Кредит газификация

Кредитът е предназначен за строителство на дворни мрежи, изграждане на вътрешни газови инсталации, покупка, доставка и монтаж на газови уреди и съоръжения за газификация. Задължително условие за предоставяне на средства е сключен договор между “Овергаз Инк” АД  или негово дъщерно газоразпределително дружество и кредитоискателя.

Вашите предимства:
 • До 6 месеца гратисен период за издължаване на главницата
 • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
 • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
 • При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник
 • Избирате между равни или намаляващи месечни вноски

Размер

500 лв

Минимален

10 000 лв

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

 Обезпечение
  До 5 000 лв.
От 5 000, 01 лв. до 10 000 лв.
При превод на работна заплата/пенсия в Банка ДСК Залог на вземане по сметка Поръчителство на едно платежоспособно физическо лице
При превод на погасителна вноска, увеличена със 120 лева

Залог на вземане по сметка

 

Поръчителство на едно платежоспособно физическо лице

Без превод на работна заплата, при превод на погасителна вноска по кредита Поръчителство на едно платежоспособно физическо лице
Ако разполагате с влог/депозит, открит в Банка ДСК  Залог на влог/депозит в Банка ДСК

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

14,31%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.1431

ГПР

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита при ползване на Пакет „ДСК Pay”

Размер на кредита

5 000 лв

Месечна вноска

73,19 лв.

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

9 102,35 лв.

ГПР – 14,31% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 12,50%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит –20 лв.
 • Брой погасителни вноски – 120
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Pay“ – 2,50 лв.


Kандидатстване в банков клон

Изисквани документи за удостоверяване на целевото използване на средствата от кредита:

 • Копие от договора на клиента с „Овъргаз Инк” АД или негово дъщерно газоразпределително дружество, съдържащ информация относно пълната стойност на инвестицията
 • Проект, изготвен от газоразпределителното дружество (Търговеца) и/или проформа фактура за стойността на уредите и оборудването
* Банката си запазва правото да изиска документ за доход при необходимост.

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5