.

Инвестиционните фондове предоставят възможност за диверсификация на риска и професионално управление на свободните средства на инвеститорите си. Имат за цел постигане на печалба, като възвръщаемостта на инвестициите във фондовете зависи от пазарните условия и ефективността  на фондовия мениджър, управляващ дадения фонд, към съответното управляващо дружество.

Ефективното и професионално управление на инвестиционния портфейл е изключително важен аспект за успешното управление на вашите финансови активи. Предоставянето на тази услуга се осъществява от управляващи дружества, които имат специализирани екипи от професионалисти.

Тези екипи от професионалисти наблюдават и следят за промени в пазарните тенденции, анализират финансовата информация и изграждат  стратегия за управление на портфейла. Така  опитът и знанията на този екип предполагат перспективност на инвестициите.

Един от инструментите, чрез които може да се постигне диверсификация на инвестиционния портфейл, са инвестиционните фондове. Тези фондове събират парични средства от множество инвеститори и ги инвестират в различни активи като акции, облигации, депозити и други, както и на различни пазари (географски региони) по света. Това позволява на индивидуалните инвеститори да имат достъп до широк спектър от инвестиции дори и с по-малки суми. (Чрез „Банка ДСК“ АД ще имате възможност да инвестирате суми, започващи от само 10 EUR или тяхната валутна равностойност.)

Освен това, инвестиционните фондове са изключително ликвидни инструменти, което означава, че може да се изкупи обратно вашата инвестиция в рамките на няколко работни дни.

Не на последно място, инвестирането в инвестиционни фондове предлага и фискални преимущества. В България инвестициите във фондове, регистрирани на територията на Европейския съюз са освободени от корпоративен данък, а също така, доходите от тях не се облагат с данъци. Тези данъчни преимущества правят инвестиционните фондове привлекателни за инвеститорите.

Важно е да се отбележи, че дейността на инвестиционните фондове се регулира и наблюдава от Комисията за финансов надзор, което предполага прозрачност при управлението и  спазване на нормативните изисквания.

Плюсове:

 • Вашите средства се управляват професионално от фонд мениджърите на конкретен фонд;
 • Диверсификация, която позволява разпределяне на риска чрез инвестиция в множество активи
 • Висока ликвидност и достъп до инвестицията в рамките на 1 до 5 работни дни;
 • Положителните реализирани резултати не се облагат с данъци;
 • Строго регулирана дейност и задължителна отчетност.

Минуси:

 • Ограничена гъвкавост и промяна в стратегията на фонда;
 • Събиране на такси в полза на дистрибутора, свързани с покупката и/или продажбата на дялове на инвестиционни фондове; (обявени в актуалната тарифа, прилагана от банката за таксите и комисионите при операции по финансови услуги);
 • Наличие на риск частично или цялата направена инвестиция да не се възстанови, като се реализира загуба;
 • Препоръчителен период на задържане на инвестираните средства спрямо инвестиционната стратегия на фонда за минимизиране на рисковете от потенциални загуби.

Надзорът и регулирането на инвестиционната дейност се извършват от Комисията за финансов надзор.

  Финансовите инструменти са активи или съвкупност от активи, които могат да се търгуват на финансовите пазари и чиято пазарна стойност може да се колебае. Те осигуряват възможност за нарастване на първоначално вложената стойност на капиталовложителите си, чрез инвестиране в дълг (облигации) или в предприятия/компании (акции). Тези инструменти дават възможност на инвеститорите да се възползват от потенциалните промени в пазарната им стойност.

  Инвестиционните фондове дават възможност за управление на временно свободните ви финансови активи. С тези финансови продукти можете да инвестирате в различни "кошници" от финансови активи (акции, облигации, депозити и др.), които се управляват от висококвалифицирани специалисти. Като обединявате средствата си с други инвеститори, можете да се възползвате от широк спектър от инвестиционни възможности и от потенциала да генерирате положителна доходност. 

