Innerpage - L - 1330x503

Фондове от Schroders

Възползвайте се от експертизата на Schroders - едно от най-големите независими управляващи дружества, в Европа.
Запази час

Час Минути
Описание

Кои са Schroders?

Schroder & Co Ltd (Schroders) е компания за управление на активи, основана през 1800 г. във Великобритания от Johann Friedrich Schröder. През 1804 г. Johann Heinrich Schröder и Johann Friedrich Schröder започват да развиват компанията в областта на финансовите пазари и днес компанията притежава над 200-годишен опит в сферата на инвестициите.

Днес, Schroders е вторият най-голям независим мениджър на фондове в Европа с над 815 млрд. EUR активи под управление в цял свят. Утвърдените инвестиционни традиции и екип от над 4 000 професионалисти на 5 континента, дават на Schroders възможността да намира устойчива доходност за клиентите си във всяка фаза на икономическия цикъл. Компанията е регулирана от надзорния орган на Великобритания - The Financial Conduct Authority.

fund schroders

Традиция и принципи

Управлението на активи е единственият бизнес на Schroders и компанията все още се контролира от представители на фамилията, която я е основала.  Schroders работи независимо от банки и застрахователни институции, което й дава свободата сама да формулира подхода си и да се фокусира върху генерирането на дългосрочна стойност за клиентите, за да постигат финансовите си цели.

Инвестиционният подход на Шрьодерс е базиран на:

  • Увереността, че задълбоченият независим фундаментален анализ може да генерира конкурентна доходност за клиентите.

  • Експертизата за внимателен анализ от множество перспективи, но фокусиран върху капацитета на компаниите да генерират печалби дългосрочно, да растат и да обслужват дълга си.

  • Интегрирането на макроикономически анализ в оценката на компаниите

  • Дългосрочен фокус - търпелива и ниско-оборотна стратегия.

  • Фокус върху качеството на конкретните компании пред размера, сектора или популярността им.

     

 

*Абревиатурата „SISF“, пред името на всеки фонд на управляващото инвестиционни фондове дружество Schroders Investment Management, означава Schroder International Selection Fund – фонд администриращ множество под-фондове с различни инвестиционни стратегии, под общи правила и проспект.


Подробна информация относно дяловете от инвестиционни фондове управлявани от Schroders Investment Management (Europe) и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на инвестиционни фондове, както и от страницата на Schroders. Информацията е налична на български език.Фондове, дистрибутирани от Банка ДСК:

Фондове в облигации в евро

SISF Euro Government Bond - EUR

Старт: 13.09.1994 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct Government Index| ISIN код: LU0106235962 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства от Еврозоната.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


SISF Euro Bond - EUR

Старт: 18.12.1998 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) | Бенчмарк: Bloomberg Barclays EURO Aggregate | ISIN код: LU0106235533 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в корпоративни и държавни облигации деноминирани в евро от целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


SISF Euro Corporate Bond - EUR

Старт: 30.06.2000 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) | Бенчмарк: ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index | ISIN код: LU0113257694 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Credit Income - EUR Hedged

Старт: 30.11.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) | Бенчмарк: Няма | Референтен индекс: Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged | ISIN код: LU1514167722 | Morningstar рейтинг: 

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът цели да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загубите не може да бъде гарантирано.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

SISF Euro High Yield

Старт: 14.11.2012 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofA ML EUR HY Constrained TR Index | ISIN код: LU0849399786 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира приоритетно в облигации в евро с кредитен рейтинг под инвестиционния, издадени от компании в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

Калкулатор

Моля, използвайте филтрите по-долу, за да изберете договорен фонд

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

BGN
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.

*Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на инвестиционен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието