empty image

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Вашите предимства

Вашите предимства:

  • Не се проследява целевото изразходване на средствата

  • Усвоявате еднократно по разплащателна сметка

  • Избирате между равни или намаляващи месечни вноски

  • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главница до 3 месеца;

  • Задължително се изиска съдлъжник, без анализ на платежоспособност.

Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
50 000 лв.
25 000 евро
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване
Такси и лихвени проценти

Такси и лихвени проценти

Пример:
При променливa лихва за целия срок на кредита, предназначен за моряци, с превод на работна заплата и ползване на Пакет „ДСК Pay+”

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита, предназначен за моряци, с превод на работна заплата и ползване на Пакет „ДСК Pay+”

ГПР:

7,33 %

Размер на кредита

20 000 лв.

Месечна вноска

227,10 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

27 945,32 лв.

За клиенти с нетен месечен доход до 2 499,99 лв., вкл.
ГПР – 7,33 %, изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлива лихва 6,50%
  • Брой погасителни вноски 120
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 100 лв.
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Pay+“ 4,95 лв.
Документи

Документи