  Инвестиционните фондове предлагат на индивидуалните и институционалните инвеститори възможност да диверсифицират своите портфейли и да участват в различни пазарни сектори и активи, които обикновено не биха могли да изследват и следят самостоятелно. 

  Инвестиционните фондове също така осигуряват професионално управление на инвестициите и експертно знание, което може да подобри резултатите на инвеститорите в сравнение с индивидуалното управление на портфейла. Професионалните портфолио мениджъри на фондовете разполагат с необходимата експертиза и технически ресурси, за да избират и наблюдават подходящите инвестиции, да анализират рисковете и да изпълняват стратегии за постигане на целите на фонда.

  Освен това, дейността на инвестиционните фондове се следи отблизо и се регулира от Комисията за финансов надзор (КФН). С инвестиционните фондове можете да сте сигурни, че средствата ви се управляват професионално.

  Този орган има за цел да осигури защита на интересите на инвеститорите; осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари; осигуряване на адекватни и стабилни системи за управление на рисковете на финансовите пазари, като регулира дейността на поднадзорните лица и издава инструкции и указания.

  Запознайте се с всички фондове, предлагани от Банка ДСК, в раздел "Инвестиции" на нашия уебсайт. Не можете да намерите това, което търсите? Резервирайте среща и някой от нашите компетентни колеги ще се свърже с Вас, за да ви окаже съдействие.

  За търговия с дялове на инвестиционни фондове, дистрибутирани от "Банка ДСК" АД, което можете да направите във всеки офис на банката. Открийте най-удобния за вас ТУК

  Ако не сте сигурни или имате нужда от съдействие, попълнете формата за запазване на среща с наш колега на удобно място и време за вас.

  Дялове на фондове могат да бъдат закупувани от  български и чуждестранни лица, които отговарят на определени  условия като - да притежавате платежна сметка в банка, да имате сключен договор за дистрибуция на дялове на инвестиционни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК АД и други.

  В  проспектите и правилата на някои фондове може да има допълнителни ограничения относно това кои физически и/или юридически лица могат да инвестират в даден инвестиционен фонд.

  С цел да се запознаете с конкретните ограничения и изисквания, свързани с инвестирането в определен инвестиционен фонд, винаги е препоръчително да прочетете проспекта и правилата на съответния фонд. Това ще ви предостави детайлна информация относно условията за покупка и възможните ограничения, ако такива съществуват. Ако имате допълнителни въпроси, може да се обърнете за допълнителна информация към управляващото дружество или да запазите час във формата за контакт на сайта.

  Повечето фондове предлагани от Банка ДСК имат минимална сума за покупка от 100 лв., 50 евро или 50 долара.

  Дори да нямате голяма натрупана сума, която да инвестирате, можете да правите регулярни автоматични вноски в избран от вас фонд чрез ДСК Инвестиционен план

  Всеки фонд има препоръчителен инвестиционен хоризонт, който ориентира клиентите за колко време трябва да са готови да задържат инвестицията си във фонда. Фондовете с различен рисков профил имат различни препоръчителни инвестиционни хоризонти, които варират от няколко месеца до няколко години. По правило колкото по-високорисков е един фонд, толкова по-дълъг следва да бъде инвестиционния му хоризонт. Този срок е само насока и клиентите могат да прекратят инвестицията си и да изтеглят частично или изцяло парите си от фонда във всеки работен ден.

  Срещу средствата, които клиентите инвестират във фонда, получават безналични дялове, които се водят в „Централен Депозитар“ АД или друга депозитарна институция. Стойността на тези дялове се изчислява ежедневно, за да отрази текущата пазарна стойност на направените инвестиции. Доходът се отразява в нарастване на стойността на дяловете от Фонда.
  Притежателите на дялове на Фонда могат да реализират сформиралата се доходност като продадат притежаваните от тях дялове на Фонда чрез поръчка за обратно изкупуване.

  Например, когато инвестирате 10,000 лв. във фонд с цена на дял от 1 лв. и след 2 години цената на дял е станала 1.38 лв. за дял, стойността на инвестицията ви ще е 13,800 лв. За да реализирате тази печалба можете да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или цялата сума. Този доход е необлагаем.

