Кредит за дентално лечение

Кредитът е предназначен за пациенти на Медицински центрове за дентално лечение, с които Банка ДСК има сключени споразумения за сътрудничество и включва стойността на предварителния преглед, денталното лечение, изразяващо се в извършването на медицински процедури и консумативите свързани с него - предварително планирани или извънредно възникнали в процеса на лечение допълнителни разходи.За финансиране на лечението може да кандидатства не само пациентът, но и негов настойник, роднина или друго трето лице.

Вашите предимства:

 • Преференциален лихвен процент
 • До 12 месеца гратисен период за издължаване на главницата

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

25 000 лв

12 500 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

Усвояване: еднократно или на етапи, по открита в Банка ДСК разплащателна сметка на Медицинския център:

 • еднократно: за клиенти, които нямат индивидуален план за лечение и при окончателно завършено лечение или
 • на етапи – за клиенти с приключило, но неиздължено лечение, с индивидуален план за лечение, като сумата на съответния етап се усвоява при завършен етап,

   

Обезпечение – съобразно сегмента, по реда и условията, по които се кредитира клиента. Един или комбинация от следните възможности:

 • поръчителство
 • залог на влог/депозит открит в Банката
 • залог на вземане по сметка.

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6-месечен EURIBOR и надбавка.

Kандидатстване в банков клон

При кандидатстване за този кредит е необходимо да представите и следните документи, издадени от Медицинския център:

 • Индивидуален план на лечение
 • Справка ценоразпис на стоматологични процедури и консумативи

 * Банката си запазва правото да изиска документ за доход при необходимост.

1. Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит за финансиране на дентално лечение?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“

2. Как се определя сумата, която Банката може да отпусне?

Сумата за дентално лечение, която банката може да финансира с кредит се определя от стойността на стоматологичните услуги, които всеки медицински център, с който имаме споразумение за съвместна работа, описва в Справка – ценоразпис и/или документ за завършило лечение.

3. Възможно ли е да кандидатствам за кредит с размер по–малък от необходимата ми сума за дентално лечение,посочена в Справка – Ценоразпис?

Да, Вие можете със собствени средства да заплатите част от лечението, като тази сума се внася в Медицинския център и с нея се намалява общата сума на финансиране, описана в издадената от Медицинския център Справка – Ценоразпис.

4. Как и кога се ползват суми от кредита?

За Ваше удобство, цялата сума на кредита или част от нея, в зависимост от сключения договор, се превежда безкасово по разплащателна сметка на Медицинския център, който извършва денталното лечение.

Сумата на разрешения кредит може да се преведе изцяло или на части (етапи) на Медицинския център в зависимост от лечението.5. Как се определя размерът на месечната погасителна вноска, когато се усвоява на етапи?

Размерът на дължимата месечна погасителна вноска се преизчислява след усвояване на сумата на всеки отделен етап. При усвояване на средства от кредита на етапи, банката задължително предоставя актуализиран погасителен план, в който е посочена новата погасителна вноска по кредита.

6. В случай, че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

7. Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можете да погасите предсрочно целия размер на кредита и не дължите такса за това.

8. Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?

Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали.

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5