Финансиране на текущи потребности

Кредит за финансиране на текущи потребности

Вие имате възможност да финансирате текущи потребности от различен произход и с различни цели, включително и за инвестиция в имот.

Вашите предимства

Вашите предимства

 • Висок максимален размер на кредита

 • Дълъг срок на издължаване


Лихвеният процент по всеки договор може да бъде определен в диапазон от 3,00% до 4,39% (променлив лихвен процент за целия период на кредита) и се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента

 • Вид и параметри на кредита

 • Други ползвани продукти и услуги на Банката

Размер

5 000 лв.
 
Минимален
700 000 лв.
 
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
25 год.
Максимален срок за издължаване
Процес

Процес

016

Консултация с наш кредитен специалист


014

Подаване на искане за жилищен или ипотечен кредит и предварително одобрение

030

Подготовка на документите от

списък за кандидатстване за кредит
038

Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

009

Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор

013

Учредяване на ипотека в полза на Банката

006

Застраховка на имота и усвояване на кредита


Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в пакета.


Представителни примери:

Пример: 

ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера*- 3,63%

Пример за плаваща лихва за цял срок при финансиране на текущи потребности при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“, променливият лихвен процент може да бъде определен в диапазон от 3,30% до 4,59%.

ГПР:

3,63 %

Размер на кредита

120 000 лв.

Месечна вноска

596,89 лв.

Срок на кредита

25 год.

Общо дължима сума

181 364,13 лв.

ГПР – 3,63 % изчислено на база следните такси и лихви:

 

 • Променлив лихвен процент за целия срок на кредита - 3,44 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит - 0,25% върху одобрения размер
 • Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Флекси 4" – 5,87 лв.
 • Брой погасителни вноски – 300
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека 40  лв.
 • Такса за оценка на имот (апартамент) 195 лв.

*Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката съгласно сключен застрахователен договор с избран от клиента застраховател.

Лихвеният процент по всеки договор се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента;
 • Вид и параметри на кредита;
 • Други ползвани продукти и услуги на Банката;

Представеният лихвен процент е променлив, формиран от РЛП + надбавка и се предлага при постъпление на работна заплата/кредитен оборот/пенсия и ползване на пакет „ДСК Флекси 4/Флекси 5"/ пакети Премиум.
Лихвените проценти се определят индивидуално, съгласно определените фактори от Банката

Документи

Документи

Намери клон
icon-pin
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

За услугата:

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;

 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия

 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;

 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.


Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни


Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

За улеснение на нашите клиенти – Банка ДСК насочва вниманието Ви към процеса по заличаване на ипотека върху приет като обезпечение недвижим имот, след като окончателно сте погасили Вашия кредит.

Тук ще научите поредността от стъпки, които да предприемете, за да освободите от тежести ипотекираните имоти.

От Ваша страна е необходимо:

 1. Да подадете писмено искане (по образец на банката) за заличаване на обезпечението по погасен кредит.
 2. Да заплатите таксите на банката съгласно нейната тарифа.
 3. Да заплатите дължимите нотариални и държавни такси  за изготвянето на молбата за заличаване и нейното вписване в Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
 4. Да предоставите изброените в искането документи.

Как ще съдействаме ние:

 1. Ще предоставим заявление за заличаване на законна/договорна ипотека и ще помогнем да го попълните.
 2. Ще Ви информираме за размера на банковите такси и нотариалните разноски по заличаването и ще ги съберем според уговорката ни – от сметка или на каса в поделение на банката.
 3. Ще предоставим на Нотариус цялата необходима за заличаването документация, за да може той да впише в местната служба по вписванията молба за заличаване на обезпечението.
 4. Ще Ви поканим при нас, за да получите оригинал от вписаната молба.

 

Обърнете внимание: Ако погасеният кредит е бил обезпечен с повече от един имот, можете да подадете само едно заявление за заличаване на ипотеката за всички едновременно.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието