DSK-ITIC card

Студентски кредит

Инвестирай в своето образование

Описание

Предимства:

044
Кредитът е за обучение и се изплаща директно към висшето учебно заведение
040
Гратисен период през целия период на обучение, изтичащ 1 година след полагане на последния държавен изпит/защита на дипломна работа
037
Без такси, комисиони и други разходи
032
Лихвата се изчислява само върху усвоената част от кредита
042
Срок на издължаване - 10 години, след изтичане на гратисен период
027
Кредитът е гарантиран от държавата


Банка ДСК вярва, че можеш сам да определиш накъде да поемеш, а нашият студентски кредит ще те подкрепи по избрания от теб път. 

Кредитът е предназначен за финансиране на студенти и докторанти, редовна форма на обучение за придобиване на степен „бакалавър”, „магистър”или на научна степен „доктор” в създадено в България висше училище.


За студентски кредит: 

 • Можеш да кандидатстваш за студентски кредити - за заплащане на такси за обучение и/или за издръжка;

 • Кредитът за издръжка се предоставя при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.Студентският кредит е подходящ за всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Български граждани, граждани на друга държава - членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

 • Не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;

 • Обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно учебно заведение или научна организация;

 • Нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;

 • Не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти случаи.

Размер на кредита

 • За заплащане на такси за обучение: Размерът на кредита е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента/докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно - квалификационна или образователна и научна степен.

 • За издръжка: Размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата за страната към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Усвояване на кредита

 • Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация;

 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в Банка ДСК, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;


Такси и лихвени проценти

 • Кредитът се обслужва без такси.

 • Не дължиш заплащане на такси, комисиони и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.

 • Годишен фиксиран лихвен процент - 7%. При ползване на пакет ДСК Академи - 6,5%.

Гратисният период за издължаване на главница и лихва - това е периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен, съответно от датата на която изтича определеният срок на докторантурата. В този период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита. Лихвата, която е начислена върху усвоената част от кредита по време на гратисния период, се капитализира годишно.

Студентският кредит се предлага съгласно условията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Банка ДСК има сключен Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с МОН.

Документи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

При кредит за обучение:

 • Документ за самоличност.
 • Уверение – издадено от висшето учебно заведение, удостоверяващо, че не сте загубили качеството си на студент или докторант с право да запишете следващ семестър.

При кредит за издръжка:

 • Копие от удостоверение за раждане/съответния документ издаден от друга държава, в който сте посочен като родител. В случай на пълно осиновяване – копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което сте посочен като осиновител.
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че сте имали такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето.

Да, може да не усвоявате средства от разрешения кредит, но и в този случай е необходимо да представите Уверение по чл.10, ал.3 от ЗКСД, от което да е видно, че не сте прекъснали обучението си. Необходимостта от представяне на Уверение по чл. 10, ал. 3 от ЗКСД е нормативно регламентирана в Закона и представлява задължително изискване, в случаите, когато не се усвоява от предоставения кредит.

Също така в офис на банката следва да подадете писмено заявление, от което да е видно, че се отказвате от усвояване на средства от кредита.

Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита, включително по време на гратисния период. В гратисния период начислената лихва се капитализира годишно.

 

Гратисният период по кредита може да бъде удължен в следните случаи:

- При записване на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на гратисния период и се сключи договор за кредит – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При обучение в друго висше училище или научна организация - за срок не по–дълъг от две години;

- При болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – за срок не по-дълъг от две години.

Отсрочване на задължението се допуска в следните случаи:

- При записване в редовна форма на обучение за образователно – квалификационна степен или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период – за срок, равен на срока на обучение съгласно учебния план;

- При настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срок, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК - като общият период на отсрочване не може да бъде по–дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране.

Да, можете по всяко време да внасяте средства, като с внесената сума се погасява начислената към съответната дата лихва, а остатъкът се отнася за погасяване на главница.

 

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

 

Да, можете да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.

 
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието