Кредит за моряци

 

Вашите предимства:

 • Не се проследява целевото изразходване на средствата
 • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
 • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
 • Усвоявате еднократно по разплащателна сметка
 • Избирате между равни или намаляващи месечни вноски

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

25 000 лв

12 500 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

11,60%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.1140

ГПР

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита, предназначен за моряци, плаващи под флаг на държава-членка на ЕС, при наличие на съдлъжник и ползване на Пакет „ДСК Pay+”
Размер на кредита

20 000 лв

Месечна вноска

269, 87 лв

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

32 924, 40 лв

ГПР – 11,40%, изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 10,50%
 • Брой погасителни вноски – 120
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 100 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Pay+“ – 4,50 лв.

11,61%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.1141

ГПР

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита, предназначен за моряци, плаващи под флаг на държава-членка на ЕС, при наличие на съдлъжник и ползване на Пакет „ДСК Pay+”
Размер на кредита

10 000 EUR

Месечна вноска

134, 93 EUR

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

16 518, 65 EUR

ГПР – 11,41% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 10,50%
 • Брой погасителни вноски – 120
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит –100 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Pay+“ – 4,50 лв.

Kандидатстване в банков клон
 • Документ за самоличност;

 • Копие от моряшки паспорт;

 • Копие от сключения договор;

 • Извлечение от банкова сметка за последните 6 месеца, предхождащи искането за кредит, ако кредитоискателят няма да има превод на работна заплата в Банка ДСК;

* Банката си запазва правото да изиска документ за доход при необходимост.

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5