empty image

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Описание

Имате възможност за онлайн кандидатстване

cash-payment-coins

Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца

cash-payment-coins Не се изисква удостоверяване на получавания от Вас доход
cash-payment-coins Не се проследява целевото изразходване на средствата от кредита
cash-payment-coins Получавате лихва върху предоставения като обезпечение влог/депозит
cash-payment-coins Избирате начин на погасяване - равни или намаляващи месечни вноски 

Предимства за Вас (only for admin)

Ако имате или можете да откриете влог или депозит в Банка ДСК, то той може да Ви послужи като обезпечение по кредита за текущо потребление, от който се нуждаете.


Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
до 90%*
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

*от размера на влога/депозитa

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Документи

Документи