фондове amundi

Фондове Amundi

Amundi е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб.
Запази час

Час Минути

Описание

Кои са Amundi?

 

Amundi е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб. Благодарение на присъединяването на Pioneer Investments през юли 2017 г., сега Amundi управлява над 1.904 трилиона ЕВРО активи чрез шест инвестиционни центъра.

Продуктите им обхващат всчики класове активи по целия свят.


Фондове, дистрибутирани от Банка ДСК:

Фондове в облигации в евро

AF Euro Aggregate Bond - EUR

Старт: 24.06.2011 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) |  Бенчмарк: 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) | ISIN код: LU0616241476 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми да надмине Bloomberg Euro Aggregate (E) Index.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AF Euro High Yield Bond - EUR

Старт: 04.06.2001 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: ML EUROPEAN CURR H YLD BB-B RATED CONSTRAINED HED | ISIN код: LU0119110723

Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми към постигане на комбинация от приход и капиталов растеж (обща възвращаемост), при умерен риск чрез инвестиране приоритетно в еврови облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AF Global Aggregate Bond - EUR Hedged

Старт: 18.03.2013 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) |  Бенчмарк: BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED | ISIN код: LU0906524193 | Morningstar рейтинг: 

Фондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от бенчмарка си при умерен до висок риск, чрез инвестиране в дългови инструменти от целия свят, без валутни ограничения, като болшинството от тях ще са с инвестиционен кредитен рейтинг.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


AF Protect 90 - EUR

Старт: 27.06.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 2 от 7 (нисък риск) |  Бенчмарк: Няма  | ISIN код: LU1433245245 | Morningstar рейтинг:

Под-фондът цели да позволи участие в развитието на финансови пазари, чрез инвестиране в акции и облигации, като същевременно осигури частична защита на инвестиция през препоръчителния период на държане. По-специално Под-фондът гарантира с банкова гаранция, че цената на неговите дялове няма да падне под 90% от най-високата нетна стойност на активите, записана от 05 юни 2020 г. При задействане на гаранцията гарантираната нетна стойност на активите се променя и става 90% от нивото на задействане.

[Документи и допълнителна информация за фонда]


 

*Абревиатурата „AF“, пред името на всеки фонд на управляващото инвестиционни фондове дружество Amundi Asset Management, означава Amundi Funds – фонд администриращ множество под-фондове с различни инвестиционни стратегии, под общи правила и проспект.

 

Подробна информация относно дяловете от договорни фондове управлявани от Amundi Asset Management и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страницата на Amundi.

 

Информацията е налична на български език.

 

 

Калкулатор

Моля, използвайте филтрите по-долу, за да изберете договорен фонд

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

BGN
год.

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)

Такса за записване/покупка

 

Такса за обратно изкупуване

 

Общо директни разходи

 


Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)

Възнаграждение за управляващото дружество

 

Възнаграждение за успех Възнаграждението за успех на Управляващото дружество се начислява върху реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.

Други оперативни разходи

 

Общо индиректни разходи

 


Общо разходи:

Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба № 58, „Банка ДСК“ АД Ви уведомява, че получава от управляващите дружества, чиито фондове дистрибутира, възнаграждение за дистрибуция в размер между 40% и 60% от възнаграждението за управляващото дружество. Съгласно чл. 73 от ЗПФИ, тези средства могат да бъдат използвани единствено за подобряване на качеството на услугата.

Клиентите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Бъдещите резултати от дейността на инвестиционните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Публикуваните на интернет страницата материали са с информационна цел и/или представляват маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който ще инвестирате.

Банка ДСК е част от ОТП Груп и е свързано лице с УД „ДСК Управление на активи“ АД и УД ОТП Фонд Мениджмънт. Банката има приета Политика за конфликт на интереси за инвестиционни и допълнителни услуги, която прилага с оглед предотвратяване, идентифициране и управление на потенциални конфликти на интереси.

Контакти

013

ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски No. 5, София 1036

Contacts

Телефон за връзка: 
*2375 / 0700 10 375

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието