овърдрафт кредит

Кредит овърдрафт

Кредитът овърдрафт Ви осигурява допълнителни средства по всяко време

Описание

Вашите предимства:


028
Можете да използвате разрешения лимит изцяло или на части
003
Дължите лихва само върху използваната част от средствата на месечната падежна дата
035
Бързина и гъвкавост, имате възможност да кандидатствате онлайн
032
Разполагате със средства по всяко време
023
Погасява се при всяко постъпление по разплащателната Ви сметка
040
С възможност за револвиране - след погасяване на задълженията, можете да ползвате отново целия кредитен лимит
042
Можете да прекратите договора по всяко време. Единствено условие е усвоената сума и начислените лихви да бъдат погасени


Размер

Няма
Минимален
12 000 лв.
Максимален

Срок

-
Минимален срок за издължаване
12 мес.
Максимален срок за издължаване

Обезпечение:

  • залог на вземане по сметка;

  • залог върху левов/валутен влог/депозит, открит в Банка ДСК; 

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Документи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.

 

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

 
Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието