empty image

Кредит овърдрафт

Кредитът овърдрафт се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Заявете онлайн

Заявете онлайн

Кандидатствайте онлайн за кредит овърдрафт

Заявете онлайн


Вашите предимства (only for admin)

Вашите предимства

  • Дължите лихва само върху ползваната част от средствата на месечната падежна дата

  • Можете да използвате разрешения лимит изцяло или на части

  • Погасява се при всяко постъпление по разплащателната Ви сметка

  • С възможност за револвиране - след погасяване на задълженията, можете да ползвате отново целия кредитен лимит

  • Можете да прекратите договора по всяко време. Единствено условие е усвоената сума и начислените лихви да бъдат погасени

Размер

Няма
Минимален
12 000 лв.
6 000 евро
Максимален

Срок

-
Минимален срок за издължаване
12 мес.
Максимален срок за издължаване

 

Усвояване - еднократно, по Вашата разплащателна сметка.

Обезпечение:

  • залог на вземане по сметка;

  • залог върху левов/валутен влог/депозит, открит в Банка ДСК;

  • поръчителство на едно платежоспособно физическо лице

Условия за ползване и издължаване на овърдрафта.

  • Необходимо е да осигурявате средства за погасяване на лихвата към определената от Банката падежна дата.

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

1. Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“

2. Мога ли да кандидатствам за овърдрафт, ако все още съм в изпитателен срок?

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

3. Мога ли да кандидатствам за овърдрафт, ако не превеждам работна заплата в банката?

Да, може да се разреши овърдрафт, без да имате превод на работна заплата към момента на кандидатстване. Същевременно следва да заявите своето съгласие за превод на работна заплата или пенсия по разплащателна сметка в банката, след което средствата ще бъдат преведени по разплащателната Ви сметка в банката.

4. Кога ще получа средствата от овърдрафт?

Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.

Други продукти

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства.

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог по вземане на сметка при превод на заплата по сметка в Банка ДСК.

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение.

Кредит овърдрафт

За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати