empty image

Кредит овърдрафт

Кредитът овърдрафт Ви осигурява допълнителни средства по всяко време.

Описание

Предимства:


028

Можете да използвате разрешения лимит изцяло или на части

003

Дължите лихва само върху използваната част от средствата на месечната падежна дата

035

Бързина и гъвкавост, имате възможност да кандидатствате онлайн

032

Разполагате със средства по всяко време

023

Погасява се при всяко постъпление по разплащателната Ви сметка

040

С възможност за револвиране - след погасяване на задълженията, можете да ползвате отново целия кредитен лимит

042

Можете да прекратите договора по всяко време. Единствено условие е усвоената сума и начислените лихви да бъдат погасени


Размер

Няма
Минимален
12 000 лв.
6 000 евро
Максимален

Срок

-
Минимален срок за издължаване
12 мес.
Максимален срок за издължаване

 

Обезпечение:

  • залог на вземане по сметка;

  • залог върху левов/валутен влог/депозит, открит в Банка ДСК; 

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Документи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.

 

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

 

Да, може да се разреши овърдрафт, без да имате превод на работна заплата към момента на кандидатстване. Същевременно следва да заявите своето съгласие за превод на работна заплата или пенсия по разплащателна сметка в банката, след което средствата ще бъдат преведени по разплащателната Ви сметка в банката.

 
Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.