Кредит за дентално лечение

Кредитът е предназначен за пациенти на Медицински центрове за дентално лечение, с които Банка ДСК има сключени споразумения за сътрудничество и включва стойността на предварителния преглед, денталното лечение, изразяващо се в извършването на медицински процедури и консумативите свързани с него - предварително планирани или извънредно възникнали в процеса на лечение допълнителни разходи.За финансиране на лечението може да кандидатства не само пациентът, но и негов настойник, роднина или друго трето лице.

Вашите предимства:

  • Преференциален лихвен процент
  • До 12 месеца гратисен период за издължаване на главницата

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

25 000 лв

12 500 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

Усвояване: еднократно или на етапи, по открита в Банка ДСК разплащателна сметка на Медицинския център:

  • еднократно: за клиенти, които нямат индивидуален план за лечение и при окончателно завършено лечение или
  • на етапи – за клиенти с приключило, но неиздължено лечение, с индивидуален план за лечение, като сумата на съответния етап се усвоява при завършен етап,

     

Обезпечение – съобразно сегмента, по реда и условията, по които се кредитира клиента. Един или комбинация от следните възможности:

  • поръчителство
  • залог на влог/депозит открит в Банката
  • залог на вземане по трудово правоотношение или пенсия
  • залог на вземане по сметка.

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Полезно

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати