фондове от банка дск

Фондове от ДСК Управление на Активи

Инвестирайте в България и на световните пазари в лева и евро.
Запази час

Час Минути

Описание

Кои са „ДСК Управление на Активи“?

„ДСК Управление на активи” АД е дъщерното дружество на Банка ДСК и ОТП Фонд Мениджмънт, което има основен предмет на дейност и лиценз за управление на колективни инвестиционни схеми. „ДСК Управление на активи“ АД започва дейността си през 2004 г. и е едно от най-големите управляващи дружества на българския пазар.

Дружеството е печелило наградата „Управляващо дружество на годината“ на в. „Банкеръ” три поредни години на базата на пет различни показателя за дейността на участващите дружества.


Защо „ДСК Управление на активи“?

 • Разнообразие от фондове – 16 фонда с различни инвестиционни портфейли в лева и евро;

 • Лесен достъп до множество инвестиционни възможности - както на българския капиталов пазар, така и на международните пазари;

 • Гъвкавост при ползване на средствата, натрупани във фонда и бърза ликвидност;

 • Покупката и обратното изкупуване на дялове може да осъществите във всички офиси на Банка ДСК. Можете да видите най-удобната за Вас локация тук или да си запазите среща с наш специалист.


  Детайлна информация за фондовете на ДСК Управление на Активи:

  Калкулатор

  Моля, използвайте филтрите по-долу, за да изберете договорен фонд

  Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

  BGN
  год.

  Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

  Такса за записване/покупка

   

  Такса за обратно изкупуване

   

  Общо директни разходи

   


  Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

  Възнаграждение за управляващото дружество

   

  Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

  Други оперативни разходи

   

  Общо индиректни разходи

   


  Общо разходи:

  Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.


  *За инвестиционни фондове „ДСК Стабилност - Европейски aкции”, „ДСК Стабилност – Европейски aкции 2“, „ДСК Стабилност – Европейски aкции 3“, „ДСК Стабилност - Европейски aкции 4“, „ДСК Стабилност - Европейски aкции 5“ и „ДСК Стабилност - Немски aкции“, се начисляват допълнителни такси от управляващото дружество „ДСК Управление Активи” АД, като следва:

  При еднократна покупка:

  • През отворен период в размер на 0%  
  • През ограничен в размер на 5%
  • През междинен в размер на 1%

  При продажба/обратно изкупуване:

  • През отворен период - 0%
  • През ограничен - 10%
  • През междинен - 2%

  **За инвестиционен фонд „ДСК Стабилност - Еврооблигации“, се начисляват допълнителни такси от управляващото дружество „ДСК Управление на Активи“ АД, като следва:

  При еднократна покупка:

  • През отворен период в размер на 0%  
  • През ограничен в размер на 3%
  • През междинен в размер на 1%

  При продажба/обратно изкупуване:

  • През отворен период - 0%
  • През ограничен - 5%
  • През междинен - 2%

  * Подробна информация относно дяловете на инвестиционни фондове, дистрибутирани в Банка ДСК, може да получите в офис на Банката, дистрибутиращи дялове на инвестиционни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (dskam.bg)

  Клиентите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

  Публикуваните на интернет страницата материали са с информационна цел и/или представляват маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който ще инвестирате.

  Банка ДСК е част от ОТП Груп и е свързано лице с УД „ДСК Управление на активи“ АД и УД ОТП Фонд Мениджмънт. Банката има приета Политика за конфликт на интереси за инвестиционни и допълнителни услуги, която прилага с оглед предотвратяване, идентифициране и управление на потенциални конфликти на интереси.

  Проспектът и Основният информационен документ на организираните и управлявани от УД „ДСК Управление на Активи“ АД инвестиционни фондове, както и друга информация, са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, в офисите на „Банка ДСК“, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - dskam.bg.

  Информацията е налична на български език.

  Контакти

  013

  ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036

  Contacts

  Телефон за връзка: 
  *2375 / 0700 10 375

  Превключване към висок контраст
  Промяна размера на съдържанието