  Обратното изкупуване на дялове на Договорните Фондове се извършва през всеки работен ден. В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, в защита на интересите на инвеститорите, Инвестиционния Фонд  може временно да спре обратното изкупуване на дялове. В тези случаи обратното изкупуване на дялове се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

  Съгласно действащото законодателство инвеститорът получава парите си при обратно изкупуване на дялове до 10 дни след подаване на поръчката. Обичайната практика е минималния срок да бъде 2 работни дни.     

  Инвеститорите в чуждестранни фондове получават парите от 3 до 5 работни след подаване на поръчката за обратното изкупуване в зависимост от пазара на който преимуществено оперира фонда (Т+3 / Т+4) в 19:00 ч.

  Информация за цените на дяловете е налична в офисите на „Банка ДСК“ АД и на интернет страниците на управляващите дружества (ДСК Управление на Активи, Schroders, Amundi, OTP Fund Management), както и на страницата на Банка ДСК. Можете да следите цените и размера на инвестициите си и в ДСК Директ, меню "Фондове".

  При наследяване на дялове на инвестиционен фонд имате възможност да:
  1. Задържите инвестираните средства във фонда с цел нарастване на тяхната стойност и да използвате тези средства по-късно; или
  2. Да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или всички дялове.

   

  Преди да изберете някой от двата варианта обаче е необходимо дяловете да се прехвърлят на ваше име.

  За чуждестранни фондове, това става с удостоверение за наследници в поделенията на банката.

  За фондовете управлявани от „ДСК Управление на Активи“ АД това става чрез прехвърлянето им по ваша подсметка за финансови инструменти в „Централен депозитар” АД. За целта можете да посетите офис на банката, където ще могат да ви помогнат и да ви предоставят необходимата информация за вашата заявка.

   

  След като сте прехвърлили дяловете на ваше име може да ги задържите:
  1. По ваша подсметка при инвестиционния посредник; или
  2. По ваша подсметка при „Банка ДСК” АД. За целта подавате нареждане за прехвърляне на дяловете до двете страни (инвестиционния посредник и „Банка ДСК“ АД). Нареждането за прехвърляне до банката може да се подаде във всяко поделение – точка на дистрибуция, като се заплаща такса, съгласно Тарифата на банката.

   

  В случай че искате да направите обратно изкупуване (да получите тяхната стойност), дяловете задължително трябва да са прехвърлени по ваша подсметка при „Банка ДСК“ АД. След това може да подадете поръчка за обратно изкупуване във всеки офис на Банка ДСК, който е точка на дистрибуция на дялове на договорни фондове.

  Положителните резултати не се облагат с данък, тъй като в България те се облагат с 0% корпоративен данък и 0% данък върху доходите на физическите лица.

  Клиентите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

  Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който ще инвестирате.

  Банка ДСК е част от ОТП Груп и е свързано лице с УД „ДСК Управление на активи“ АД и УД ОТП Фонд Мениджмънт. Банката има приета Политика за конфликт на интереси за инвестиционни и допълнителни услуги, която прилага с оглед предотвратяване, идентифициране и управление на потенциални конфликти на интереси.

  24.02.2024
  Нетна стойност на активите на дял Валута Продава
  ДСК Стандарт BGN 1.54263
  ДСК Евро Актив EUR 1.18078
  ДСК Консервативен фонд BGN 1.01234
  ДСК Баланс BGN 1.42526
  ДСК Растеж BGN 1.20400
  ДСК Глобални защитни компании BGN 0.95621
  ДСК Глобални компании BGN 1.22425
  ДСК Динамика BGN 1.26740
  ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.04374
  ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.21777
  ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.22070
  ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.04661
  ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.04473
  ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.00628
  ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.97668
  ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.96476
  24.02.2024

  Контакти

  013

  ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036

  Contacts

  Телефон за връзка: 
  *2375

  Превключване към висок контраст
  Промяна размера на съдържанието