Кредит овърдрафт

Описание

Кредитът овърдрафт Ви осигурява
допълнителни средства по всяко време


Кредитът овърдрафт се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.Вашите предимства (only for admin)

Вашите предимства

  • Дължите лихва само върху ползваната част от средствата на месечната падежна дата

  • Можете да използвате разрешения лимит изцяло или на части

  • Погасява се при всяко постъпление по разплащателната Ви сметка

  • С възможност за револвиране - след погасяване на задълженията, можете да ползвате отново целия кредитен лимит

  • Можете да прекратите договора по всяко време. Единствено условие е усвоената сума и начислените лихви да бъдат погасени

Размер

Няма
Минимален
12 000 лв.
6 000 евро
Максимален

Срок

-
Минимален срок за издължаване
12 мес.
Максимален срок за издължаване

 

Усвояване - еднократно, по Вашата разплащателна сметка.

Обезпечение:

  • залог на вземане по сметка;

  • залог върху левов/валутен влог/депозит, открит в Банка ДСК;

  • поръчителство на едно платежоспособно физическо лице

Условия за ползване и издължаване на овърдрафта.

  • Необходимо е да осигурявате средства за погасяване на лихвата към определената от Банката падежна дата.

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

1. Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“

2. Мога ли да кандидатствам за овърдрафт, ако все още съм в изпитателен срок?

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

3. Мога ли да кандидатствам за овърдрафт, ако не превеждам работна заплата в банката?

Да, може да се разреши овърдрафт, без да имате превод на работна заплата към момента на кандидатстване. Същевременно следва да заявите своето съгласие за превод на работна заплата или пенсия по разплащателна сметка в банката, след което средствата ще бъдат преведени по разплащателната Ви сметка в банката.

4. Кога ще получа средствата от овърдрафт?

Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.