Кредит за пенсионери

Ако обмисляте по-голяма покупка, жилището Ви има нужда от належащ ремонт, или Ви трябват свободни средства, можете да получите потребителски кредит като осигурите превод на своята пенсия по сметка в Банката. Ние Ви предлагаме удобство и сигурност за Вашите пари, както и възможност да изберете минимална месечна вноска по кредит при атрактивна лихва и дълъг срок на погасяване.

Предимства за Вас

 • Не се проследява целевото изразходване на средствата
 • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
 • Гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца
 • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
 • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
 • Ако получавате пенсията си в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма „ДСК Партньори плюс" и при изпълнение на допълнителни условия

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

15 000 лв

 7 500 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

Допълнителна лихвена отстъпка

Имате възможност да се възползвате от допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма „ДСК Партньори плюс" при изпълнение на следните условия:

 • Превод на пенсия по разплащателна сметка в Банката
 • Ползване на платежен пакет "ДСК Pay+"
 • Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга

Обезпечение

Залог на вземане на пенсия, заедно със залог на вземане по сметка

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6- месечен EURIBOR и надбавка.


8,65%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0865

ГПР

Пример при променлива лихва за целия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби "ДСК Партньори плюс"
Размер на кредита

5 000 лв

Месечна вноска

56,77 лв

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

7 373,07 лв

ГПР – 8,65% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 6,50%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 20 лв.
 • Брой погасителни вноски – 120
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Pay+“ – 4,50 лв.

Кандидатствай онлайн

 

DSK apply

 

 

Условия за подаване на искане за ползване на кредитни продукти чрез Интернет банкирането и корпоративния сайт на Банка ДСК ЕАД.


Банка ДСК приема искания в електронен вид за ползване на кредитни продукти. Въз основа на получено искане и посочените в него данни Банка ДСК може да даде предварително одобрение или отказ за предоставяне на искания кредитен продукт.

Одобрение за предоставяне на кредитен продукт


Предварителното одобрение на Банка ДСК за предоставяне на кредитен продукт, заявен през нейната Интернет страница или интернет банкирането ДСК Директ е неангажиращо за нея и няма характер на оферта. Валидността на одобрението е 30 календарни дни от датата, на която сте били уведомени за него. Ако тридесетият ден е неработен, то за краен срок се приема първият следващ работен ден. Сключването на договор за кредит за одобрения кредитен продукт може да бъде извършено в рамките на посочения срок. При явяване в избран от Вас банков офис за сключване на договор, ще Ви бъде предоставена преддоговорна информация по Закона за потребителския кредит.

Служител на Банката ще се свърже своевременно с Вас в случай на необходимост от представяне на допълнителни документи (например удостоверение за доходи, съгласие на работодателя за превод на работна заплата и / или др.).

При заявено желание за ползване на кредит чрез банкова карта ще можете да я получите в заявен от Вас банков офис след подписване на договора за нейното издаване и обслужване.

Отказ за предоставяне на кредитен продукт


При отказ за предоставяне на кредит, включително когато отказът е на база резултати от извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, информация за това, ще получите на посочен от Вас в електронната форма телефонен номер или e-mail адрес.

С подаване на електронното искане и за целите на сключване на договор за заявения от Вас кредитен продукт, Вие подавате лични данни, във връзка с което Ви предоставяме Информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД (публикувана в секция „още по темата” – ляво горе на тази страница) и декларирате следното:

Запознат съм с информацията по чл.19, ал.1 от ЗЗЛД, както и с правата ми по т. 5 от нея; давам съгласие Банка ДСК ЕАД да обработва личните ми данни за целите, посочени в т. 2.1. от информацията по чл. 19, ал. 1 ЗЗЛД, свързани с подготвителни действия за сключване на договора за кредит;

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5