Финансиране на текущи потребности

Кредит за финансиране на текущи потребности

Вие имате възможност да финансирате текущи потребности от различен произход и с различни цели, включително и за инвестиция в имот.

Вашите предимства

Вашите предимства

 • Висок максимален размер на кредита

 • Дълъг срок на издължаване


Лихвеният процент по всеки договор може да бъде определен в диапазон от 3,00% до 4,39% (променлив лихвен процент за целия период на кредита) и се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента

 • Вид и параметри на кредита

 • Други ползвани продукти и услуги на Банката

Размер

5000 лв.
2500 евро.
Минимален
400 000 лв.
200 000 евро.
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
25 год.
Максимален срок за издължаване
Процес

Процес

icon-briefcase

Консултация с наш кредитен специалист

icon-certificate

Подаване на искане за жилищен или ипотечен кредит и предварително одобрение

icon-documents

Подготовка на документите от

списък за кандидатстване за кредит
icon-clipboard

Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

icon-bag

Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор

icon-hammer

Учредяване на ипотека в полза на Банката

icon-house

Застраховка на имота и усвояване на кредита


Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в пакета.


Представителни примери:

Пример: 

ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера*- 3,47%

Пример за плаваща лихва за цял срок при финансиране на текущи потребности при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“, променливият лихвен процент може да бъде определен в диапазон от 3,00% до 4,39%.

ГПР:

3,47 %

Размер на кредита

120 000 лв.

Месечна вноска

587,32 лв.

Срок на кредита

25 год.

Общо дължима сума

178 365,47 лв.

ГПР – 3,47 % изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлив лихвен процент – 3,47 %
 • Променлив лихвен процент за целия срок на кредита - 3,29 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит - 0,25% върху одобрения размер
 • Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Флекси 4" – 5,50 лв.
 • Брой погасителни вноски – 300
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека 25 лв.
 • Такса за оценка на имот (апартамент) 195 лв.

*Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката съгласно сключен застрахователен договор с избран от клиента застраховател.

Лихвеният процент по всеки договор се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента;
 • Вид и параметри на кредита;
 • Други ползвани продукти и услуги на Банката;

Представеният лихвен процент е променлив, формиран от РЛП + надбавка и се предлага при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на пакет „ДСК Флекси 4/Флекси 5"/ пакети Премиум.
Лихвените проценти се определят индивидуално, съгласно определените фактори от Банката

Документи

Документи

Намери клон
icon-pin
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

За услугата:

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;

 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия

 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;

 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.


Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни


Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието