Банка ДСК кредит залог

Кредит обезпечен с парични средства

Обезпечението е парични средства по сметка в Банка ДСК.

Описание

Вашите предимства:

035
Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца
032
Не се изисква удостоверяване на получавания от Вас доход
042
Не се проследява целевото изразходване на средствата от кредита
015
Избирате начин на погасяване - равни или намаляващи месечни вноски


Ако имате парични средства по сметка в Банка ДСК или имате възможност да внесете парични средства по сметка в Банка ДСК, то те могат да Ви послужат като обезпечение по кредита за текущо потребление, от който се нуждаете


Размер

500 лв.
Минимален
до 90%*
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

*от размера на предоставеното обезпечение

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Документи

Документи


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието